Bekijk het origineel

Op het nieuwe jaar.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op het nieuwe jaar.

7 minuten leestijd

Als wij vragen, wat er in een nieuw jaar geschieden zal, dan hebben wij het antwoord, als wij bedenken, Wiens het nieuwe jaar is. Bijna iedere kalender is getiteld: Kalender voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus.
Zoo is dan het jaar het jaar van onzen Heere Jesus Christus. Is het jaar van Hem, dan is ook van Hem de tijd, week aan week, dag aan dag, dag en nacht, ieder uur, elke minuut.
Zoo is alles het Zijne; alles is in Zijne hand, wat zich in deze tijdruimte ontwikkelt, alle omstandigheden, alle gelegenheden , Hij bestuurt en beschikt alles. Hij is het, door Wien de Vader alle dingen regeert, Hy bestuurt alles, en zal alles besturen ten goede van de Zijnen en tot hunne zaligheid.
Derhalve kunnen en mogen wij welgemoed en getroost zijn met Zijn bestuur en de regeering Zijner genade, trouw en voorzorg, — en van onzen welstand onder Zijnen rechtmatigen schepter verzekerd zijn.
Wij kunnen het zeer nauwkeurig weten, wat dit jaar, wat de toekomst ons baren zal, als wij Ps. 32: 1, of Ps. 1 : 1, of Jes. 54: 10, of Jes. 3: 10 in het hart hebben. Zijn niet alle beloften Gods ja in Christus en in Hem amen?
Vatten wij daarom moed, om dit jaar weder vastberaden en met zielsrust vervuld in te treden. Het jaar is des Heeren, en zoo ligt dan in Hem de bestendige kracht, om op Hem te zien, bij al wat ons overkomt.
Wij menschen kunnen van onszelven niets zekerder weten, dan alleen dat alles ïjdelheid is, en dat wij sterven moeten, dat hier al wrat aardsch is, geen blijvend bestaan heeft, dat het eene het andere verdringt, dat geslachten komen en geslachten gaan , dat de sterkste banden hier op aarde verbroken worden; intusschen kunnen wij door genade ook hiervan verzekerd zijn, dat de band, die ons aan den Heere, die ons aan Zijne zaligheid bindt, nooit verbroken wordt; dat Christus leeft en nimmermeer sterft, en dat het Woord des Heeren in der eeuwigheid blijft: Vrees niet, Ik heb u verlost, gij zijt de Mijne! Ik ben met u ; Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de Rechterhand Mijner gerechtigheid. Die op den Heere hopen en Hem verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen. (Jes. 43 : 1, 2; 41 : 10; 40 : 31.)
Deze woorden bevestigen zich. Met zulke woorden, in geloove omvat, zult gij overwinnen, — en die overwint, zal alles beërven. Dit is een eeuwig bezit en een eeuwig, duurachtig goed, ons overgebleven, voor zoover wij het in hope hebben, en ons in het vooruitzicht gesteld, opdat wij het beërven aan het einde van de jaren onzes levens. Daartegen vermogen de poorten der hel niets, en elke vijand zal moeten erkennen: Zoo hebt Gij mij dan overwonnen, o Galileër!
Bedenken wij het, Wiens dit jaar is, Wiens de tijd is, en Wiens wij zijn, die den Heere verwachten en Zijne regeering aanbidden; hoe heet Hij? Zijn Naam is onze Heere, is Jesus, is Christus, is Alfa en Omega, Begin en Einde, is Vader der eeuwigheid. Jes. 9.
Welk een schat van troost ligt er in dezen Naam! O die fontein Gods heeft zoo overvloedig veel water, en Hij geeft den dorstigen van het water des levens om niet. Een heer handhaaft zijn duur gekocht eigendom. Heeft hij macht genoeg, dan komt zijn eigendom zeker uit, of blijft gewis niet in de macht van zijnen vijand, en dit zijn eigendom zal hij behoeden voor alle geweld, zoodat het niet gedeerd kan worden. Jesus maakt Zijn volk zalig van hunne zonden. Christus is de Gezalfde en zalft de Zijnen; deze zalf en zalving is den dood een gif, en der hel "eene pestilentie, en der wereld eene bestraffing. Deze Heere is onze Heere; ik ben niet mijn eigendom, maar het Zijne, met lichaam en ziel. Hij zal mij wel verzorgen, ook in dit jaar, en Hij is het leven van mijn leven, de dood van mijnen dood, en dat is Hij niet alleen voor mij : Hij heeft vele broederen; zoo heb ik dan ook vele broederen. Hij zorgt voor ons allen, Hij sterkt en voleindigt ons.
