+ Meer informatie

H. BENOEMINGEN

5 minuten leestijd

De synode benoemde tot leden van

A. De deputaatschappen waarin tevens gedeputeerden benoemd door de particuliere synode zitting hebben voor

1. het beheer van de algemene kas totsteunaan de kerken, ten behoeve van de verzorging van emeriti-predikanten, predikantsweduwen en -wezen naar artikel 13 K.O.:

P. Zuidema, eerste penningmeester; D. Lokhorst, tweede penningmeester; drs. L.W. Bil, actuaris.

2. de Theologische Universiteit:

a. het curatorium:

ds. B. Bijleveld, primus-secretaris; ds. J. Brons, secundus-secretaris;

b. het financieel beheer:

primi: drs. H. Schuurhuis, R.A.; I.L. StoIk; mr. P. van Zwieten;

secundi: drs. G. van Westrienen; H. Bos; not. J. Herweijer; als adviseur voor de toekenning van studietoelagen aan studenten, drs. W.J. Quist.

3. de evangelieverkondiging onder Israël:

dr. G.C. den Hertog, eerste secretaris; ds. B. de Graaf, tweede secretaris; P. Vree, eerste penningmeester; ds. M.W. Vrijhof, tweede penningmeester; dr.T. Brienen, adviseur.

4. de buitenlandse zending:

Indonesië-voorzitter: drs. W. van Heest; Venda-voorzitter: drs. W.P. de Groot; KwaNdebele-voorzitter: drs. R. Hol; ds. J.H. Carlier, eerste secretaris; drs. A.C. de Geus, tweede secretaris; J.W. Kuiper, eerste penningmeester; P. Stafleu, tweede penningmeester; drs. W. van Heest, algemeen voorzitter.

5. de evangelisatie:

P. de Korte, penningmeester, ds. H. van Mulligen; ds. J. Vogel; secundi: drs. W. Steenbergen; C.J. Verschoor.

6. de steunverlening aan de kerken in de nieuwe polders rond het IJsselmeer:

C. Visser, voorzitter; ds. H.J.Th. Velerma, secretaris; G. Verhoef, penningmeester; secundi: H. van den Herik; ds. C.J. van den Boogert; W. Duyst.

7. de onderlinge bijstand en advies:

A. de Geus, voorzitter; J.C. de Jong, secretaris; C. van Drieënhuizen, penningmeester; W.R. Groenendijk, N. Haazebroek; secundi: resp. H.J. van Maanen, J. Zuidema, G. Schenk, P. Auee, J.C. van Beveren.

B. De generale deputaatschappen voor

8. de radio-kerkdienstuitzendingen:

ds. R. van Beek; ds. H. de Graaf, ds. J. van Mulligen; drs. W.J. Quist; ds. H. Last, algemeen secundus.

9. de geestelijke verzorging van de varenden:

ds. C.J. van den Boogert; H. Bor, ?. Huygen; ds. A. van Heteren; ds. Th. Rutters; ds. ?. van der Veer; ds. ?. Vlietstra.

10. de geestelijke verzorging van militairen:

ds. G. Bijkerk; A.C. Floor; P. de Graaf; ds. ?. van den Heuvel; ?. van der Lugt; ?.P. Noppe; ds. M. Oppenhuizen; ds. H. van der Schaaf; I.J. Tollenaar.

11. het contact met de kerkjeugd:

D. van Arkel; ds. H. de Graaf; ds. H.H. Klomp; ds. H. Last; ds. G.P.M. van der Linden; ds. H.C. Mijnders; ds. D. Visser; dr. J. van der Wal; ds. A.K. Wallet; adviseurs: ds. K. Boersma; ds. J. Plantinga.

12. kerk en onderwijs:

C.M. van den Hoek; ds. D. Quant; drs. J.J.F. Scheper; drs. G. van’t Spijker; prof. dr. L. Strengholt; ds. D. Visser.

13. de geestelijke verzorging van gehandicapten en behartiging van het ziekenhuispastoraat:

mr. W. Bijleveld; Joh. Bil; G. van Brenk; mevr. M. de Graaf-Floor; ds. J.W. van de Gronden; J. Roode; B.R. Steenbergen; dr. J. Trommel; ds. A. van der Veer.

14. de algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden:

mevr. G.C. van Balen-Zandbergen; ds. J. Brons; A. van der Heiden; H. Kazen, G.H. Kuylenburg; ir. H. Moret; ds. J. Plantinga; drs. W. Steenbergen, mevr. S.P. Strijbis; ds. C. Westerink; P. Zwiep; secundus: ds. J. Jonkman; adviseur: prof. dr. W.H. Velema.

