+ Meer informatie

Gods bijzondere genade

5 minuten leestijd

,,De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel''. Psalm 19:8a

Psalm 19 is een lied dat Gods heerlijkheid verkondigt in het rijk van de natuur en in het rijk van Zijn genade. Het is een hoogbegenadigde David, die dit loflied op Zijn Schepper en Herschepper heeft mogen bezingen. Velen hebben het hem door diezelfde vrije genade van harte mogen nazingen. U ook? Hoor, hier begint die bijzondere genade die God in het vleesgeworden Woord geopenbaard heeft: Jezus Christus. „Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden" (Joh. 1:17). Vanuit die uitnemende heerlijkheid van de Schepper in de natuur komt David door Gods Geest op de onuitsprekelijke heerlijkheid van de Herschepper in de Schriftuur. Daarin mag Hij de lof van Hem prijzen. Die hem heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De wet is volmaakt, omdat haar Gever volmaakt is. Zij predikt de heiligheid van de Heere en Zijn onveranderlijkheid in Zijn Recht en Waarheid. Maar dat doet zij niet alleen in haar veroordelende kracht voor allen die onder de wet zijn, voor die haar overtreden. Door de wet is de kennis der zonde. Maar in haar zielzaligende kracht in de grote Wetsvervuller, door de Heilige Geest, „bekerende de ziel". Dat kan niemand van ons missen op weg naar de eeuwigheid.

De wet, dat is het Woord of de leer van de Heere. Dus Gods Heilig Woord! Zij bekeert alleen de ziel tot de Heere door de krachtdadige toepassing van de Heilige Geest. Zij is de bekering tot God van de zonde tot gerechtigheid. Hierdoor wordt de zonde in haar gruwelijk en God-onterend bestaan gekend en beweend. Is de zonde u de dood geworden, door deze bijzondere genade? Wat een hartelijke lust om naar de wil Gods in alle goede werken te mogen leven. Dit wordt met David en al de heiligen hun lust. „Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren!" Daarin zien wij uit Hem door wie zij deel hebben aan deze bijzondere genade het voortbrengen van de vruchten van bekering door het geloof Dat is de bekering van de ziel. Uw vrucht wordt uit Mij gevonden. Jezus Christus is hun Leven, buiten Hem is de dood. Hoor, hier wordt die lof in dat Woord van God verankerd in de ziel. „Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij zalig geworden). Onuitsprekelijke genade door Hem! Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Uit dat eeuwige vredeverbond dalen de weldaden uit Hem op het hoofd van hen die in Hem gezegend worden. De Heere hoort hen die uit de gevangenis van hun nood van zonden en dood tot Hem roepen om genade en ontferming. „Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God!"

Hoe noodzakelijk is dat onderwijs tot waarachtige bekering, opdat God in Christus verheerlijkt worde. Kom, hoe gewillig is God om die genade heerlijk te maken in de harten van des Konings vijanden. Om uw ogen te openen en u te bekeren van de duisternis tot het Licht, en van de macht des Satans tot God: opdat u vergeving der zonden en een erfdeel onder de geheiligden zou krijgen, door het geloof in Hem. De Heilige Schrift is met zoveel voorbeelden ervan vervuld, waren er geen 3000 op Jeruzalems pinksterfeest? Hoe worden de zielen verkwikt en vertroost die al wenende over de aarde gaan, omdat zij God kwijt zijn door eigen zonde en schuld. Maar in de verlatenheid, waarin zij zich vanwege hun zonde waardig keuren voor eeuwig verlaten te worden, verlaat de Heere de Zijnen niet. De Heere richt de gebogenen op. Hij vertroost het hart dat schreiend tot Hem vlucht en dat zich ongeveinsd in het midden der ellenden met zijn gebeên tot Zijnen troon blijft wenden. Door dat Woord vertroost, sterkt en bemoedigt de Heere hen, die het van Hem alleen leren verwachten. Dat dierbare Evangelie is de zeer blijde boodschap voor allen die zo onuitsprekelijk bedroefd zijn over hun zonden, die Zijn hoogheid schonden. Kom, verslagenen van geest, beproefden en bedroefden van hart, hoe bang het u ook moge zijn of worden. Geen nood, Jezus is in al Uw benauwdheden verzocht geweest, om waar te maken door Zijn balsem: „De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel." Hij maakt het waar in en voor die nedergebogen zielen. „Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts, en mijn God."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.