Jesus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid; daar Hij dezelfde blijft, zoo houdt Hij woord en trouw.
„Vader der eeuwigheid" is Hij. Wie kan alles naar waarde voor oogen stellen, wat in dezen Naam ligt opgesloten?
Voor ditmaal stellen wij ééne beteekenis van dezen Naam op den voorgrond, en wTel zooals de vertaling der LXX die geeft; in plaats van „Vader der eeuwigheid" vertaalt zij „Vader der toekomende wereld". Wat is die toekomende wereld? De Apostel Paulus schrijft aan de Hebreën (Hoofdst. 2 : 5 ) : „Want God heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken." Zoo is dan de toekomende wereld: de loop der tijden, van de verhooging van Christus af tot op dit jaar, tot op dezen dag en tot op den komenden dag en de dagen, die nog komen zullen, en al wat in dit tijdsverloop voorvalt, is, en zijn zal, de tijd zelf en de menschen en de dingen, en zooals zij in dien tijd opkomen , zich voordoen, zich roeren en bewegen.
Deze toekomende wereld, alsmede de tijd, waarin wij leven, is de tijd van Zijn Koninkrijk en van Zijne regeering; en gelijk de tijd Zijns is, zoo is alles Zijns, wrat in dezen tijd is en ontstaat. Het behoort alles tot Zijn Rijk, en Hij is van dit alles een Vader, zooals Jozef zegt: God heeft mij tot Farao's vader gesteld.
Tel ik de dagen, de uren, zij zijn Zijns, ook mijne levensuren — Hij telt ze vaderlijk.
Zie ik de hemelen aan — zij zijn Zijns, Hij bestuurt zon, maan en sterren vaderlijk, en de getuige in de wolken is zeker.
Zie ik de aarde aan en wat daarop is, den aardbodem, en wat daarop woont — het is alles Zijns. Zoo lezen wij Ps. 8 van onzen Heere: Gij doet Hem heerschen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder Zijne voeten gezet: schapen en ossen, allen die ; ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels, en de visschen der zee ; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
Dit alles regeert Hij; daarover wraakt Hij als een Vader. En dit alles voor Gods huis; dit alles voor mij, een lid aan Hem, dat Hij wil aanzien als Zijn kind; dit alles voor mijne medebroederen, die eens zelfden geloofs deelachtig zijn. De tijd is voor Zijn huis; Hij regelt het groote uurwerk Zijns huizes; zon, maan en sterren zijn er voor Zijn huis. En de aarde met hare volheid, en de zee met de schatten, die in hare diepten liggen, het is alles voor Zijn huis daar. Zijn huis is Gods huis; het huis zijn wij; in Gods huis is Hij de Zoon en de Huisbezorger. Hij noemt ons Zijne broeders, en verzorgt ons als een oudste Zoon, Dien (le Vader liefheeft; de broeders verzorgt Hij, noemt ons Zijne kinderen, — en zoo is Hij ons een Vader.
Wat zal ons deren in dit jaar, als wij als kinderen Hem alles zeggen, Hem alles klagen en om alles vragen? Het oude heeft Hij van ons weggedaan en zal het wegdoen, en gelijk Hij, om zoo te spreken, iederen dag eene nieuwe zon, iederen nacht eene nieuwe maan en nieuwe sterren geeft, ieder jaar nieuwe bloemen, nieuwe vruchten, nieuwe olie, nieuwen wijn en iederen dag nieuw brood schenkt, — zoo is Hij eeuwig Vader, en heeft steeds wat nieuws tegen den ouden Adam, de oude zonde, den ouden dood, den ouden nood, — vernieuwing op vernieuwing, een nieuwen Geest, nieuw leven, nieuwe genade, nieuwe betooning van Zijne hulp, nieuwe bevrijding van alle kwaad, nieuwe kleederen, eenen nieuwen hemel hier en voor eeuwig. — Zoo is Hij een Vader der eeuwigheid, en nu, aan niets gewanhoopt onder Zijne huisverzorging. Het jaar is Zijns, en Zijne de eeuwigheid, opdat wij beërven het eeuwige leven. Zien wij van het jaar af, en slaan wij het oog op Hem, Die de zon haar pad doet loopen en de sterren bevestigt in hare banen.
30 December, 1865. H. F. K.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 januari 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Op het nieuwe jaar.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 januari 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken