Bekijk het origineel

Ingezonden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingezonden.

4 minuten leestijd

Wij zijn allen vrome lieden, zeggen Jozefs broeders, en toch hadden deze yrome lieden Jozef aan de Ismaëlieten verkocht! Wij zijn vroom, wij zijn orthodox, wij zijn echte kinderen Abrahams, zoo spreken de Farizeën, en deze vrome, orthodoxe lieden, deze echte kinderen van Abraham kiezen, als het er op aan komt, Bar-Abbas en verwerpen hunnen Christus!
Is er iets anders te zeggen van de tegenwoordige anti-revolutionaire staatspartij, die zich op kerkelijk gebied, o zoo gaarne, de orthodox-gereformeerde bij uitnemendheid noemt, als men in haar hoofdorgaan de verklaring leest, d a t de N a a m van J e s u s C h r i s t u s n i e t in h e t g e b e d m a g v o o r k o m en v a n e e n e n R a a d , w a a r i n ook J o d e n z i t t i n g h e b b e n?
Dus de Joden binnengelaten, en Christus buiten den Raad gesloten! — Maar dan t o c h bidden! Doch tot wien ? Tot het Eeuwig Wezen, zegt de Standaard; — maar daar komt de Atheïst tegen op! En waarom zou hij het niet ? Hij heeft immers als Raadslid hetzelfde recht als de Jood; moet voor dezen de Christus buitengesloten, waarom dan ook niet voor den Atheïst het Eeuwig Wezen, waaraan hij toch niet gelooft?
Maar dan moeten wij het gebed g e h e e l op zijde zetten, dan kunnen wij niet meer bidden, — en d a n . . ? dan zijn wij niet meer vroom ! Treurig voorwaar ! Maar gaat het bier niet meer om uw vroom zijn en vroom blijven, dan om het gebed ?
Gij orthodox-gereformeerde mannen, mag ik u vragen: Hoe komt gij tot God in het gebed, als gij Christus hebt buitengezet? Moet gij niet h e i l i g e handen tot God opheffen aan a l l e plaatsen, dus ook in den Raad, — en hoe zult gij dat doen, als gij ze eerst hebt bevlekt met het bloed van Gods Zoon, — want die den eenig Rechtvaardige verstoot, om den onrechtvaardige te kunnen toelaten, diens handen zijn met onschuldig bloed bevlekt. Zal God nu hooren? Zal dat Eeuwig Wezen — buiten Christus — voor u iets anders kunnen zijn dan een eeuwige gloed en een verterend vuur?
Zoo heeft uw schoon program u van de gemeenschap Gods beroofd, en toch, gij wilt nut stichten. Gij zegt: de conservatieven, de liberalen, de radicalen kunnen het niet; maar, is het u in de laatste dagen niet gebleken, dat ook gij het niet kunt? Zou het niet wijsheid van Boven zijn, dat ook gij antirevolutionairen eens op uw plat voor God vielt, uw schoon program voor Hem verscheurdet en het met den Profeet bekendet: Wij brachten het land geene behoudenis aan, en de inwoners der wereld vielen ook door ons systeem voor God niet neder.
Ik weet wel, het lievelingsdenkbeeld „vrije Kerk in eenen vrijen staat" heeft u betooverd. Maar hebben voor dat denkbeeld de reformatoren der ÏO11® eeuw, een Luther, een Zwingli, een Calvijn, een Farel en zoo vele anderen hunner geestverwanten geijverd? Of kent gij hunne geschiedenis niet? Hebben ook voor dat denkbeeld onze vaderen den strijd aanvaard en goed en bloed er voor prijsgegeven? Of kent gij ook o n ze geschiedenis niet? Zij wisten veel te goed, dat de Kerk alleen vrij was in de onderworping aan Gods Woord, ook wisten zij veel te goed, dat de Staat alleen vrij was, wanneer deze zich mede aan dat Woord onderwierp. Aan eene scheiding tusachen Kerk en Staat was dus bij hen geene gedachte, zij maakten niet zulke spitsvondige onderscheidingen als: „Koning Jesus Koning over de Kerk; koning Willem (zegenrijker gedachtenis) koning over het land". Neen, van dat alles wisten zij niet, zij wisten slechts daarvan getuigenis te geven, dat God de Yader Jesus Christus, Zijnen Zoon, verhoogd had en a l l e dingen Zijnen voeten had onderworpen. Deze was hun in theorie en praktijk een Heer der Heeren en een Koning der Koningen, en aan Zijne Koninklijke heerschappij onderwierpen zij zich, en van Zijne Koninklijke regeering verwachtten, zij het heil, zoowel voor Staat als Kerk.
Doch ik mag, geachte Redactie, geene meerdere plaats in' uw Blad vragen! Dit weinige zij genoeg om lucht te geven aan de gedachten, die bij mij opkwamen, toen ik in het Nieuivs v/d Dag No. 6755 tot mijne ergernis de aangehaalde woorden uit de Standaard las.
Arm volk van Nederland, waar moet het met u heen?
Uw bestendige lezer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Ingezonden.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken