Bekijk het origineel

Troost des Heiligen Geestes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Troost des Heiligen Geestes

5 minuten leestijd

Waar de Heilige Geest komt, daar komt Hij, Wiens Naam is Jesus Christus, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.
Zoo had de Heere het beloofd, toen Hij zeide: „Ik kom weder tot u", welk komen duidelijk blijkt te zijn een komen in den Heiligen Geest, — en alzoo, waar de Heilige Geest is, daar is ook H j j , Wiens Naam is Immanuël, God met ons; en deze Naam, hoe wonderbaar maakt ons de Heilige Geest dien bekend; hoe geeft Hij ons den Naam Jesus te verstaan met al de zaligheid, die hij in zich bevat; hoe den Naam Christus met al de zalving, die van Hem afdruppelt, waar wij ons verloren en zoo ganscli zonder God en zonder Geest gevoel e n ; hoe den Naam Wonderlijk naar den wonderbaren raad der eeuwige erbarining, waar wij daar nederliggen, gansoh verslagen , of ook in de meening verkeeren, dat er voor ons geene gerechtigheid of verlossing te bekomen is, — hoe geweldig verrassend is Hij daar met Zijnon troost, wanneer alles te gronde gaat; en Hij toont ons, dat in dezen Naam de sleutel en de macht ligt opgesloten over de h e l , den dood en alle ellende. Hoe stelt Hij ons Hem voor oogen als Raad, te midden van alle radeloosheid; als God, onze God te midden onzer onmacht, als Sterke God, waar wij gansch niet voort kunnen, en noch links noch rechts weten te gaan; als Yader der eeuwigheid, waar ons het zichtbare en het lijden des tegenwoordigen tijds ternederdrukken; als Yredevorst, waar alles ons den vrede zoekt te ontrooven. Hoe stelt de Heilige Geest ons Hem voor als God met ons, wanneer wij niet begrijpen kunnen, hoe het ooit mogelijk is, dat God in onze ellende Zich aan ons heeft willen openbaren en onder ons woning heeft willen maken, opdat wij altijd met troost vervuld zouden zijn, dien het Hem behaagt ons te schenken naar Zijne onbegrijpelijke genade.
Door den Heiligen Geest zien wij dus den Heere in Zijne schoonheid, in Zijne macht, in Zijne gerechtigheid, in Zijne goedheid, in Zjjne gunst jegens ons en in de volle openbaring Zijner genade, in welke het Hem behaagde te worden, wat wij waren, opdat wjj zouden worden, wat Hij is voor God.
Door den Heiligen Geest zien wij Hem, hoe Hij helpt in onze nooden, hoe Hij ruimte maakt in onze angsten, hoe Hij in onze machteloosheid voor ons henen gaat en onzen weg effen maakt, opdat al de goede woorden Zijner beloften, aan ons gedaan, zijnen loop hebben en door niets gestuit zouden worden.
Door den Heiligen Geest erkennen wij, voor zoo velen wij gelooven, dat onze Heere Jesus Christus in den Yader is, en wij in Hem, en Hij in ons.
Wanneer onze Heere Jesus Christus in den Vader is, zoo erkennen wij, dat daarboven een hart voor ons leeft en klopt.
Zooals onze Heere het met ons meent, zoo meent het de Vader niet ons; zooals Hij ons liefheeft, zoo bemint ons de Vader; zooals Hij voor ons zorg draagt, zoo ook zorgt de Vader voor ons; zooals Hij wil, dat wij eeuwig bij Hem zijn zullen, zoo wil het de Vader ook; en zooals Hij wil, dat wij met Hem op Zijnen troon zitten, zoo wil het de Vader ook; zooals Hij wil, dat wij volharden, overwinnen en de kroon der gerechtigheid verwerven, zoo wil het de Vader ook.
En hoe vele troostelijke verzekeringen schenkt ons de Heilige Geest niet, dat wij in Christus Jesus zijn! Wij, die slechts stof en assche zijn, wij opgenomen bij God in dien Eeuen, overgezet in den hemel in dien Eenen. Hij ons Hoofd, wij Zijne leden. In Hem geborgen, in Hem gerechtvaardigd , in Hem geheiligd, in Hem machtig en onverwinbaar, in Hem met al onze zonden nochtans rein, in Hem verhoogd aan de Rechterhand des Vaders, evonzoo in Hem opgewekt uit de dooden, in Hem eeuwig levend, wij stof en aarde en assehe!
Dat is een troost, waarmede de Heilige Geest ons troost bij elk verdriet, in allen twijfel en tegenspoed. En Mij in ons! H i j , de groote Koning, de alleen Heerlijke, die gezegd heeft: „Ik zal woning bij u maken", en wederom: „Ik en de Vader zullen tot u komen en woning bij u maken"; derhalve zijn wij machtig, wanneer wij zwak zijn; derhalve hebben wij licht in alle dingen, ook wanneer wij niets zien; derhalve moet alles goed uitkomen, al mocht het ook nog zoo verkeerd gaan; derhalve zullen wij doorbreken, al is ook alles gesloten; derhalve kuunen wij niet omkomen , ook wanneer al het zichtbare ons bedreigt. Hjj wil , wanneer Hij in ons woont, met ons door alle hemelen henen ten hemel opklimmen, en — wie zal het Hem beletten? wie zal Hem die ellendigen ontrooven, die Zijne heiligen en uitverkorenen zijn, in wie Hij zoo lang heeft gewoond en in wie Hij alles gedragen en geduld heeft, die Ilij echter zalig maakt, niet naar hunne werken, maar naar Zijne groote barmhartigheid ?!
Ziet, zoo troost de Heilige Geest!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 mei 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Troost des Heiligen Geestes

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 mei 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken