+ Meer informatie

',JVIest verwerken in É fabriek te Ede"

Grontmij: perspectieven voor Gelderse Vallei

2 minuten leestijd

EDE - De bouw van een centrale mestverwerkingsfabriek in Ede met een capaciteit van 430.000 kubieke meter per jaar biedt goede perspectieven voor de oplossing van het probleem van mestoverschotten in de Gelderse Vallei, aldus het eindrapport "Haalbaarheidsonderzoek Mestverwerking Gelderse Vallei", dat gisteren is gepubliceerd.

Het haalbaarheidsonderzoek is opgesteld met het doel een nuttige bestemming te vinden voor de mestoverschotten tegen acceptabele kosten. Volgens het rapport kan de negatieve invloed van mest op het milieu teniet worden gedaan door de bouw van een verwerkingsfabriek. Het gebruik van energie uit door mestgisting verkregen biogas zal de verwerkingskosten acceptabel houden en de vooruitzichten voor afzet van het eindprodukt, droge organische mestkorrels, zijn gunstig.

In een proeffabriek zouden als eerste stap technieken kunnen worden getest, die zowel worden gebruikt bij de inzameling als bij de verwerking van mest. Bovendien kan praktijkervaring worden opgedaan met de exploitatie en het beheer. De verwerkingscapaciteit van de proeffabriek, in eerste aanleg 100.000 tot 150.000 kubieke meter, geeft voldoende volume voor een structurele marktintroductie van het eindprodukt.

Overschot

Door de sterke groei van de veehouderij in de Gelderse Vallei, met name in de gemeenten Ede en Bameveld, is de totale mestproduktie sterk opgelopen (meer dan één miljoen ton).

Vanwege de nadelige effecten voor het milieu (stankoverlast, grondwater- en bodemverontreiniging en zure regen) is het niet toegestaan de mest in die hoeveelheid die men vroeger gewend was over het land uit te rijden. Daartoe zijn bepalingen voor mestgiften aangegeven in de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet. De beperkende maatregelen hebben geleid tot een overschot van 430.000 kubieke meter te Ede. in de gemeen

Voor de inzameling en het vervoer van varkensdrijfmest zijn de technische en financiële mogelijkheden onderzocht, met name omdat het uit het oogpunt van verkeersveiligheid, verkeersbelasting en hinderwettechnische redenen niet raadzaam zou zijn deze grote hoeveelheden mest over de weg te vervoeren.

Om verschillende redenen is een leidingnet voor transport van drijfmest te verkiezen boven vervoer per as, vooral omdat het leidingsysteem' tevens geschikt is voor afvoer van kalvergier.

Mestkorrelen biogas
Door de verwerkingsmethodiek ontstaat een grote organische mestkorrel, terwijl de uit het proces vrijkomende mestvloeistof door indamping wordt omgezet in schoon, loosbaar water.

Volgens de onderzoekers kan het eindprodukt, de droge mestkorrels, in gebieden waar men met een mesttekort kampt worden afgezet; perspectieven voor de exportmarkt zijn glo-' baal aangegeven.

Voor de realisering van de proeffabriek is het zonder meer wenselijk • dat de overheid investeringssubsidies verstrekt, waarbij er bij exploitatie vanuit is gegaan, dat de veehouders een „eigen bijdrage" leveren in de mestverwerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.