Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 52

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 52

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

50

§

l-'^-

«BERAAD'' EN DE

„BROEDERKRINg"'.

m

1868/71 ten opzichte van de Modernen juist evenzoo spraken toen onderling af, wie men kiezen zou, en rustten niet, eer ze den laatsten Moderne ait de Kerkeraadscommissiën hadden uitgestooten. Ook hierin volgden de Gereformeerden dus slechts trouw het aangegeven voorbeeld. Of liever, toch niet zoo getrouw, want terwijl de Irenischen in 1868/71 eiken Moderne uitstieten, bleven b. v. in de Kerkvoogdij thans nog zitten de heeren Ds. Hogerzeil, Van Limmik, Meynink en Hessel, van wie bekend is, dat hunne sympathieën met de Irenisch en hebben

gehandeld.

Irenischen

Ook

zij

zijn.

Kerkeraad slechts „voor den vorm" zou gediseen onbewezene en onbewijsbare uitspraak, die, nog begrijpelijk ojj de lippen van een Kerkeraadslid, uiterst vreemd klinkt in eene Memorie van het Classicaal Bestuur. Dit Bestuur zit toch niet in den Kerkeraad en kan dus alleen naar hooren zeggen over den gang der beraadslagingen oordeelen en overmits nu de heeren Ds. De Graaf, Ds. Adriani en Dr. Laurillard jaren lang zoogoed als nimmer ter vergadering opkwamen, Ds. Posthumus Meyjes wat hardhoorend is en Ds. Van der Dussen zelf lid van den Broederkring was, zoo kunnen alleen de heeren Dr. Vos, Höveker en Hermanides deze mededeeling verstrekt hebMag nu hierop afgegaan? Mag zoo iets in een officieel stuk verben. klaard; nog wel, Avaar de notulen van den Kerkeraad duidelijk het omgekeerde bewijzen, en aantoonen, hoe niet alleen over elk gewichtig punt, maar soms tot over de kleinste aangelegenheden, gansche avonden zeer breed en met duplieken en triplieken beraadslaagd is ? Twintig voor Of één zouden de mannen kunnen opstaan, om hiertegen te getuigen. bedoelt men allicht, dat de discussie in zooverre geen doel trof, dat men over en weer toch op zijn stuk bleef staan, dan zij toch gevraagd, of de opponeerende minderheid niet haast nóg vasthoudender bleek, ja, of niet schier elke vergadering, zoo ojj staatkundig als maatschappelijk en kerkelijk gebied, bijna altoos ditzelfde verschijnsel bood, zonder dat het deswege nog ooit in iemand opkwam, de gevoerde discussie te qualificeeren als

Dat

cussieerd

er voorts in den zijn,

is

;

,

min ernstig gemeend. Zoo blijft dan alleen het

„spotten niet het gebed om de Icidimj des over; een klacht, die schijnt ontleend aan deze overweging: „Ge wist vooruit wie ge kiezen zoudt, en dus was uw bidden niet gemeend!" Een zeer ernstig verwijt, dat zeer diep in de teederheid der ziele insnijdt. S^sotten met het gebed ware In Bedienaren des Woords en Opzieners en Armverzorgers iets ontzettends, en zeker waagde het Classicaal Bestuur veel, door met name deze woorden neer te schrijven. Immers, moet dat spotten met het gebed heeten, dan is er ook met het 71 met candidatenlijsten voor gebed gespot, toen de Irenischen in 1868 de Classicale benoemingen op de Classis of uit „Eensgezindheid" in den Kerkeraad kwamen, en toch meê in het gebed gingen. Ook gespot met het gebed, toen van Irenische zijde eertijds voor de keuze van Gemachtigden briefjes wierden rondgedeeld, en toch in de kerken voor deze keuze gebeden wierd. Gespot ook met deze heilige zielsuiting, toen de heeren De Graaf, Vos en anderen hier ter stede tot predikanten werden beroepen, en men, met den aanbevelingsbrief in de hand, toch bad om de leiding des Geestes. Ja, dan is en wordt er nog aldoor gespot met het gebed.

Heiligen

Geestes^''

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 52

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's