+ Meer informatie

De Christinnereis is voor jong en oud

7 minuten leestijd

49.

Al sprekende vanuit de ervaring van verschillende pelgrims, bereikte deze geestelijke familie de Betoverde Grond, waar de lucht iemand reeds slaperig maakte. De grond was begroeid met doornen en distden, behalve hier en daai„, waar een betoverend prieel stond, waarvan men zegt dat, wanneer iemand daarin in slaap raakt, het de vraag is, of hij ooit weer wakker zal worden. De pelgrims gingen voorzichtig achter elkander door dit begroeide gedeelte en Stoutmoedig ging vooraan als gids, terwijl Verdediger der Waarheid de achterhoede vormde, uit vrees, dat één of andere boze vijand, draak, reus of dief, hen in de rug zou aanvallen. Allen trokken voort, de mannen met uitgetrokken zwaard in de hand, want zij wisten hoe gevaarlijk deze plaats was. Voorts trachten zij elkaar dan ook moed in te spreken, zoveel zij konden.

Geheel van het gevaar bewust, kwam het pelgrimsgezelschap op de betoverde gronden. Men kwam zich dan ook terdege tegenover dat kwaad te wapenen. Want door een zoele lucht en de stilte van de duisternis werd men aliengskens bedwelmd, en dat bracht de reizigers onder de betovering van de heerlijke rust des slaaps. Zodat het doel van de reis uit hel oog verloren werd en men niet meer dacht, of zeer weinig dacht, aan de listen en strikken van de vijanden.

Maar desniettemin wil de Heere dat de weg naar Sion loopt over deze betoverde gronden. Zoekt de vijand ons hier met machteloosheid te slaan door ons lusteloos te maken, de Heere daarentegen heeft in dit alles de wasdom van ons geestelijk leven ten doel. gelijk als Hij dat altijd ten doel heeft in de beproevingen van het geloof. Hier wordt de pelgrim beproefd of hij de beleving van de heilige voorzichtigheid en de kinderlijke afhankelijkheid in de oprechte gehoorzaamheid van het geloof, weet te betrachten.

Zo liet Stoutmoedig Kleinmoedig naast zich komen, terwijl Neerslachtig onder de hoede kwam van Verdediger der Waarheid. En dat deden zij door de voorzichtigheid van het geloof in acht te nemen. Want op deze betoverde gronden heeft men Kleinmoedig en Vreesachtig in bescherming te nemen, daar op hen de verderfelijke bedwelming zijn eerste greep heeft. Had dat plaats, dan zou dat ook weer zeer schadelijk zijn voor de vrouwen en anderen met moedeloosheid kunnen slaan.

Nog niet lang waren zij zo voortgetrokken, toen zij zich in een dichte nevel gehuld zagen, die hun belette elkander te ondersteunen. Soms moesten zij één of ander woord spreken, om te weten of zij bij elkander waren, want zij hadden niet het minste licht. Het was een zeer droeve tocht, zelfs voor de moedigsten onder hen, hoeveel te meer dan voor de vrouwen en kinderen, wien het lopen zwaar viel en die spoedig moedeloos werden. Doch door de bemoedigende woorden van hem die voorging en van hem, die de achterhoede vormde, kwamen zij toch langzamerhand vooruit. Onder dat alles werd dus de voorzichtigheid in aanmerking genomen. En dat past de rechtvaardigen vanwege de ernst der zaak.

De weg was hier ook lastig door modder en diepe kuilen. En nergens was een herberg of een gelegenheid om enige verkwikking of lafenis te vinden. Hier werd dusmenige zucht geslaakt. Nu eens tuimelde er een over een steen, dan weer was een ander verward in de struiken; en de kinderenenkelen van hen verloren hun schoenen in de modder, terwijl de één riep: „Ik ben gevallen!” en een ander: „Waar zit ge toch?” en een derde: „Ik zit zo vast in de struiken, dat ik er niet weer uit kan komen!”

Aller hart was er van overtuigd de hulp des Heeren nodig te hebben, zodat zij er door geoefend werden in de beleving van de kinderlijke afhankelijkheid des geloofs. De Heere wil dat wij Hem van stap tot stap aankleven en kinderlijk op Hem vertrouwen, want onze sterkte is in Hem.

Zo kwamen zij eindelijk met vallen en opstaan aan een prieel, dat er verrukkelijk uitzag en de pelgrims een heerlijke ontspanning aanbood, en het was van banken en zitplaatsen voorzien. En er stond een gemakkelijke rustbank in, waarop men de vermoeide leden kon uitstrekken. Dit alles was zeer verleidelijk, wanneer nien de toestand van de pelgrims in aanmerking neemt, want zij gevoelden de gevolgen van de vermoeiende tocht. Maar niemand dacht er aan, zich daar op te houden Ja, voor zo ver ik zien kon, letten zij nauwkeurig op de aanwijzingen van de gids, en hij maakte hen zo op elk gevaar opmerkzaam, dat zij bij het grootste gevaar het meest opgewekt waren en het gemakkelijkste de begeerlijkheden van het vlees konden verloociienen. Dit prieel heette Lustoord, en was daar geplaatst om de pelgrims te verlokken zich daar neer te vlijen. Vervolgens zag ik, dat ze deze eenzame plaats verder doortrokken tot zij kwamen aan een plaats, waar men zeer gemakkelijk liet spoor bijster wordt.

Nu wist de gids hen bij daglicht al die gevaarlijke plaatsen te doen vermijden, maar hier in het duister was het een ander geval. Gelukkig had hij een kaart bij zich, waarop alle wegen naar en van de Hemelstad duidelijk stonden aangegeven. En daar hij altijd gereedschap bij zich had om licht te maken, raadpleegde hij daarbij zijn kaart en bleek het, dat hij de grootste voorzichtigheid in acht moest nemen, en rechts aanhouden. Had hij die kaart niet zo zorgvuldig geraadpleegd, dan zouden allen waarschijnlijk in de modder zijn omgekomen, want op geringe afstand van de plaats waar zij zich bevonden, en nog wel op een overigens zeer zindelijk pad, bevond zich een buitengewoon diepe put, vol slijk, en die daar opzettelijk was gegraven om de pelgrims ten val te brengen.

Alles werd op deze betoverde gronden door de vijand in het werk gesteld om de reizigers naar Sion te bedwelmen in hun denken, of te trekken in de strikken die waren gespannen. Lukte dat, dan stond het haast wel vast dat zij zouden vallen in de put en verzinken in de modder van moedeloosheid. Maar ook daarin werd de vijand teleurgesteld, daar de reiskaart naar de Hemelstad, geschonken in de reisgids van Gods dierbaar Woord, in gehoorzaamheid aan de Heere gevolgd werd. Had men deze kaart niet met de grootste zorgvuldigheid geraadpleegd, hoe had men dan kunnen volharden in het geloof. Op de weg van het geloof moeten wij vanuit het Woord geleerd, geleid en gesterkt worden. Door af te wijken van deze heilige reiskaart, gaat men dwalen en dat tot vreugde van de vijanden.

Bij het zien op de gangen van onze grote Meester wordt het ons steeds duidelijker, dat Hij als onze hoogste Profeet met de grootste voorzichtigheid Zijn vijand heeft bestreden en veroordeeld vanuit de Schrift. Telkens sprak Hij: „Er is geschreven”, om ons te leren buigen voor de majesteit van het Woord. Door de prediking van Zijn Evangelie zal men echt niet betoverd worden om ons te bedwelmen in ons denken voor de naakte werkelijkheid van hetgeen gekend moet worden tot zaligheid. Zijn woorden waren en zijn altijd gezonde woorden.

Biddende heeft onze enige Hogepriester de zaligheid verdiend en past Hij die ook toe. „En ons met Zijn voorbidding steeds voortreedt bij de Vader.” Een biddend leven vanuit de beleving van onze afhankelijkheid en onwaardigheid is tot verheerlijking van de Heere en ons profijtelijk. Laat dat niet los, want telkens loopt de weg naar Sion over betoverde of bedwelmde gronden.

Om te volharden in de gehoorzaamheid van het geloof, hebben wij het nodig door onze eeuwige Koning met Zijn Woord en Geest geregeerd te worden. Vanuit Hem is al de activiteit van het geloof, waarom wij dat dan ook hebben te zoeken in het Woord, de tempel van Zijn Geest.

Is ons hart omstrengeld met het drievoudig snoer van voorzichtigheid, afhankelijkheid en gehoorzaamheid, dan bindt het ons aan de Heere. Het hart kleeft Hem aan, ziet op Hem met een kinderlijk vertrouwen, want zonder Zijn genade is het niet mogelijk te komen op en te gaan in het rechte spoor der gehoorzaamheid.

Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.