+ Meer informatie

Naarde katechisatie

DE WET DES HEEREN Vijfde gebod (2)

5 minuten leestijd

We hebben opgemerkt, dat het Gods goedheid is, dat Hij het gezag met in de hand van één mens gelegd heeft, maar het heeft verdeeld.

Onze Heidelberger zegt, „dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze”. En „aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.”

Zo heeft God met gezag bekleed: ouders, de overheid en Zijn kerk, echter naar verschillend karakter. Het gezag van de ouders over hun kinderen draagt een OPVOEDEND karakter. Dat van de overheid, een DWINGEND karakter en dat van de kerk een DIENEND karakter.

Allereerst nu iets over het gezag van de ouders „Aangezien het Gode belieft ons door hunne hand te regeren.”

Dit raakt dus de rechte verhouding tussen de ouders en de kinderen, zoals de Heere die heeft gesteld De ouders dragen de verantwoordelijkheid en zorg over hun kinderen en de kinderen hebben zich aan het beleid van de ouders te onderwerpen „met behoorlijke gehoorzaamheid”, zo verklaart onze Heidelberger, als naar de eis van Gods wet. En dat tot welzijn van het gezin, maar ook van kerk en maatschappij. Want het gezm is als ’t ware een „centrale”. Hapert er iets in een electrische centrale, treedt er een storing op, dan zitten we in het donker. Gaat het in het GEZIN met goed, worden de verhoudingen gestoord, dan vinden de kerk en de maatschappij hiervan de ernstige gevolgen, dan gaat het daar ook mis. We zien deze ontwrichting op ernstige wijze in onze tijd, nu de moderne levensopvattingen al meer hun verderfelijke invloed doen gelden, waarbij alle ordeningen, die God gesteld heeft, radicaal worden doorbroken en omgezet in bandeloze vrijheden tot uitleving van het verdorven vlees! „Gehoorzaamheid” staat met meer in het dagboek van de moderne mens en van de hedendaagse jeugd, over het algemeen genomen en gezien. Ook ten deze zal het moeten worden: „Tot de Wet en de Getuigenis! Zo zij met spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” Jes. 8 : 20. Daarom moet het beleid van de ouders in de opvoeding gericht zijn op de „goede leer en straf”, waarvan de Katechismus spreekt. Bij de doop nemen de ouders de dure verplichting op zich om hun kinderen „breder te onderwijzen in de voorzegde leer.” In het gezin moeten de vaste grondslagen gelegd worden van de waarheid, van Gods Woord. Zo gaf Abraham zijn huis „bevelen”. Psalm 78 zegt nadrukkelijk: „Wij zullen het met verbergen voor hunne kinderen, voor het navolgende geslacht.” En Spr. 22 : 6: „Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs, als hij oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”.

Onze Christelijke scholen zijn geroepen in het onderwijs de taak van de ouders voort te zetten. Want toch zijn de scholen een zaak van de OUDERS! En de ouders zijn geroepen om hun kinderen naar diè scholen te zenden, die de eerste beginselen van Fods Woord en Wet ZUIVER handhaven en daarin onderwijzen. Helaas is het met de z.g.n. Christelijke scholen, zelfs op Geref grondslag, zeer droevig gesteld, wat het onderwijs in Gods Woord betreft. Hoe worden in onze tijd al meer de opvattingen van de moderne theologie in het onderwijs ingedragen. Heeft men in zijn omgeving zulk een school op nog zuiver Reformatorische grondslag niet, dan is het van zoveel te meer belang de kinderen die beginselen nauwgezet en zuiver op het hart te binden en met hen daarover te spreken en te zeggen zó leert Gods Woord het en met anders! Maar dan is vooral noodzakelijk over uw kinderen „met den Heere” te spreken en hen biddend op te dragen aan Hem, dat Hij hen beware bij de zuivere leer van Gods Woord en bovenal te smeken of de Heere Zijn Woord wilde inschrijven in hun harten, tot hun eeuwig ziele-heil.

Wij hebben weer het kerstfeit mogen overdenken en de kerstgeschiedenis is weer aan duizenden kinderen verteld en de bekende kerstliederen zijn weer gezongen. Maar wat blijkt telkens weer? Dat met verschillende kerstversjes toch zo ongemerkt de leer van de algemene verzoening wordt ingedragen. ’t Is een algemene traditie en het klinkt toch zo mooi. Maar is het gevaar met ernstig? Zie men toch nauwkeurig toe bij de voorbereidingen, die voor het te houden kerstfeest worden gemaakt. Ook geldt dit bijzonder van de keuze van de boekjes, die de kinderen krijgen. In hoeveel christelijke kerstboekjes worden niet de Remonstrantse tendenzen gevonden! Om nog even op onze scholen terug te komen, willen we nog even opmerken, dat men wel eens zegt: ik doe mijn kinderen liever op een „openbare school, want daar wordt toch ook wel godsdienst- onderwijs gegeven. Ja, maar dat is toch uit een heel ander beginsel. Gods Woord en Zijn beginselen vormen met maar een ONDERDEEL van het onderwijs, als een afzonderlijke Bijbelles die verteld wordt, maar het wezen van een zuivere christelijke school bestaat toch daarin, dat Gods Woord in h e e l het onderwijs, in a l de leerstoffen, zal moeten doortrokken worden als een ZUURDESEM, naar de zin van de gelijkenis van die vrouw, die een zuurdeeg nam en die verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was.

In een volgende les willen we D.V. nog even verder op de verhoudingen ingaan tussen ouders en kinderen in verband met de noodzakelijke beleving en zegen van het gezag.

E.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.