+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Dr. W. H. Velema, Gebeden in de Bijbel, J. H. Kok N.V., Kampen, 1972. 87 blz. ƒ 5,90.

Dit is een waardevol boekje, dat ik alle ambtsdragers gaarne aanbeveel. In veertien korte hoofdstukken worden gebeden uit de Bijbel besproken, meest uit het Oude Testa ment en vooral uit de historische boeken. De schrijver zegt er zelf van: „De keus is zo gedaan dat de variatie in die gebeden naar voren komt … In de verscheidenheid van deze gebeden komt de verscheidenheid van onze gebedssituaties uit.”

Juist door de gevarieerdheid zullen niet weinigen er iets aan kunnen hebben. Er is ook aan de jongeren gedacht. „Gebeden in de Bijbel” zou daarom heel goed kunnen dienen als geschenk ter gelegenheid van de openbare geloofsbelijdenis.

Het is op meer dan één bladzijde merkbaar, dat dit geschrift midden in onze tijd staat. Er zijn allerlei aanvechtingen op het punt van het gebed en daar wordt niet aan voor bijgegaan.

Prof. Velema maakte het de lezers gemakke lijk door de stof overzichtelijk in te delen en bepaalde zinnen cursief te laten drukken. De verleiding is groot om een aantal citaten te geven. Laat ik volstaan met de slotzin: „De kracht van alle gebeden, de stimulans van alle vragen ligt in die laatste bede uit de Bijbel: kom Here Jezus, ja kom spoedig!” Om over na te denken!

C. Trimp. De dienst van de mondige kerk.

Een confrontatie met het appèl van de ’mondige’ wereld. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1971. 200 blz. Prijs ƒ 9,20.

Deze bundel bevat zeven hoofdstukken, die tevoren als artikelen verschenen zijn o.a. in De Reformatie. De hoogleraar in de ambtelijke vakken aan de (vrijgemaakt) Gereformeerde Hogeschool in Kampen geeft hier verslag van zijn verkenningstocht in de nieuwere theologie. Hij wijst daarbij ook op wijsgerige invloeden. Zo komen Bonhoeffer, Hoekendijk, Barth, het exis tentialisme en de „medemenselijkheid in de nieuwere theologie” ter sprake. Het boek opent met een opstel over „Het Patroon van het Calvinisme”. Bezwaar van de schrijver is dat Kuyper het Calvinisme niet door de belijdenis van de kerk ge normeerd laat zijn. De kritiek op Kuypers conceptie van het Calvinisme is karakteris tiek voor het uitgangspunt van de schrijver: Het Woord van God beheersend voor heel het leven. De kerk is gebonden aan de confessie, welke niet tot de muren van de kerk beperkt blijft. Wellicht dat juist nadere bezinning op de verhouding tussen con fessie en het leven en samenwerken in de wereld de lezer nog meer geholpen had zijn weg te vinden.

Slechts één opstel gaat expliciet over het ambt, „De vernieuwing van het diakonaat”. Daarin wordt een waardevol overzicht ge geven van de ontwikkelingen in Nederland sinds 1945.

Het is een leerzaam boek. De titel be vredigt niet. Bij „de dienst van de mon dige kerk” moet heel wat meer ter sprake komen. Het bevreemdt ons dat niet ver meld wordt, waar de opstellen het eerst gepubliceerd werden.

Dit boek vraagt enige inspanning om be studeerd te worden. De beloning is dienover eenkomstig. Men ontvangt inzicht in het gechristianiseerde humanisme dat zich pre senteert in onze eeuw. Daartegenover wordt tot een gereformeerde visie op de dienst van God en de naaste nadrukkelijk en over tuigend opgeroepen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.