15. kerk en bedrijfsleven:

mevr. drs. T. Drenth; drs. W.P. de Groot; H. Kazen; ing. A. Langstraat; ir. C. Veen; ds. J. Vogel; secundi: H.G. Barendregt; ir. C. Lommers.

16. de hulpverlening in binnen- en buitenland:

drs. W.C. Moerdijk, voorzitter; H. Medema, secretaris-penningmeester, mevr. D. Affourtit-Bouterse; drs. C.W. Buijs; J. Hoefnagel; drs. B. Loonstra, ir. H. Moret; mevr. T. Witzier-van ’t Hof.

17. de redactie van „De Wekker”:

prof. dr. W. van ’t Spijker, hoofdredacteur; ds. K. Boersma, redactie-secretaris; ds. A. Baars; ds. J. Jonkman; D. Koole; mr. P.Th. Versteeg.

18. de redactie van het Jaarboek:

ds. H. van der Schaaf; drs. J.C.L. Starreveld, ds. H.J.Th. Velema; secundus: drs. R.W.J. Soeters.

19. de uitgave van de Kerkorde:

drs. R.W.J. Soeters, secretaris; prof.dr. W. van ’t Spijker; drs. J.C.L. Starreveld.

20. contact met de overheid:

prof. dr. W. van ’t Spijker, voorzitter; mr. dr. C.J. Verplanke, secretaris (tevens gedelegeerde in het C.I.O.); C.N. van Dis; mr. H. Herweijer (tweede plaatsvervanger gedelegeerde in het C.I.O.); ds. J. van Mulligen (eerste plaatsvervanger gedelegeerde in het C.l.O.); prof. dr. W.H. Velema; ds. J. Westerink; algemeen secundus: ds. H. van der Schaaf.

21. de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en de correspondentie met de buitenlandse kerken:

ds. A. Baars; ds. P. den Butter; ds. B. de Graaf; A. van Hattem, drs. A.G. Knevel; G. van Malkenhorst, drs. J.W. Maris; ds. D. Quant; drs. J.C.L. Starreveld; ds. J. Westerink; ds. B. Witzier.

22. de vertegenwoordiging der kerken:

ds. M.C. Tanis, voorzitter; drs. J.C.L. Starreveld, secretaris; ds. J. van Amstel; ds. J. Westerink.

23. financiële zaken:

D. Blom, R.A.; G.P. Groeneveld; mevr. J. de Jong; C. Kleinjan; A.H.J. Schwartz, R.A.; secundus: J.M.J. Kieviet.

24. het Kerkelijk-Administratief Bureau:

mr. J.S. van Balen; J.W. Bargeman; G.L. Bouwman; C. Groeneveld; J. van der Keur; L. van der Zwaag.

25. het quaestoraat van de Generale synode:

D. Lokhorst, eerste quaestor; J. Boer, tweede quaestor.

26. de kerkelijke archieven:

prof. dr. W. van ’t Spijker, voorzitter; drs. J.N. Noorlandt, secretaris; F. van der Hart, archivaris; mr. C.J. van Heel, archivaris; A. Medema; drs. J.C.L. Starreveld.

27. onderzoek taken en prioriteitenstelling van deputaatschappen:

J. Bijleveld; T. van Dieren; D.C. van de Kreeke; S. Pieper; ds. M.C. Tanis; E.B. de Vin.

28. berijmde Schriftgedeelten:

ds. J. van Amstel, voorzitter; ds. T.M. Hofman, secretaris; J. Groeneveld; ds. A. Hilbers jr.; A. Pietersma.

29. commissie van bijstand:

ds. J. Westerink, samenroeper; ds. M.W. Vrijhof, rapporteur; ds. H. van der Schaaf, drs. J.C.L. Starreveld.

C. Diversen

a. commissie Landelijke Herdenkingssamenkomst

De synode besloot

1. met het oog op het geven van gepaste dankbare aandacht aan het feit dat in 1892 de Christelijke Gereformeerde Kerken mochten voortbestaan, een commissie te benoemen bestaande uit twee leden van het moderamen, twee leden van het curatorium van de Theologische Universiteit en het college van hoogleraren;

2. deze commissie op te dragen een publikatie te doen voorbereiden en een herdenkingssamenkomst te organiseren;

3. in deze commissie als secretaris te benoemen: drs. R.W.J. Soeters te Groningen.

b. roepende kerk voor de Generale Synode van 1992: Apeldoorn-Centrum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.