+ Meer informatie

De komst van de Trooster

6 minuten leestijd

„En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk hijeen. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken.* 9 Hand. 2 : 1—4.

Pinksterdag is de dag der vervulling < MI daarom een feestdag door de Heere ingesteld. Vijftig dagen na liet Paasfeest werd het gehouden door cle Oudtestamentische kerk en alzo wordt, wat de tijd betreft het Pinksterfeest gevierd door de Nieuwtestamentische kerk. Hoewel de Pinkstertijd voor de Nieuwtestamentische kerk niet is veranderd evenwel geschiedde er verandering van vorm en vervulling. De Oudtestamentische kerk bracht op hel Pinksterfeest twee gezuurde broden, gebakken van het verbrijzelde broodkoren der nieuwe oogst, voor het aangezicht des Heeren. De Nieuwtestamentische kerk kent de geestelijke vervulling daarvan in het ware Brood dat uit de hemel is neergedaald on als een tarwegraan gestorven is en vruchten heeft voortgebracht namelijk Zijn gemeente welke uit vele graankorrels gemalen tot een meel, gebakken tot één brood voor het aangezicht des Heeren gebracht is.

Deze gemeente nu: één door verkiezing des Vaders, één door koping des Zoons, en één door saamvergadering, was eendrachtelijk bijeen, wellicht in een opperzaal binnen Jeruzalem.

Welke duidelijke schriftuurlijke kenmerken worden ons hier gegeven van de ware Weeskerk, waarlijk gestorven aan de Wet der Werken, losgemaakt van de Ceremoniële Wet, oprechte eendracht en een krachtig gebedsleven, uit een verlangend gemis naar de vervullende komst van de beloofde Trooster. De vruchten van de voorafgaande heilsfeiten mogen door het geloof gekend en gesmaakt zijn, toch blijft na dit alles een ledigheid des harten verlangen naar de alles vervullende inkomst des Drieënigen Gods. Zulke geestelijke weeskinderen waar het niet om zaken doch om gemeenschap met God gaat door de enige Middelaar Gods en der mensen laai Hij na een wachtenstijd uiet beschaamd.

„En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind." De komst des Heiligen Geestes tot Zijn tempel is geschied, doorluchtig, dierbaar feit, hoe overvloedig ook Zijn werking voor die tijd geweest mag zijn in de Oudtestamentische kerk, Zijn inwoning kende men niet: „Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was." (Joh. 7 vers 39 b). Doch nu is Jezus verheerlijkt als hel Hoofd Zijner Christelijke Kerk en vervuld: Gij zijt opgevaren in de hoogte Gij hebt de gevangenen gevankelijk gevoerd. Door volmaakte voldoening en volkomen overwinning moest volgen de uitdeling der gaven aan Zijn lichaam door nederkomst en inwoning van de Heilige Geest. Dan wordt vervuld wat Christus van de Trooster zeide: „Die zal mij verheerlijken; want Hij zal het uit hel mijne nemen, en zal het u verkondigen."

Haastelijk was Zijn nederkomst, onvoorzien, verrassend en nimmer te berekenen; uit de hemel naar de profetie: Drupt gij hemelen, van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid." (Jes. 4."> vers 8 b). En ik zal mijn Geest geven in het binnenste van u (Ezech. 36 : 27a). En Petrus wijst in zijn Piiiksterpredikiug bijzonder op de vervulling van Joel 2 : 28: En daarna zal het geschieden dat Ik

Mijn Geest zal uitgieten over alle vloes. Naar de voorzegging van Johannes < le Doper: .Die na mij komt, Die zal u met de Heilige Geest en niet vuur dopen." ( Matth. 3 : 11). En naar hel woord van Christus: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen" en „Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal." (Hand. I : S en 8). Zijn nederkomst ging vergezeld met drie zinrijke tekenen: llereerst hoorbaar, een geluid als van een geweldig gedreven wind, om uit te drukken Zijn onwederstandelijke en vrijmachtige werking. Hij werkt onwederstandelijk hel geestelijk leven naar eigen Goddelijk voornemen; waar Hij wil < *n in wie Hij wil, gebruikend daartoe Zijn eigen geïnspireerd woord. Alle zaligmakende genade wordt door Hem gewerkt en onderhouden, gelijk de ware oefening der genade van Zijn gezegende werking afhankelijk is.

Als deze wind blaast in het hart van een door Hem levend gemaakte zondaar verwekt Hij door Zijn overbuigende werking, ware verslagenheid, droefheid on een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Hij verwekt het innige treuren cn vervult ons met een haten van de zonde, ja, van ons zelf. Hij werkt in het hart als de Geest des Gebeds hartelijke zuchtingen tot God om vergeving en weder herstelling. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel 011 van onze volslagen onmacht om onszelf te kunnen verlossen. Hij doet ons bevindelijk kennen onze hopeloze onvruchtbaarheid van de baarmoeder af cn maakt ons gewillig 0111 God te rechtvaardigen ir Zijn toorn en oordeel. Hij verlicht het versland cn leidt in de weg der verlossing, openbaart cn verklaart de Middelaar ter verlossing, ontsteekt in het hart de liefde tot Christus cn maakt zo onderwerpen voor do vereniging met Christus 0111 door Hein ook mot God verzoend 011 in Zijn gemeenschap gebracht te worden. Door Zijn inwoning verzekert 011 verzegelt Hij bon. Hij getuigt mot hun geesl dat zij kinderen Gods zijn, 011 erfgenamen Gods 011 medeerfgenamen van Christus, heiligt ze door lijdon on strijd 0111 Christus gelijkvormig tc worden. O, wondere wind, liartvervullend, de zinnon strelend, o. wonderlijk vuur, verwarmend, verlichtend 011 reinigend. „E11 van bon werden gezion verdeelde tongen als van vuur en hot zal op een iegelijk van hou."

Dat heilige vuur dooft al do onheilige vlammen van eigen vuur 011 reinigt 011 reguleert de hartstochten in 0011 effen weg van geestelijke liefde, vlammen des Heeren, welke door de wateren dor verdrukking niet uitgeblust kunnen worden. Zulk vuur verwekt 0011 heilige ijver voor do Heere dor Heirscharen, 0111 Zijn heerlijkheid uit le roepen 011 de grootheid van Zijn werken te vertellen.

„E11 zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 011 begonnen te sproken met andere talon, zoals do Geest hen gaf uit te spreken."

Zulk een uitverkoren geslacht on koninklijk priesterdom verkondigt de deugden desgenon die hun geroepen hooft uit do duisternis on bracht lot Zijn wonderbaar licht.

Zuivere, vlammende la; il dos Geestes, gekenmerkt door welriekende specerijongcur, zodat de reuk van Zijn konnis openbaar wordt aan alle plaatsen.

Hij is do Geest der kracht, dor liofdo en dor matigheid, alle wettische, slaafse 011 menselijke vrees uitbannend. Hij leert, leidt 011 troost Gods kinderen. Hij heiligt, tuchtigt en reinigt bon. Hij vervult Zijn tempelen met geestelijke blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid on zachtmoedigheid, ja, Hij geeft meerdere genade cn zal nimmer geheel wijken van Zijn kerk.

„Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer, Opdat ik loov', Uw woorden moog' bewaren E11 dat Uw Geest mij ware wijsheid loer' Mijn oog verlicht, de nevels op doe klaren. Dat mijne ziel de wonderen zie 011 eer Dio in Uw wet alom zich openbaron.

(Ps. 119 : 9).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.