Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 107

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 107

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

§ 27.

MISDRIJF, OF VERSCHIL VAN OVERTUIGING..

105

bleef er dn.s slechts acht en een halve dag beschikbaar. Dit gelieve in het oog te houden, wie het geleverde aan den te stellen eisch zou willen Zeikere haast was bij de bewerking onvermijdelijk toetsen. Moge zij slechts geen ojvrhaasting zijn geweest. En is aan het slot van dit stuk nu nog een laatste wAord gegiuid, ga dit dan niet op in het breed verhaal van wat op zijn beurt het Classicaal Bestuur na de schorsing deed ^) maar wende het zich tot ernstiger gedachte. In het Amsterdamsch Conflict is slechts tot eindelijke uitbarstinggekomen, wat reeds lange jaren in den boezem van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap heeft gesmeuld. Drieërlei l)elang komt bij alle openbaarwording van de Kerke Christi aan de orde: de Belijdeitis^de KeiixinrichliiKj en het Beheer van het Kerkelijk (/oed en al naar gelang het levens- en denkbeginsel is, waaruit iemands beschouwingen geboren worden, vormen zich over elk dezer drie aangelegenheden twee tegenover elkander staande opiniën. En zoo is het dan ook in de Nederlandsche Ifervornide Kerk gebeurd, dat zich én op het gebied van de Belijdenis, én op het terrein der Organisatie, én op dat van het Beheer allengs tweeërlei tegenstelling heeft ontwikkeld, die op den duur een eerlijk samenleven ondoenlijk maakt. Voor wat de principieele tegenstelling op het stuk der Belijdenis aangaat, behoeft dit noch aanwijzing noch toelichting; want dat de voor- en tegenstanders van onze Drie Formulieren van Eenigheid niet langer saam kerk kunnen houden, is openbaar. Wat betreft de Organisatie kan alle nadere aanwijzing achterwege blijven na het Besluit op den lOen Februari door de Synode zelve genomen, om een Commissie te belasten met het opsporen yhu ^eenen modus vivendi, waardoor aan de geestelijke behoeften van alle feitelijk aanwezige riehtingen en ;

;

En wat nu in de derde plaats de regelinghet kerkelijk Beheer aangaat, zoo behoeft men zich waarlijk niet in het Amsterdamsche archief te verdiepen, om vastelijk te weten, hoe ook ten deze allerlei meening strijdt om den voorrang. Immers de Synodale Handelingen zelven toonen dit bestaan van meerdere opiniën ten deze overtuigend. Uit den langen woordenstrijd tusschen het Algemeen Collegie van Toezicht en de Synode over deze materie volsta de resumtie van bezwaren in het desbetreffend rapport van 1875, dat vlak hierachter in een bijlage wordt afgedrukt 2). En dat ook in den boezem der Synode partijen kon ivorden voldaan."

van

Dit verhaal is reeds op allerlei wijs en onder allerlei vorm geleen ware eigenlijk n!et beter te leveren dan door een aaneenrijging van al zijn publicatiën en advertentiën. Zie voorts: Kort Verhaal van den aanvang tot den einde. Dr. Kuypers Het Conflict gekomen IH, p. 28 v. Bovendien welke pijl is te trekken op een College, dat officieel op 4 Januari verklaart: «Na 18 Januari zal ik u koo/en^', enn niet hoovt op 11 Januari adverteert, dat het de Kerkelijke Con^missie niet erkent, en op 25 Februari aan die zelfde Commissie een officieel schrijven richt; en om niet meer te noemen, op 15 Januari aan de heeren P. Altink c. s. officieel schrijft: ,Ik zal u vervolgen", en tot op heden, 26 Februari, van die vervolging afzag. -) Bijl. Syn. Hand. 1872, p. 183. Het is opmerkelijk dat juist de drie leeken, die toen lu de Synode zaten, t. w. de heeren J. A. Feith, Mr. Van ^)

verd,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 107

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's