Bekijk het origineel

Bloemlezing uit het boekje van Caspar Huberinus: ,,Vom waren Erkendtnusz Gottes''. (Vervolg).

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bloemlezing uit het boekje van Caspar Huberinus: ,,Vom waren Erkendtnusz Gottes''. (Vervolg).

Schetsen uit Oostenrijk.

3 minuten leestijd

Pag. 99b. Waarom heeft zij (de Kerk) het wel noodig, dat Christus haar verlosse, heilige, rechtvaardig en onbestraffelijk make; zij is (en wordt genoemd) heilig, omdat zij de eerstelingen des Geestes ontvangen heeft; zij is heilig in het geloof en in den Naam des Heeren Christus; haar staat echter is die der reiniging en niet die der volmaaktheid.
Pag. 99b. Alzóó worden zij (de geloovigen) zalig genoemd vanwege den inwendigen mensch, dien de Heilige Geest drijft, leidt en regeert.
Pag. 100a. Niemand is zóó rein of heilig, die niet in het Onze Vader bidt: Vergeef ons onze schulden. Maar zij (de geloovigen) houden zich door het geloof aan het hooge Artikel van de vergeving der zonden vast, en worden om des geloofs wille rein en heilig gesproken.

VAN DE CHRISTELIJKE VRIJHEID.
Pag. 103b. Waar echter hij (de geloovige) naar den ouden Adam, die hem nog bijblijft, de wet overtreedt, daar heeft hij het voorrecht en de vrijheid verkregen, dat de vloek der wet hem niet kan treffen, want hij is in het rijk der genade overgezet, waarin geen vloek en geene verdoemenis meer plaats vindt.
Pag. 104a. Gelijk Christus ons nu bevrijd heeft van de wet en de zonde, zoo heeft Hij ons ook vrijgemaakt van al datgene, wat de wet vanwege de zonde over ons gebracht heeft, want op (le zonde volgt ongetwijfeld (als eene billijke straf) dood, duivel en hel.
Pag. 105b. Want wij zijn met Christus der wereld afgestorven en met Christus begraven; wij zijn dus in Christus opgewekt en een nieuw leven ingetreden, hebben de wereld vaarwel gezegd en een ander burgerschap, dat in den hemel is, aangenomen.
Pag. 105b. Aldus hebben wij nu de rechte christelijke vrijheid, eene vrijheid des gewetens en des inwendigen menschen, die reeds in een ander rijk is; dezen mag niemand regeeren, want hij wordt door den Heiligen Geest in Gods Woord in waarheid bestuurd.
Pag. 105b. Maar het geweten moet men niet verontrusten. Ik spreek echter hier van dat der Christenen.

VAN DE ERGERNIS.
Pag. 106b. Alsdan gebeurt het, dat zich de allergeleerd sten en heiligsten in de wereld ergeren en stooten, zij keeren terug en lasteren en vervloeken zulke leer op het allergruwelijkst.
Pag. 108a. Hij (God) heeft ons, arme creaturen, waardig geschat, om Zijnentwille spot en versmading onschuldig te lijden, en de menschen nemen tot voorwendsel onze vroegere zonde. Maar deze ziet Hij niet aan, maar Hij heeft lust in ons, wil ons hebben, zooals wij zijn, en boven zoo vele menschen begenadigen en Zijne lieve kinderen doen zijn.
Pag. 110b. Wanneer wij nu de christelijke vrijheid bij rechte leer en heilzaam leven gebruiken, een iegelijk naar zijnen stand en zijne roeping, dan vertoornen wij de wereld en laden op ons allerlei ongeluk, vervolging, lastering, beroovingen van lijf, goed en eere, want de duivel hitst de zijnen met alle geweld tegen ons op; zoo komt dan het lieve kruis, daar wij velerlei wederstand en verdrukking moeten lijden. Wij verdienen het echter ook, somtijds indien wij onzen naaste ergeren, dat God onzen ouden Adam aantast en hem kastijdt, opdat liij niet altijd alles in verwarring brenge.
(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Bloemlezing uit het boekje van Caspar Huberinus: ,,Vom waren Erkendtnusz Gottes''. (Vervolg).

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken