Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 88

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 88

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

86

§ 23.

bekleeden,

DE VOORLOOPIGE SCHORSING.

een iegelijk in de

zijne,

zonder eenige uitzondering voor-

loopt g te schorsen.

U

Aangezien gij nu, Br. N. N. tot dezulken behoort, wordt bij deze officieel kennis -gegeven van die uitgesprokene schorsing, en dat wel als aanvangende den 4(ien Januari 1886, des morgens ten 12 ure; terwijl op gelijke wijze medegedeeld wordt, dat hetzelfde Bestuur die besluiten aireede vernietigd heeft. Mocht het zijn, dat gij het verkeerde van uwe handeling in dezen inziet, dan verwacht dat Bestuur, vóór den 18<^eii yan deze zelfde maand, het schriftelijk bericht van U, dat gij de vernietiging

U

van

die

Zoo en uur, hoor en.

besluiten eerbiedigt. niet,

dan

volgens

zal

Art.

het Bestuur U, op nader te bepalen plaats 8 van het meergenoemde Reglement moeten

gaarne de verzekering aau nemen, dat het Bestuur niets wenscht, dan de ergernis zoo spoedig en zoo zacht mogelijk weg te nemen in het geestelijk belang van uwe Gemeente en van gansch onze Kerk, terwijl het U en zichzelven Gode en den Woorde Zijner genade beveelt, Die machtig is op te bouwen. Aldus vastgesteld in zijne Vergadering van den 4den Januari 1886. Gij zult

liever

Het Classicaal Bestuur voornoemd: {was get.) B. J. ADRIANI, Praeses. ,

G. J.

,

VOS

Az., Scriba.

Toepassing alzoo van art. 48 van het Bègl. voor Opz. en Tucht. Hiervoor was drieërlei noodig: 1. dat de verkeerdheid ergerlijk was, 2. dat ze gegrond h\eek, en 3*^. dat ze geruchtmakend was. Tot het „ergerlijke" doet de Contra- Memorie het zwijgen. Ergerlijk ware allicht het besluit om een artikel, dat tegen oneerlijkheid en zedeloosheid is te noemen, gesmeed, toe te passen op tachtig te goeder naam en faam bekende burgers. Ook over het „gegronde" valle geen woord het feitelijke was overigens zoo onnauwkeurig geconstateerd, dat niet eens alle leden, die voor het Besluit van 14 December 1885 stemden, geschorst zijn. Maar wel moet de aandacht gevestigd op het „geruchtmakend". „Geruchtmakend" is eene verkeerdheid eerst dan, zoo ze een gerucht gemaakt heeft, en een gerucht in dezen zin, is iets, dat algemeen opspraak verwekt onder de eerzame burgerij. En dit „geruchtmakende'' nu was in casu zoo volstrekt niet aanwezig, dat er op de 400,000 Amsterdammers ter nauwernood 200 waren, die ook maar van de zaak wisten. Het „gerucht" moest aan de voorloopige schorsing voorafgaan, om haar te wettigen niet door haar veroorzaakt worden. En toch, dit laatste is hier het geval geweest. Niet het besluit van den Kerkeraad, maar wel het schorsingsbesluit van het Classicaal Bestuur heeft gerucht gemaakt; en alvorens die schorsing wierd uitgesproken, bestond het gerucht niet. Reeds uit dien hoofde was het schorsingsbesluit, waarvan geen hooger beroep bij den kerkdijken rechter is, in strijd met de reglementen. Bovendien de vorm, waarin dit besluit afkwam, was informeel. Een besluit van voorloopige schorsing is een besluit in zake tucht, en de voorloopige aanwending van een tuchtmiddel. Derhalve had Dr. G. J. Vos Az., die in den Kerkeraad in deze zaak ;

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 88

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's