Bekijk het origineel

Gedachten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gedachten

3 minuten leestijd

De Heilige Schrift betuigt eenstemmig, dat er geen andere weg is, om in het Rijk Gods te komen, dan alleen door Jesus Christus. Hij wil dienaars, dio zich met getrouwheid en van ganseher harte aan Zijne zaak wijden, en aan den geest dezer wereld en de vleeschelijke wijsheid in geen stuk gehoor geven. Want door deze wijsheid wordt men onder den bedrieglijken schijn van matigheid licht verleid, uit gemakzucht en achteloosheid aan de waarheid te kort te doen en het geloof te v e r l o o c h e n e n .

Rudolf Gualtherus


De overste Herder,

De Apostel Paulus noemt onzen Heere Jesus Christus den „ o v e r s t e n H e r d e r " , d. i. een zoodanig Herder, onder Wiens onmiddellijke bevelen al de overige herders staan Dat is een wonderbare naam! Men gevoelt het aan den naam, dat | daarin eene waardigheid, eene heerlijkheid en macht ligt, welke alles to boven gaat. Men gevoelt het ook aan den naam, dat er onder den hemel geene waardigheid, geen naam zijn kan en zijn mag, behalve dezen naam, aan welken de herders in hun ambt noodig hebben zich te onderwerpen of waarvoor zij behoeven te vreezen. Het ligt in dezen naam opgesloten, dat allen, welke de Heere gezonden heeft en die ordelijk door de Gemeente beroepen zijn, om Gods Woord te prediken, de heilige Sacramenten te bedienen, of de Kerk te regeeren en de tucht staande te houden, onder elkander gelijk zijn en niemand boven zich erkennen mogen dan dezen oversten Herder, en dat allen, die zich eene macht aanmatigen over de herders, zich tegen den oversten Herder verzetten. Men gevoelt het aan den naam, dat hot een levende naam is, dat deze overste Herder leeft, dat de herders zich alleen van Hem afhankelijk moeten weten, het wel begrijpen moeten, dat zij alleen van Hem bevelen te verwachten hebben, maar aan Hem ook rekenschap verschuldigd zijn, en voor alles wat hun ambt en zijne uitvoering betreft, Hem verantwoordelijk zijn. Een overste Herder is de eenige Opziener, de alleen macht hebbende over de geheele kudde of over al de schapen van een geheel land en koninkrijk. Wanneer Hij herders aanstelt, die onder Zijne bevelen de schapen weiden, zoo is het Hom om het welzijn der schapen te doen H F. K.


Over de vraag, of men het Heilig Avondmaal den zieken in huis mag brengen.

Daarvoor worden aangevoerd de woorden van Hand. 2 : 4 6: „ v a n h u i s t o t h u i s b r o o d b r e k e n d e " , waaruit men afleiden wil, dat men het Avondmaal den zieken in de huizen bedienen mag. Maar deze woorden: „van huis tot huis brood brekende", staan in verband met wat in Vers 46 en 47 volgt: „Zij aten te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; en prezen God, en hadden genade bij het gansche volk". Zij kwamen dus niet alleen in de zoogenaamde estaminetten of eetzalen samen, maar ook hier en daar bij degenen, die ruime woningen hadden, braken daar het brood, aten en dronken samen, terwijl de Apostelen hen stichtten. Deze woorden moeten dus niet van het Avondmaal, maar van het gewone spijsgebruik verstaan worden.

H.F.K

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Gedachten

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken