+ Meer informatie

VLIEGENDE SCHOTELS

4 minuten leestijd

De sensationele geruchten over cle vliegende schotels worden steeds hardnekkiger en het aantal verklaringen voor dit vreemde verschijnsel stijgt met cle clag.

Volgens sommige deskundige ti — en dat is clan nog cle minst geruchtmakende theorie — berusten alle waarnemingen op lichtreflecties.

Anderen zijn echter van mening dat we hier te doen hebben met een nieuw geheim wapen van een of andere vreemde mogendheid.

Stouter zijn de beweringen van „ooggetuigen" clie verklaren, de „bestuurders" van cle vliegende schotels te hebben ontmoet. Het zouden wezens zijn, niet van deze aarde, maar van een andere planeet, bewoners van Mars of Venus En dit is slechts een greep uit cle tcdloze theorieën.

De strekking van ons blad en cle omvang van clit artikel laten niet toe, nacler op deze dingen in te gaan. Trouwens, wat zouden we ervan zeggen, nu de meningen vcin cle „deskundigen' nog zozeer uiteenlopen?

We worden echter geroepen, ook bij deze geruchten, acht te geven op de tekenen der tijden.

Laten we vooropstellen dat cle mens van de 20ste eeuw belust is op sensatie. Door deze geheimzinnige verschijnselen wordt de fantasie niet weinig geprikkeld.

We zouden niet graag beweren dat cle vliegende schotels niet bestaan en dat alle waarnemingen berusten op gezichtsbedrog. We hebben echter óók nog niemand ontmoet, die tigheden de hand niet meer gehouden, dus moest het wel mis lopen.

De priesteressen waren zo goed als verdwenen, maar in de plaats hiervan traden mensen op, die in verbinding stonden met de een of andere geest, en die de Toradja's van het geloof trachtten af te krijgen.

Wat moest Kruyt tegen deze dingen doen? Heel eenvoudig schrijft hij: „Tegen al deze bezwaren is natuurlijk het best te waken door een levende prediking". De zendeling wist, dat Gods Woord krachtiger is dan een tweesnijdend zwaard, en dat de Heere machtig is om de koperen deuren des harten te verbrijzelen en de grendelen aan stukken te slaan. Dit steeds voor ogen houdende en daarbij de bewijzen van Gods onbegrijpelijke genade aan heidenen bewezen, deden hem trouw op zijn post blijven als een getrouw dienstknecht van de grote Zender, Die de Zijnen zal toebrengen tot de Gemeente die zalig zal worden. Zendeling Kruyt is een middel in Gods Hand mogen zijn, dat er Toradja's de kronen zullen werpen voor de voeten van het Lam in eeuwige verwondering en verlustiging.

met eigen ogen zo'n voorwerp door het luchtruim heeft zien zweven. We moeten voorzichtig zijn, ook met de verklaringen van zogenaamde deskundigen. De Génestet was wel een man van cle vorige eeuw, maar hij had toch wel kijk op de betrouwbaarheid van de wetenschap:

„En heeft soms een wijze Vandaag iets beweerd, Straks komt er een wijzer, Die 't wegredeneert."

Maar al zouden de vliegende schotels bestaan, dan behoeven ive ons nog in het geheel niet te verwonderen. Wat vandaag gebeurt, is twintig eeuwen geleden reeds voorzegd door Hem, Die de toekomst van deze wereld niet alleen volmaakt kencle, maar ook Zelf in handen had.

De wetenschap en de techniek verrassen ons telkens weer met nieuwe uitvindingen en andere mogelijkheden, maar clie staan alle dienstbaar aan de voleinding der eeuwen en aan de komst van Gods Koninkrijk. Deze aarde worclt een chaos en het schijnt dat God cle mens zelf inschakelt bij cle uitvoering van Zijn plan.

Maar één cling mogen we niet uit het oog verliezen. Ook het vliegende-schotel-probleem is een symptoom van cle worsteling der geesten. De vorst der duisternis grijpt deze gelegenheid gretig aan om ons wijs te maken clat ivij niet dc schepselen zijn, waarmee God bijzondere bemoeienissen maakt. Neen, ook cle planeten worden bewoond en wel door wezens clie in beschaving en ontwikkeling ver boven de aardbewoners staan.

Opnieuw gaan de valse profeten uit in de wereld, zeggende: „Hier is de Christus en daar is Hij." Maar we zijn gewaarschuwd: „Gelooft ze niet. Ziet, lk heb het ulieden voorzegdr

Gelukkig is de mens clie voor cle toekomende toorn een schuilplaats heeft gevonden in cle Rots der eeuwen. Die kan bij het horen en zien van al deze dingen het hoofcl opheffen, wetende clat de verlossing nabij is. W. v. G.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.