Bekijk het origineel

25. Het Profetisch Ambt van Christus.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

25. Het Profetisch Ambt van Christus.

De Christelijke Geloofsleer voor School en Huisgezin.

9 minuten leestijd

D a d e l i j k na Z i j n e n doop b e g o n C h r i s t u s pers o o n l i j k h e t P r o f e t i s c h a m b t u i t te o e f e n e n , pred i k e n d e het E v a n g e l i e van h e t K o n i n k r i j k Gods, M a r k . 1 : 14. C h r i s t u s v e r r i c h t t e het P r o f e t i s ch a m b t d o o r de u i t w e n d i g e v e r k o n d i g i n g van Gods w a a r h e i d en door de i n n e r l i j k e v e r l i c h t i n g des h a r t e n door den H e i l i g e n G e e s t ; k r a c h t e n s dit a m b t m a a k t de H e e r e ons met den wil G o d s en G o d s r a a d s b e s l u i t a a n g a a n d e onze v e r l o s s i n g bek e n d , o p e n b a a r t ons de v e r b o r g e n h e i d , die verz w e g e n is g e w e e s t v a n de g r o n d l e g g i n g d e r w e r e l d, o p e n t li e t h a r t t o t a a n n e m i n g van h e t E v a n g e l i e; m a a k t den w i l b e r e i d t o t h e t a a n n e m e n d e r z a l i g - m a k e n d e w a a r h e i d en b e v e s t i g t Zijne l e e r door w o n d e r w e r k e n . C h r i s t u s o e f e n d e Zijn P r o f e t i s ch a m b t O N M I D D E L I J K u i t in de d a g e n Z i j n s v l e e s c h e s, v o o r h o u d e n d e den weg des h e i l s , en den w a r en z i n van Gods Wet u i t l e g g e n d e ; M I D D E L IJK bek l e e d d e Hij d i t a m b t in h e t O u d e T e s t a m e n t door h e t v e r w e k k e n van P a t r i a r c h e n en P r o f e t e n , en Hij b e k l e e d t het in het N i e u w e T e s t a m e n t door de A p o s t e l e n en E v a n g e l i e p r e d i k e r s , hun Z i j n en G e e s t z e n d e n d e . Maar m i d d e l ijk of on m i d d e l i j k, C h r i s t u s b l i j f t s t e e d s onze é é n i g e M e e s t e r en L e e r a a r , W i e n s W o o r d is de é é n i g e w a r e en alg e n o e g z a m e l e e r t e r z a l i g h e i d.
__________
1. Als Profeet is Christus voorspeld in Deuteron. 18 : 15: Eenen Profeet, uit het midden van u, uit uwe broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken, naar Hem zult gij hooren. Dat deze woorden Christus gelden, betuigt ons de Apostel, Johannes 6 : 14: Deze is waarlijk de Profeet, die io de wereld komen zou. Verder hebben alle Profeten van het Oude Testament door hunne profetische werkzaamheid Christus voorgebeeld, dezen éénigen Profeet; want de Geest van Christus, die in hen wras, beduidde en getuigde te voren het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid, daarna volgende, 1 Petr. 1:11; daarom heet ook zelfs Abraham een Profeet, Gen. 20 : 7. Een kort begrip van Zijn Profetisch ambt geeft de Heere Christus Zelf, als Hij van Zichzelven door Zijne Profeten zegt: De Geest des Heeren H e e r e n is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd. heeft, om eene blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen: Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; om den treurigen Zions te beschikken, dat hun gegeven worde sieraad voor asch, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor eenen benauwden geest. Jes. 61 : 1 — 3. Uwe gerechtigheid bedek Ik niet in het midden Mijus harten; Uwe waarheid en Uw heil spreek Ik uit; Uwe weldadigheid en Uwe trouw verheel Ik niet iii de groote Gemeente, Ps. 40 : 11. De leer van den Profeet •Christus heet Evangelie, dat is: blijde boodschap, omdat zij den naar God bedroefden en vanwege hunne zonden bedrukten blijde tijding brengt van de vergeving hunner zonden en van hunne aanneming in genade. En hoezeer Christus als onze Profeet het verstaat om Gods hart te openen, om den waren zin van den wil Gods, in de Wet neergelegd, aan te wijzen, weten wij uit des Heeren bergrede, Matth. 5—7. Tot het Profetisch ambt behooren ook de wonderen, waardoor de Heere Zich betuigde als de door den Vader Gezondene, Zijne leer iald Gods leer bekrachtigde, en het zwakke geloof versterkte, Joh. 9. Hierin, evenals in alles, hebben Hem de Profeten van het Oude Verbond voorafgeschaduwd, die door Zijne kracht wonderen deden. In de leer van Christus ligt verborgen Gods geheele raad en het eeuwig besluit van God aangaande onze verlossing, hetwelk de Apostel Paulus dikwijls noemt: de verborgenheid van Gods wil, Efez. 1 : 9 ; de verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, Rom. 16: 25; de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordend heeft tot heerlijkheid van ons, eerde wereld was, welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft, 1 Cor. 2 : 7, 8. De raad Gods aangaande onze verlossing heet eene verborgenheid, omdat geen mensch door -eigene wrijsheid het middel vinden kan, wraardoor aan de gerechtigheid Gods genoeggedaan, en de zondaar weder met God verzoend wordt; evenmin kan iemand den weg vinden, die van den dood naar het eeuwige leven leidt. Alleen Christus openbaarde ons deze verborgenheid en opende ons den weg ten leven, daarom zegt de Apostel, Joh. 1 : 18: Niemand heeft ooit God gezien, de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. En hoewel deze verborgenheid nu door het Evangelie is geopenbaard en aan de geheele wereld wordt verkondigd, zoo wordt zij toch door de natuurlijke wijsheid van den vleeschelijken mensch nooit begrepen en blijft hem eene verborgenheid, totdat hem de Heere Jesus door Zijuen Geest verlicht en hem den zin van Christus verleent, 1 Cor. 2 : 16. Hoe zouden wij het ons anders kunnen verklaren, dat de zaligmakende leer, in het Evangelie geopenbaard, door Heidensche wijsheid en deugd wordt vervangen, en de menschen steeds menschelijke verdichtselen bereidwilliger aannemen dan de wijsheid Gods.
3. Derhalve blijft Christus Zelf door Zijn Woord en Zijnen Geest, ook in de hemelen, onze eenige Profeet en Leeraar. Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens; en wTij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods, Joh 6 : 68, 69. Eén is uw aller Meester, namelijk Christus, Matth. 23 : 8.
Menschelijke prediking heeft slechts in zooverre waarde, als zij zich houdt aan den Profeet Christus en zich door Zijnen Geest laat leeren en leiden; zoo wij ons aan Hem houden, dwalen wij niet. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot den Vader dan door Hem, Joh. 14: 6.
Als onze éénige Profeet en Leermeester treedt Christus vooral in het Boek der Spreuken op als de Hemelsche Wijsheid, daar wij slechts in Hem en door Hem alléén de wijsheid Gods verkrijgen tot onze zaligheid, 2 Tim. 3 : 15.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

25. Het Profetisch Ambt van Christus.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken