Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 41

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 41

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

11.

(ligd:

IM;.

KUyi'EK

39

TE AMSTERDAM.

benoeming van de leden dier Commissie, vond, goedgekeurd. Dit heeft de Kerkeraad October 1809 ter kennis van de Commissie ge-

en ook de wijze

vaii

zooals jlie vroeger plaats

korten" tijd voor 1 bracht met de bijgevoegde verklaring, dat de Kerkeraad ,het Algem. Regl. zooals het toen in werking was, bekrachtigde. Destijds was dus het Regl. volgens het oordeel van den Algem. Kerkeraad beantwoordende aan de behoefte. AVel is ook Art. 41 van dat Regl. blijven bestaan, waarbij de Algem. Kerkeraad bevoegd wordt verklaard, om, na verhoor van de Commissie veranderingen en bijvoegselen in het bestaande Regl. te maken, maar dat van die bevoegdheid met het oog op de stemming in 1869 plaats gehad, door den Kerkeraad alleen bij dringend gebleken noodzakelijkheid of wenschelijkheid mag gebruik gemaakt Avorden, behoeft 'geen betoog. Is het dan nu het geschikte oogenblik,

om, zonder dat \an ivensdtelijklieid of twodzakclijk/ieid blijkt, ingrijpende veranderingen te brengen in eene wet, die nog kort geleden door de Gemeente als goed is erkend? In de tweede plaats acht de Commissie de voorgestelde veran-

De voorstellers verlangen atgeheele vrijheid dering niet wenschelijk. bij het benoemen der Leden van de Kerkelijke Commissie, vooral van Gemeenteleden. Zoodanige onbeperkte vrijheid is in strijd met het grondbeginsel, waarop de samenstelling der Commissie steunt, te weten eene zekere mate van zelfstandigheid, van onafhankelijklieid. Wel oefent de Commissie, volgeus art. 1 van het Regl. haar beheer uit: krachtens den :

door den Algem. Kerkeraad op haar verstrekt; maar inbaar beheer is zij in sommige opzichten geheel onafhankelijk. Men zie art, 29 en volgg. en vooral art. 35 vau'het Regl.. waar voor buitengewone uitga üen ten behoeve van den Kerkeraad niet alleen het oordeel der Commissie, maar hare toestemminc gevraagd moet worden. Is het nu wenschelijk en in het belang der zaak, dat die Commissie l)estaan zal, etikel uit alhankeli/ke leden, die door zich het misnoegen van den Kerkeraad bij mogelijke weigering van uitgaven op den hals te halen, gevaar loopen, om niet weder herkozen te worden? Moet de Kerkeraad vrij kunnen beschikken over de fondsen der Gemeente? Is niet veeleer eene zekere mate van zel/-

last

standigheid wenschelijk bij deleden van een college, dat in sommige gevallen Iwvoegd/wid tot weigeren heeft? In de derde plaats ziet de Commissie geen enkelen grond voor de noodzahelijldicid der voorgestelde wijziging van het I\eglenient. De voorstellers beweren niet eens, dat de wijziging noodzakelijk

zou zijn. Trouwens dat zou hier, waar het uitsluitend betreft meerderen, ja oul)eperkten invloed op de keuze Van liorsonen, slechta eene pcrsonccle (juaeslir kunnen zijn. er wordt niet voorgesteld, om in de soort raii leden, Imnuu-s, waaruit de (Jommissie bestaat, verandering te brengen b. v. om, óf alleen l\»n-keraadsleden, <)f alleen Gemeenteleden in de Commissie te doen zitting nemen, maar <uu niet meer gebonden te zijn aan de voordracht vaii Ijepaafdr prrstincii Va\ voor dergelijke verandering kan

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's