Bekijk het origineel

Bij het einde van het jaar onzes Heeren 1895.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bij het einde van het jaar onzes Heeren 1895.

4 minuten leestijd

„Kinderkens, het is de laatste ure! en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is". (1 Joh. 2 : 18.)

Reeds de eerste Christenen verwachtten het einde aller dingen en Christus' wederkomst op aarde; en de Apostelen stelden hun dat alles voor als zeer nabij zijnde, om hen tegen alle zorgeloosheid te wapenen. Vóór alles echter hebben wij behoefte aan waken en bidden (Matth. 25 : 1 vv.), wij, die zooveel nader tot het einde gekomen zijn, en ook vele teekenen, die volgens de Schrift het einde zullen voorafgaan, in onze dagen duidelijk kunnen waarnemen, opdat wij niet gelijk worden aan de dwaze maagden. Zulke gedachten zijn het vojral, die bij ons opkomen aan het einde des jaars, ook van dit jaar 1895. Dank zij don Heere, Die met ons is geweest niettegenstaande onze zonden, Die lankmoedig over ons geweest is bij onze machteloosheid, en in Zijne ontferming ons gedragen heeft, en ons bij alle ongeloof des harten geloof gegeven heeft, om tegen den boozen geest des tijds, de leugen en de verleiding tot afval van don Heere en Zijn Woord te getuigen. Zoo ooit, dan gevoelen wij bij het einde van dit jaar, — als wij zien op de groote vijandschap, die in dit jaar tegen God en Zijnen Gezalfde openbaar is geworden, op do gruweldaden hier en ginds, op de van eenen duivelschen geest doortrokken geschriften, die Gods Woord en Geest lasteren, de waarheid van het woord: „ K i n d e r k e n s , h e t is de l a a t s te u r e ! " Want de antichrist is gekomen: machtige, door den geest des afgronds bezielde leiders van goddelooze partijen, die alle ordeningen omver willen werpen en God in den hemel lasteren, ook groote geleerden, die, als Darwin en Hiickel en de pessimistische en nihilistische wjjsgeeren, door hunne drogredenen het volk verleiden tot de loochening van al wat Goddelijk is, hebben het zoo ver gebracht, dat er „ook nu v e l o a n t i c h r i s t e n ge w o r d e n z i j n " , d. i. valsche leeraars onder de Christenen, die de Godheid van onzen eenigen Heiland Jesus Christus en de Goddelijkheid van het heilige Woord Gods loocheueu, de leor van het zaligmakend geloof verwerpen. Wij zien hieraan, dat het de laatste ure is, evenals het thans do laa'sle ure is van het afgeloopen kalenderjaar. Daarbij neemt de Roomsche geest in het jagen naar werkheiligheid onder de belijders van het Evangelie hand over hand toe, en de verkondiging van het onvervalschte Woord Gods wordt steeds schaarscher. De geestelijke dronkenschap, waarvan Opeub. 1 7 : 2 o. a. gesproken wordt, heeft het tegenwoordige geslacht zoozeer beneveld, dat velen de eenvoudigste waarheden niet meer verstaan, en geene kennis hebben van de oude, beproefde leer onzer Gereformeerde Kerk, die zoo onvergelijkelijk schoon en helder uitgedrukt is in onze Geloofsbelijdenis en den Ileidelbergschen Catechismus. De valsche heiligiugstheorieën van sommige dwepers maken meer indruk. Men wil zich niet meer door den Geest Gods laten bestraffen, en niet meer met den grooten Apostel belijden, dat men vleeschelijk is, verkocht onder de zonde (Iiom 7). En op degenen, die door Gods genade bij het Woord blijven, ziet men met verachling neêr.
Het rijk van den antichrist verheft zich al meer in den strijd niet alleen tegen Christus, maar ook tegen Zijn volk, Zijn Jerusalem. Dat zijn de zware tijden, waarvan 2 Tim. 1 gesproken wordt. Daarom ziet loe, broeders! dat niet te eeniger tjjd in iemand van u zijn een boos, ongeloovig hart. (Hebr. 3 : 12). Want velen, die vroeger bij ons waren, en met ons onze bijeenkomsten bezochten, zijn in dezen tijd afgevallen en van ons uitgegaan. Voorzeker, wie zich laat afsnjjden, en zich afzondert van de gemeenschap des geloofs en do belijdenis der Gemeente Christi, en haar vijandig wordt, heeft nooit in waarheid tot haar behoord. Zijn afval is naar Gods voorbeschikking, daar de Heere niet enkel hiernamaals, maar ook reeds in dezen tijd het verborgene des harten van zulke antichristen aan 't licht brengt.
„ K i n d e r k e n s , h e t is de l a a t s t e u r e ! " Wie den Geest van Christus heeft, zal zich door geenen verleider laten afbrengen van de eenvoudigheid des geloofs in Jesus Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 16 Pagina's

Bij het einde van het jaar onzes Heeren 1895.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken