Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

3 minuten leestijd

„ A l t t e s t a m e n t l i c h e B e t r a c l i t u n g e n in Kirche? S c h u l e und H a u s " door T h e o d o o r E c k a r t 3de Deel. G. E. Schulze, Leipzig. KI. 8-», 268 bl. (Zie Jaarg. 1894, bl 140.>
Met blijdschap begroeten wij dit geschrift, dat pas verschenen is (en dat in het volgende jaar, zoo God wil, met een 4de Deel zal voltooid zijn) De schrijver, die reeds tot de eeuwige rust van het volk Gods is ingegaan, staat nml. op het standpunt van het geloof aan de Godsopenbaring, ja is een trouw leerling van het Goddelijke Woord. Is hij al geen geleerde in den zin dezer wereld, hij is evenmin een vreemdeling in Gods Woord en wegen, maar iemand, die met verlichte oogen des verstands de lezers in de Schrift des Ouden Testaments inleidt, en, wat juist het aantrekkelijke in dezen schrijver is, op eene eenvoudige en practische wijze de personen, feiten en toestanden uit het grijze verleden van het volk Israël bespreekt,, steeds wijzende op het ééne noodige.
In dit 3<le Deel laat Eckart ons in 39 Beschouwingen eenen blik slaan in de geschiedenis van het volk Gods, zooals zij in het 2dc Boek van Samuël en het lste der Koningen verhaald wordt. Kern en middelpunt is hem overal Jesus Christus, gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Dewijl hij in tegenstelling met onze moderne geloovigen Christus ook in het Oude Testament ziet, zijn zijne Beschouwingen overal kostelijk en kunnen niet genoeg aanbevolen worden bij alle kinderen Gods in onzen tijd, wien het om God en Zijne waarheid gaat. Moge hier ook niet zulk eene diepte worden gevonden als in de geschriften van den door God hoog begenadigden leeraar Dr. Kohlbrügge, toch is hier een door den Geest Gods voorgelichte uitlegger aan het woord, die op eene hartelijke wijze tot ons spreekt, en telkens, waar hij bij het verleden stilstaat, ons van daaruit weer eenen blik op het heden laat werpen. Het zou de moeite loonen, hier van een en ander een voorbeeld te geven, doch liever nog gunnen wij onzen lezers het genot, de dingen in hun geheel te lezen, en raden hun daarom aan, zich ook dit deeltje aan te schaffen. Men late zich door het Hoogduitsch niet te zeer afschrikken; trouwens de stijl is vloeiend en gemakkeljjk te verstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken