+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS O.T.

3 minuten leestijd

(Gen. 4 : 1—16).

Kaïn en Abel.

1. De geboorte en het leven van Kaïn en Abel;

2. hun godsdienstig leven;

3. de groote tegenstelling;

4. de straf van Kaïn;

5. de plaatsvervanger van Abel.

1. De gevolgen der zonde worden in het gezin van Adam en Eva al spoedig openbaar.

Kaïn is de eerste moordenaar, Abel de eerste martelaar.

Met blijdschap heeft moeder Eva haar eerste kind ter .wereld gebracht, en in stille hoop, dat dit kind het beloofde Vrouwenzaad zal zijn, noemt zij zijn naam Kaïn (kracht).

Bij het opgroeien blijkt, dat zij zich heeft vergist en teleurgesteld noemt zij haar tweeden zoon Abel, (ijdelheid).

We mogen niet uit het oog verliezen, dat het gezin van Adam en Eva zich zeer snel heeft uitgebreid. Adam gewon zonen en dochteren.

Slechts drie kinderen worden er met name genoemd.

Kaïn wordt landbouwer, Abel schaapherder.

Terstond heeft er een verdeeling van.den arbeid plaats.

2. Hun godsdienstig leven openbaart zich in het brengen van offers.

Daarin ligt de erkenning, dat G/od waardig is gediend en gevreesd te worden.

Wij mogen aannemen, dat de beide zonen van Adam bekend waren met het feit van den zondeval en met den inhoud van de „Moederbelofte" (Gen. 3:15).

3. Beiden leefden dus in het licht van de Godsopenbaring. In hun offerwerk is echter een groot verschil. Van Abel staat geschreven (Hebr. 11), dat hij door het geloof een meerdere offerande heeft gebracht dan Kaïn. Het gaat vooral om het beginsel, waaruit wij werkzaam zijn.

Bij Kaïn is het alleen maar vorm.

Abel brengt het eerstgeborene van zijn schapen, een bloedig offer dus.

Kaïn brengt niet de eerstelingen van het veld, maar alleen veldvruchten.

Daarin wordt het beginsel deS geloofs gemist. Abel ontvangt getuigenis, dat hij Gode behaagde; Kaïn niet.

Op welke wijze de Heere dat getuigenis gaf, weten we niet, waarschijnlijk in het hart.

Kaïn mist dat getuigenis en de Goddelijke goedkeuring en wordt boos.

De antithese wordt openbaar.

De wortel des doodslags ligt in het hart.

Uit dat hart komen voort: booze bedenkingen, doodslagen enz.

4. Kaïn kan Abel niet verdragen en vermoord hem.

Het bloed van Abel roept om vergelding.

De Kaïnsgeest: ben ik mijns broeders hoeder, wordt alom openbaar.

Kaïn toont geen berouw, hoewel hij wanhopig uitroept: , , , Mijn misdaad is grooter dan dat zij vergeven worde."

In Zijn algemeene genade laat God hem leven en beveiligt zelfs zijn leven.

Aan hem wordt een teeken gesteld.

We weten niet wat dit Kaïnsteeken was.

Gods lankmoedigheid is groot, zelfs voor den grootsten zondaar.

Ook door Kaïn en zijn geslacht voert God Zijn raad uit.

Kaïn is de eerste, die een stad bouwt om zich daarin te beveiligen.

Die stad bouwt hij in het land Nod (ballingschap).

Hij is een van God en menschen verachte.

5. In de plaats van Abel wordt een andere zoon geboren, wiens naam is: Seth (plaatsvervanger). Duidelijk zien we de ontwikkeling van twee geslachten, de Kaïnieten en de Sethieten.

Eenerzijds de wereld met een cultuur zonder God, anderzijds de'Kerk des Heeren met de schatten der bijzondere genade.

Over die ontwikkeling een volgend maal.

Van Ronkel: Bijbellezingen. Sillevis Smit: Gew. Gesch. v. Andel: Gew. Gesch. Stock-Renkea, Gew. Gesch. Dachsel: Bijbelverklaring. Henry: Bijbelverklaring.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.