Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 62

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 62

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

60

§

§

18.

18.

DE KERKEKAAD ONDEK IRENISCH REUDIE,

De Kerheraad onder

Irenisch regime.

De voorloopig geschorste Kerkeraadsleden oefenden eerst sinds het jaar 1882 overwegenden mvloed op de beshüten van den Kerkeraad. Vóór dien tijd, en althans in het tijdvak 1876—1881 waren ze verre in de minderheid, en berustte de beslissing der meerderheid niet bij hen, maar juist bij de mannen, die thans zitting hebben in het Classicaal Bestuur. Het was de tijd van het Irenisch regime, tengevolge waarvan dan ook én in de Kerkvoogdij én in alle grootere Conimissiën de plaatsen van invloed uitsluitend met Irenischen bezet waren. Schier gelooft

men dan ook

zijn oogen niet, als men merkt hoe de Classicale Memorie desniettemin ook het destijds in den Kerkeraad voorgevallene aanhaalt, om het Kerkeraads-verleden der geschorsten donker te tinten. Onder dagteekeuing van 2 October 1879, zoo zegt zij, zond de Kerkeraad een protest bij de Synode in tegen de nieuwe redactie van art. 38 op het Godsdienstonderwijs, onder betuiging, „dat hij noch heden noch ooit, óf door medewerking óf door gehoorzaamheid deel wenscht te hebben aan dergelijk werk": maar zij vergeet er bij te voegen, dat het destijds juist de Irenischen waren, die zich in dezen zin uitlieten, gelijk te zien is in het Advies der Utrechtsche Predikanten- Vereeniging, opgesteld door Dr. J. J. van Toorenenbergen en Dr. A. W. Bronsveld, in het advies van eenige Leidsche, Haagsche en Dordsche predikanten, getiteld Revolutie of Tromo ?, en niet minder in het toen verschenen strijdschrift van Dr. J. H. Gunning: Een woord over onzen Kerkelijkeii toestand. Zij vergeet er bij te vermelden, dat de Irenische meerderheid dit besluit in den Kerkeraad liet doorgaan. En vooral zij vergeet er bij op te merken, wat blijkens de Synodale Handelingen van 1880, Buitengewone Synode, blz. 80, over zoodanig Protest gezegd is door den heer Ds. J. C. Verhoeff, die zich onder instemming van den heer Mr. Brandeler, daarover in dezer voege uitliet :

„De heer Verhoeff betreurt het verzet van een aantal Kerkeraden en Classicale Besturen tegen de nieuw ingevoerde bepalingen omtrent de aanneming van lidmaten, maar wil dit niet als eene revolutionaire beweging hebben aangemerkt^ maar als een gevolg slechts van de pogingen die hier cuüthoudend zijn aangewend om verandering te brengen in de voorschriften der Reglementen, die de Belijdenis der Kerk betreffen. Alzoo meent hij dat de Synode zelve verantwoordelijk is voor de verwikkelingen die thans zijn ontstaan, bepaaldelijk door, ondanks het ongunstig oordeel van 43 Classicale Vergaderingen, de redactie van art. 38 van het Regl. op het Godsdienstonderwijs vast te stellen, en deze ten voorgaanden jare te handhaven, toen zich daartegen reeds van de zijde van het grootste deel der Kerk, dat die Kerk om hare belijdenis liefheeft, zulk een waarschuwend verzet openbaarde. Naar zijn oordeel kan deze door de Synode begane verkeerdheid niet door de goedkeuring der Provmciale Kerkbesturen gedekt worden."

Nog

zonderlinger

indruk maakt hetgeen de Classicale Memorie ver-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 62

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's