Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 16

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

14

§ 5.

DE BETEEKENIS VAN DE STEMMING VAN 17 MAAllï 1869.

een zoo netelig vraagstuk als het Kerkelijk Beheer gemeenlijk eenige vooral vi^anneer gelijk hier het geval was onzekerheid blijven zweven de vraag die men aan de stemmende leden voorlegt, aan duidelijkheid Welke was deze vraag ? Zij luidde te wenschen overlaat. „ Weiischt Zonder meer, zou gij het behoud der tegenwoordige wijze van Beheer?"' de toesteaimende beantwoording van deze vraag hebben kunnen beteekeMaar de Kerkeraad gaf meer. Hij „alles blijve geHjk het was." nen liet toch aan deze korte vraag eene toelichting voorafgaan, waardoor de beteekenis van het uit te spreken Ja of Neen nader bepaald wierd. Nauwkeurig dient dus deze nadere bepaling ontleed. In deze bepaling nu kwam vierderlei voor. Allereerst toch en als al het overige beheerschende conditie zou ja beteekenen: Amsterdam ga niet onder eenig hooger Bestuur, maar blijve zelfstandig, onafhankelijk en vrij. Dit toonen reeds deze woorden uit den Oproepingsbrief „Vermits in plaats van dit Reglement (t. w. het Provinciale Regl. van 1820) geen ander verplichtend wordt voorgeschremaar alleen aan de Ned. Hervormde Kerk een nieuw plan wordt ven heeft de Algevoorgesteld (t. w. door het Algeni. Coll. van toezicht) meene Kerkeraad gemeend, dat de Gremeente te dezer stede, vertegenwoordigd door hare stemgerechtigde mansleden, de vraag zal hebben te beslissen, of zij het behoud van de tegenwoordige wijze van Beheer al of niet verlangt." En de aanneming van dit door het Algemeen College van Toezicht aangeboden plan wordt in den Oproepingsbrief niet onduidelijk ontraden als het verder heet: „Nog dient in aanmerking genomen, dat door aanneming van het aangeboden voorstel elke plaatselijke Gemeente voor de toekomst het onatTiaiikelijk beheer over hare goederen verliest."" In de tweede plaats wierd de uitdrukking: „behoud van de tegenwoordige wijze van Beheer" nader bepaald door uitdrukkelijke vermelding van wat in „deze tegenwoordige wijze van Beheer" in rangorde het tweede punt scheen. Zoo toch leest men al verder in den Oproepingsbrief: ;

,

,

'

:

:

,

,

:

,

,

„Bij den overgang der kerken en eigendommen van den Staat aan de Gemeente had men hier wijselijk geoordeeld, dat de Commissie voor het stoffelijk beheer moest zijn een gemengde Commissie, waarin voor de helft Leden des Kerkeraads zitting hadden. Dit hier bestaande beginsel is in het Reglement van 1820 niet opgenomen en het is geheel onzeker of een nieuw Reglement daaraan plaats zoude geven. Waar hier een band bestaat, die nooit knelde en altijd heilzaam werkte schept ook het nieuwe eene kloof, waarvan Al de noodzakelijkheid of het begeerlijke niet voor de hand ligt. de redenen, die vroeger den tegenwoordigen staat van zaken aanbevelingswaardig maakten zijn van dubbel gewicht geworden nu de Gemeente een rechtstreekschen invloed op de samenstelling des Algemeenen Kerkeraads heeft verkregen." ,

,

,

Ten derde wierd zorg gedragen,

dat de uitspraak der Gemeente

tegenwoordige wijze van Beheer" bestendigde, nooit kon worden opgevat in een zin alsof geen reserve gemaakt ware voor toekomstige wijziging. Immers uit het in 1850 vigeerende Reglement

bijaldien

zij

„de

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's