+ Meer informatie

Naar de katechisatie

6 minuten leestijd

101

DE VOLDOENING DOOR CHRISTUS (2)

Christus heeft de verzoening aangebracht door VOLDOENING!

En die voldoening hield in: de volkomen vervulling van de WET (Zijn DADELIJKE gehoorzaamheid) en het LIJ DEN van de straf der zonde( Zijn LIJDELIJKE gehoorzaamheid).

Het waren en zijn de REMONSTRANTEN die deze voldoening loochenen. U weet wel, wie de remonstranten waren. Ze zijn op de grote synode van Dordrecht 1618-19 veroordeeld, zelfs buiten het land gezet. Onze vaderen waren ten deze zeer radicaal, in tegenstelling met nu, nu de kerk zó slap is, dat zij alles goed praat en de tucht niet handhaaft o.a. ten opzichte van de dwaalleer van de möderne theologie. Men wil behoudend zijn, alles onder de dekmantel der liefde verbergen. Maar er staat toch: de liefde BEDEKT alle dingen? Ja, maar dat mogen we niet doen wanneer het de WAARHEID Gods raakt, de leer van Gods onveranderlijk Woord! Die heeft de kerk onvoorwaardelijk te handhaven en de dwaalleer krachtig te bestrijden. Doch ter zake.

We zien, dat de oude dwalingen steeds weer de kop opsteken, alleen onder een nieuw etiket. De duivel is zeer slim. Het zijn de vrijzinnigen, die niets willen weten van een verzoening DOOR VOLDOENING. Men ziet die als een gehate bloed-theologie. D.w.z. men vindt het vreselijk, te denken, dat God, die Liefde is, voldaan zou moeten worden door eerst BLOED te moeten zien.

De moderne theologie van vandaag wil daarvan ook niets weten. Het is de Gereformeerde dr. Wicrsinga, die de VERZOENING geheel anders ziet dan wat de Bijbel leert en wat onze geloofsbelijdenis verklaart. Volgens zijn artikel in „Koinonia” gaat het bij Christus’ offerande aan het kruis om het „effect”, dat het bloed van Christus op mensen heeft. Jezus’ bloed roept slechts tot inkeer en omkeer, maar het verzoent niet, d.w.z. met God. Eerst dan is er sprake van verzoening, wanneer berouw en bekering plaats hebben bij de mens. De verzoening ontstaat dus pas door ONZE relatie. Dr. Wiersinga wil niet aan een „verworven” verzoening en een „toegepaste” verzoening. Wel brengt God de verzoening op gang, maar van onze kant moet er ook iets gebeuren, ons laten verzoenen. Zij hangt dus in feite af van ónze reactie. Dàn eerst is er sprake van wezenlijke verzoening. Zeer ernstig is deze dwaling. Zij is een ontzettende aantasting van de kern van het Evangelie van vrije genade, een verloochening van de rechtsorde Gods: verzoening DOOR VOLDOENING aan de Gerechtigheid Gods, waarbij het RECHTGods onkreukbaar gehandhaafd moet worden. Deze dwaalleer heeft haar ernstige gevolgen, vanwege de verdervende invloed, die van haar uitgaat en velen worden er mede geïnfecteerd. Hoe wordt de volkomen offerande van Christus aan het kruis verloochend, miskend.

Duidelijk leren Schrift en belijdenis, dat Christus de verzoening heeft aangebracht door Zijnszelfs offerande aan het kruis. En dat deze verzoening is geschied door voldoening aan de Gerechtigheid Gods, welke inhoudt het vervullen van de wet en het lijden van de straf.

Kunt u enige plaatsen opnoemen? Jawel, o.m.: 2 Kor. 5 : 19: „God was in Christus de wereld MET ZICHZELF verzoenende.” Let op het „met Zichzelf”. GOD moest dus eerst Zelf verzoend worden.

Matth. 3 : 15: „Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.”

Hebr. 9 : 22b: „en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”.

Hebr. 10 : 9: „toen sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God”.

Psalm 40 : 9: „Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen en Uw wet is in het midden Mijns Ingewands”.

Voorts moeten we wijzen op de gedachte van de PLAATSVERVANGING bij het offer. Hier komt de VOLDOENING aan Gods recht wel klaar in uit. De straf MOEST voltrokken worden. God kon van Zijn heilig recht niet het minst iets afdoen. Dan zou God Zichzelf niet beminnen. Vandaar de eis van de dood van het plaatsvervangende dier. Maar nu kon het bloed van stieren en bokken niet verzoenen. Dit kon door het BLOED van CHRISTUS, het Lam Gods!

In Hebr. 9 : 11 en 12 lezen we: „Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, doch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn EIGEN bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing aangebracht hebbende”.

De offerande der dieren in het oude Verbond was dus een schaduwachtige, een tijdelijke vervanging, eer Christus Zelf was gekomen.

Jesaja 53 wijst dan ook reeds heen naar het offer van Christus, waarbij de Leer der voldoening zeer duidelijk in het licht gesteld wordt. Lees maar: vs. 4b: „doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was”, vs. 5: „Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, WAS OP HEM, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”, vs. 6: „Doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid OP HEM doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd Hij verdrukt”, vs. 10b: „als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien”. Verder verwijzen we nog1 naar Jer. 30 : 21.

Ook de Belijdenis verklaart de leer der voldoening van Christus overduidelijk. Zie Ned. Gel. Bel. art. 21 en 22. Dordtse Leerr. He hfd. 1-4. Heidelb. Katechismus Zondag 6.

Zie, wanneer Christus de verzoening zou bewerkt hebben ZONDER DE VOLDOENING aan Gods recht, zouden we al deze teksten en meerdere wel uit de Bijbel kunnen schrappen en ook de betr. artikelen uit onze Belijdenis.

Wat blijft er dan eigenlijk over van een Evangelie van vrije genade?

De Heilige Geest doet in de weg der ontdekking verstaan de noodzakelijkheid van Christus’ voldoening. Hij leert door het levend geloof in de kracht en de vrucht van die voldoening delen. Neen, niet eerst door onze relatie ontstaat de verzoening met God. Gods kind beaamt het van harte, dat, zo er nog één zucht of één traan aan het werk van Christus toegedaan moest worden, het voor eeuwig verloren was! De grond der zaligheid ligt juist alleen in het volbrachte werk van Christus: het lijden van de schuld en straf en de volkomen vervulling van de Wet Gods.

De voldoening van Christus is VOLSTREKT en STRIKT PERSOONLIJK. Dit willen we in een volgende les met elkander bespreken. D.V.

Urk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.