Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

Duitsche uitgaven

5 minuten leestijd

Vóór ons ligt een werk, dat alleszins de aandacht waardig: is van allen, die een hart voor de Gereformeerde Kerk eir haar grootsch verleden hebben. Wij bedoelen: De g e s c h i e - d e n i s der F r a n s e h e k o l o n i e te M a a g d e n b u r g^ d o o r Dr. H e n r i T o l l i n , 3de Deel, Afdeeling I A, verschenen te Maagdenburg bij den uitgever Faber, groot octavo VIII en 819 blz..
Van al de deelen, die van dit werk, hetwelk op het gebiedder Kerkgeschiedenis zoozeer de aandacht trekt, tot hiertoein het licht gekomen zijn, heeft dat, hetwelk wij thans voor ons hebben, wel de grootste waarde. Een hoofdkenmerk van dit boek is, dat de inhoud bijna onafgebroken eenen schat van geschiedkundige bijzonderheden, onder het stof der vergetelheid begraven, voor oogen stelt. Voorts is die inhoudr dewijl zij de worsteling der om des geloofs wil gevluchte,, inzonderheid der te Maagdenburg wonende, Hugenoten behandelt, bijzonder belangwekkend, en wordt de waarde nog verhoogd door de meesterlijke, hoogst levendige voorstelling van den geachten bewerker, die juist op dit gebied der geschiedbeschrijving met het volste recht reeds lang een man van gezag genoemd wordt. Daarbij komt nog de zeer te waardeeren historische getrouwheid en waarheidsliefde, die niet schroomt ook hooggeëerde personen in hunne zwakheden en gebreken te schilderen. Zoo wordt o. a. de groote koning van Pruisen, Frederik de Groote, die, gelijk bekend is, ten aanzien van godsdienst en zedelijkheid volstrekt niet groot was, zonder eenige aarzeling naar waarheid geschetst. Evenzoo wordt de valsche meening, als zouden de Fransche vluchtelingen in Brandenburg-Pruisen slechts als schootkinderen behandeld geworden zijn, in al hare onhoudbaarheid in 't licht gesteld. Nergens elders heeft het staatskerkelijk stelsel met zijne consistoriën zich in zijne allerwegen belemmerende macht zoozeer laten gelden als hier tegenover de Refugié's, die op de autonomie •en de vrijheid der Gereformeerde Belijdenis prijs stelden. Dat loont Dr. Tollin op manhaftige wijze aan. Reeds van het begin af vervolgde de nijd de vluchtelingen en verzon, ten «inde hen verdacht en gehaat te maken, de onzinnigste en lasterlijkste geruchten, zooals er op bladz. 7 een vermeld wordt, de beschuldiging inhoudende tegen den Berlijnschen predikant Abbadie, als zou hij den toenmaligen koning van Frankrijk, •den bondgenoot van den Keurvorst, met Farao en Antiochus vergeleken hebben.
Welk eenen aanhoudenden strijd om haar bestaan, haar zelfbestuur en het behoud harer kerkelijke tucht deze Gemeenten, bijzonderlijk die vau Maagdenburg, gevoerd hebben, wordt op de meest aanschouwelijke wijze geschilderd. Wij zouden te uitvoerig worden, als wij ook alleen maar de afzonderlijke Hoofdstukken van de drie gedeelten van dit deel wilden aangeven. Het zij daarom voldoende, te verzekeren, dat dit deel van de klassieke geschiedenis van Tollin meer dan eenig ander boek •den lezer in het innerlijk leven en streven der Fransche 'vluchtelingen in de Pruisische landen en bovenal in de stad Maagdenburg eenen blik doet slaan. Drie beelden maken de vervolgingen, die zij in Frankrijk te lijden hadden, aanschouweljjk. Het uitwendige, en evenzeer de druk en het papier, zijn onberispelijk. De prijs van 10 mark is wel is waar wat hoog, maar met het oog op de waarde van het geschrevene gering te noemen. Wij aarzelen dus niet, om dit hoogst belangrijke en onderhoudende werk den lezers van ons Blad ten zeerste aan te bevelen, in de overtuiging, dat ook zij het met groote voldoening zullen lezen.
Een tweede in Duitschland verschenen geschrift, dat voor •ons Nederlanders niet van belang ontbloot mag zijn, is de T i j d t a f e l van de g e s c h i e d e n i s der L a t i j n s c he S c h o o l en v a n h e t u i t h a a r v o o r t g e k o m e n Gymn a s i u m te E l b e r f e l d , b e n e v e n s e e n e p r o e v e u it •de H i s t o r i c a N a r r a t i o C a s p a r i S i b e l i i de c u r r i - c u l o t o t i u s v i t a e et p e r e g r i n a t i o n i s s u a e , een feestgeschrift ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan dezer school, in 't licht gegeven door P r o f . L u d w . S c h e i b e , te Elberfeld, bij Sam. Lucas, 1893, groot octavo 94 blz..
In dit geschrift wordt den lezers, die de Latijnsche taal verstaan, naar de autobiographie van den voormaligen, zeer vermaarden Deventer predikant Dr. theol. Sibelius, uit Elberfeld geboortig, welke autobiographie in de stedelijke bibliotheek van Deventer berust, de geschiedenis van den eersten tijd dezer school aangeboden. Voor gymnasiasten en theologische studenten zouden wij bezwaarlijk een meer belangwekkend •en passend boekske dan dit kunnen vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken