Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

4 minuten leestijd

„ A l t t e s t a m e n t l i c h e B e t r a c h t u n g e n in K i r c h e, S c h u l e u n d I l a u s . " (Beschouwingen over het Oude Testament voor Kerk, School en Huis.) Door T h e o d o o r E c k a r t, inspecteur der Weesinrichting van den Graaf van Hardenberg te Nörten. le Deel. Uitgegeven door de „Christelijke Vereeniging" in Noord-Duitschland. 1893. Te bekomen bij Paul Klüppel te Eisleben en G. E. Schulze te Leipzig. KI. 8°, 262 bladz..
Op dit onlangs verschenen boekdeel, dat in den loop dezes jaars nog door een tweede, en in het volgende jaar door een derde en een vierde of laatste gevolgd zal worden, maken wij onze lezers bijzonder opmerkzaam. Wat hun hier wordt aangeboden, is geene modern-geloovige waar, van onbeduidend allooi, maar een hoogst degelijke arbeid van eenen door uiten inwendig lijden en veelvuldige aanvechtingen beproefden zestigjarigen man, die zich zijn leven lang ijverig met de bestudeering van Gods Woord heeft beziggehouden, en het niet dankbaar genoeg erkennen kon, welk een zegenrijk licht hem daarbij door de geschriften van Dr. H. F. Kohlbrügge is ten deel gevallen. De gezegende invloed van dezen profetischeu man is in deze „Beschouwingen" dan ook overal te bespeuren.
Ten einde den lezer eenigszins op de hoogte te helpen van hetgeen hij in dit l e Deel vindt, laten wij hier eene vertaling van de inhoudsopgave volgen:
1. Het eerste Evangelie. — 2. Iienoch. — 3. Het vredeverbond Gods met den mensch. — 4. Melchizedek. — 5. Eene geloofsdaad en haar loon. (Over Gen. 22 : 18, waarbij de offerande van Izak op buitengewoon bevattelijke wijze met voortdurende verwijzing naar Christus' offerande besproken wordt.) — 6. Eliëzer. — 7. Jakobs strijd en overwinning. — 8. De gedenksteen te Bethel. — 9. Door stille zijn en hopen. — 10. Zoo wordt het: „Einde goed, al goed". (Over Gen. 50 : 1S> en 20.) — 11. Wanneer de ure is gekomen. (Over Ex. 2 : 5 . ) — 12. Op Horeb. — 13. Groot van raad en machtig van daad. — 14. Het teeken der verschooning. — 15. Er doorheen! — 16. Van Mara naar Elim. — 17. Arbeid en rust. — 18. Onze banier. — 19. Een blik in het heiligdom — 20. Het gouden kalf. — 21. Verblijdend gezicht, zalig aanschouwen. — 22. De offers, die Gode welbehaaglijk zijn. — 23. Onze feestdagen. — 24. De sluitsteen aan het huis des Heeren. — 25. Lustgraven. — 26. Goede boodschap voor ons allen. — 27. Korach en zijne aanhangers. — 28. Een dorre staf draagt vrucht. — 29. De bittere wortel en zijne vrucht. — 30. De wonderbare verborgenheid des kruises. — 31 Geene fabel. — 32. Een verkeerde weg. — 33. Onvervulde wenschen. — 34. „Wij hebben Zijne ster gezien." — 35. Mozes' laatstedaad. — 36. Twee merkwaardige bergen. — 37. De Profeet des Nieuwen Verbonds. — 38. De keuze overeenkomstig Gods Woord is beslissend voor hier en hiernamaals. — 39. Het openbare geheim in de geschiedenis van Israël. — 40. Rusttijd. — 41. De laatste gang in het heiligdom. — 42. Een lied der gedachtenis. — 43. Het is bepaald in Gods raad. (Deut. 32 : 52.) — 44. Een zalig heengaan. (Deut. 34 : 56.)
Uit bovenstaande opschriften kan men reeds eenigermate afleiden, welk voedsel hier den geest wordt aangeboden. Wat bovenal aan deze Beschouwingen zulk eene hooge waarde geeft, zijn de doorloopende toepassingen op den tegenwoordigen tijd en het practische leven. Vele beschouwingen, zooals bijv. de 17d%. zijn geheel en al gewijd aan het sociale vraagstuk onzer dagen. „Deze kwestie" — zoo lezen wij op bladz. 100, — „is, inden grond der zaak, slechts eene broodkwestie; de tweede, betref fende de Zondagsviering, wordt in het staatkundige leven als van minder gewicht beschouwd, en toch staan beide tot elkander in een even nauw verband als lichaam en ziel, en laat de eene zich niet zonder de andere oplossen, want „aan 's Heeren zegen is 't al gelegen", hoeveel de menschelijke wijsheid er ook tegen inbrengen en op andere middelen peinzen moge! Voor ons, Gereformeerden, is het hier en daar min of meer hinderlijk, dat de Tien Geboden volgens de Luthersche indeeling worden aangehaald, doordien de schrijver tot de Luthersche Kerk behoorde Doch deze omstandigheid behoeft toch niemand te weerhouden, zich dit voortreffelijke werkje aan te schaffen, — niemand althans, die Gods Woord nog van harte liefheeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken