Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit den Schat der Kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit den Schat der Kerk

8 minuten leestijd

Aanteekening op Filippensen 1 :18,

W a t d a n ? N o c h t a n s w o r d t C h r i s t u s op a l l e r l ei w i j z e , h e t z i j o n d e r e e n d e k s e l , h e t z i j in d e r w a a r - h e i d v e r k o n d i g d ; en d a a r i n v e r b l i j d ik m i j , j a ik z a l mij ook v e r b l i j d e n.
„Als Christus maar gepredikt wordt!" Dit wordt dikwijls gezegd, om eenen predikant of professor te verontschuldigen, die Christus n i e t r e c h t l e e r t en niet blijft bij den regel, dien de Apostelen en Profeten ons hebben gegeven. Eerst kent men, zooals zoo dikwijls gebeurt, een schriftwoord of Apostolisch gezegde eene beteekenis toe, die het nooit heeft gehad of hebben kan, en geraakt daaraan zóó gewoon, ja krijgt er zulk eene voorliefde voor, dat men óf de oorspronkelijke beteekenis geheel kwijtraakt, óf er in 't geheel geen gevoel meer voor heeft. Vragen wij naar de bedoeling des Apostels, dan valt allereerst in het oog, dat hij uitdrukkelijk spreekt van: „ C h r i s t u s v e r k o n d i g e n " (Vers 15, 16 en 18); hij spreekt dus niet van degenen, die vreemde leeringen brengen, een ander evangelie, eenen anderen Christus verkondigen, maar van d e z u l k e n , die inderdaad C h r i s t u s prediken, niets dan C h r i s t u s , g e n a d e , niets dan g e n a d e , ter onderscheiding van en in besliste tegenstelling met degenen, die eene leer brengen van wet en w e r k e n in p l a a t s van de p r e d i - k i n g d e s g e l o o f s . Yan de dwaalleeraars in Galatië zou de Apostel nooit hebben gezegd, dat zij v e r k o n d i g e r s van den C h r i s t u s waren (met welken titel men heden ten dage zoo vrijgevig is); integendeel, z i j k r u i s i g d e n C h r i s t u s wederom! In den Brief aan de Filippensen (Hoofdst. 1 : 15 vv.) laakt de Apostel niet de v o o r w e r p e l i j k e l e e r , niet den i n h o u d van de prediking dezer menschen; integendeel, hij erkent, dat zij C h r i s t u s v e r k o n d i g e n , maar hij berispt de l e e r a a r s z e l v e n , d. w. z. de g e z i n d h e i d , waarmee, ja w a a r u i t zij prediken, Christus en de genade verkondigen. Dat wordt duidelijk uit Yers 15: „Sommigen prediken ook wel Christus d o o r n i j d en t w i s t , maar sommigen ook d o or g o e d w i l l i g h e i d " . Beide prediken dus Christus, het zuivere Evangelie (wat toch altijd al veel zegt, vooral als het op andere plaatsen moet heeten, dat „ v e l e n " het „ E v a n g e l i e v e r v a l - s c h e n " , zie 2 Cor. 2 : 17; 4 : 2 ) , sommigen tevens met een eerlijk hart en met waarlijk goede bedoelingen, uit liefde, terwijl de anderen het doen uit n i j d en t w i s t , uit i j v e r z u c h t en t w i s t g i e r i g h e i d . Wat wil dat zeggen? Hoe hebben wij ons deze menschen voor te stellen? Zij wilden aan de banden des Apostels v e r d r u k k i n g t o e b r e n g e n . (VerslG.) Den eerstgenoemden gaat het in waarheid om de zaak, om het Evangelie, om God, om de broeders: bij hen is de l i e f de (Vers 15 en 16); het W o o r d zal gelden en heerschappij hebben, het Evangelie zijnen loop hebben. Den laatstgenoemden echter is het om zichzelven te doen, om eigen eer en naam en roem; d a a r t o e b e d i e n e n zij z i c h van h e t E v a n g e l i e en de p r e d i k i n g van C h r i s t u s. Zij konden Paulus niet verdragen, juist om zijne prediking der genade, waarmee hij alle leeraars van werken en wetsdrijvers overhoop wierp; zij willen de menschen aan zich verbinden, van Paulus afkeerig maken, zichzelven aanhang en invloed verwerven; daar echter niets anders eenige uitwerking heeft bij de Gemeente, en zij dus het doel op geene andere wijze zouden kunnen bereiken, prediken ook zij C h r i s t u s, de g e n a d e , wel niet van harte, niet uit liefde, maar uit ijverzucht jegens Paulus. Zij prediken Christus en stellen hun het Evangelie zóó zuiver voor, als de Apostel zelf het maar immer kan doen, maar a l l e e n , om den A p o s t e l te v e r d r i n g e n ; als men hem op zijde heeft gedrongen, dan zal men terstond eenen anderen Christus prediken, naar eigen goeddunken, en niet naar God. Zij verkondigen dus Christus alleen, om de G e m e e n t e voor z i c h in t e n e m e n en l a t e r te k u n n e n h e e r s c h e n met den staf des d r i j v e r s . Zij prediken Christus en de waarheid, maar niet i n d e r waarheid. Schrikkelijk, doch waar! Dat heeft zich dikwijls herhaald ! Dat was immers mede de zonde van Simon den toovenaar, die zich bedienen wilde van den Heiligen Geest en Zijne gaven, om zichzelven weder in aanzien te brengen, die om des voordeels wille ook geloovig was geworden en den Doop had aangenomen! — Overigens kan iemand tot een vreeselijk, doch genadig en heilzaam veroordeelen van zichzelven komen, als hij maar de eerlijkheid heeft van te erkennen.
uit welke beweegredenen, met welke doeleinden hij Christus, het Woord, de genade, de waarheid predikt en er voor strijdt! — Maar verheven is de ootmoed en zelfverloochening van den Apostel, als hij zegt: „Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid verkondigd; en daarin verblijd ik mij, j a ik zal mij ook verblijden". Hij ziet over het subject heen op het object, terwijl bij de anderen vóór alles het subject, d. i. het eigen lieve ik, in aanmerking komt. — Yerder zal het nu vanzelf duidelijk zijn, hoe onjuist en verkeerd het g e w o n e , a l g e m e e ne gebruik van het Apostolische woord is: „Als C h r i s t us m a a r g e p r e d i k t w o r d t ".
Hoezeer bezondigen zich degenen, die onder deze banier de gemeenschap met alle mogelijke menschen in hun geweten denken te kunnen rechtvaardigen. Hun wijde mantel der verdraagzaamheid is niet die van den Apostel Paulus. Zij verleiden zichzelven en anderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit den Schat der Kerk

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken