Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 95

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 95

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

§ 24.

WAT XA

IIKT

S('ll()I(SlN(iSUESLriT

GEBEURO

I.S

?

93

Memorie de handeliugeii van de

Kerkvoogdij in die der Geschorsten laat zonder eenige aanleiding, de namen van de heeren Kntgers en Van Loon hierbij meermalen noemt; en dat eens nog wel onder de bijvoe„geschorste Kerkeraadsleden.'" Dat deze heeren geheel toevallig ging Voorzitter en Secretaris der Kerkvoogdij en Gecommitteerden voor de Nieuwe Kerk waren, heeft met hunne schorsing niets van doen. Slechts in t'én geval ware deze aanval op de Kerkvoogdij in de Classicale Memorie op zijn plaats geweest, t. w. l)ijaldien het ('lassicaal Bestuur van oordeel is, dat ook daden, door ienumd als Kerkvoogd verricht, in de termen vallen van de kerkelijke censuur. Dan, maar ook dan alleen, konden deze verrichtingen aan Dr. Rutgers en Ds. Van Loon als verzwarende omstandigheid worden toegerekend. Anders niet. En nu heeft metterdaad het Classicaal Bestuur er wel een oogenbiik aan gedacht, om dien weg in te slaan, maar van zoo ongerijmd denkbeeld is het toch spoedig zelf teruggekomen. Het bleek er op te zinnen, toen het onder dagteekening van 15 Januari 1886 aan de heeren P. Altink c.s., allen Gemeenteleden der Kerkvoogdij, ileze missive zond: vloeien, en

:

Het Classicaal Bestuur van Amsterdam, doende wat des (Bijzonderen) Kerkeraads is, heeft in zijne vergadering van gisteren kennis genomen van onderscheidene besluiten eener zich noemende „Conunisie lol hel Beslmtr over de Kerkgebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten Getneenle'"'' te Amsterdam, waardoor schromelijk inbreuk op de BesliKirsrechiew van den (Bijzonderen) Kerkeraad en in 't algemeen op de kerkelijke verordeningen, die gij als Lidmaat der Ned. Herv. Kerk voor God beloofd hebt te zullen opvolgen. Aangezien het niet onmogelijk is, dat gij, Broeder N. N., in de vergaderingen der genoemde commissie medegewerkt hebt tot het nemen der geïncrimineerde besluiten, zoo zal het aan de vergaderingbovengenoemd aangenaam wezen binnen achl dagen na dagteekening dezer, schriftelijk van V te vernemen, dat Gij, met leedwezen over elk besluit van dien aard, U, ook in betrekking van kerkmeester der Nederd. Herv. Gemeente te Amsterdam, gedragen zult volgens Uwe

der j\ed. //erv.

gemaakt

is

Lidmaatsverplichtingen. Maar zoo door niet binnen den gestelden termijn een bevredigend antwoord ingezonden wordt bij den eerst ondergeteekende, zal het Classicaal bestuur, doende wat des (Bijzonderenj Kerkeraads is, de bedoelde zaak vervolgen moet. Aldus gedaan in de vergadering van den 14 dezer. (\v. g.) A. J. Westhoff, h, t. praeses-, A. E. VAN DER DussEN, /i. t. seriba. „

U

Hier lag systeem in; een fataal systeem, het zij zoo; maar het systeem dan toch, om ook Kerkvoogden over hun handelingen als zoodanig ter verantwoording te roepen. Toch durfde het Bestuur reeds op 14 Januari de consequentie van dit systeem niet recht aan. Dan toch hadden op gelijke wijze ook de heeren Ds. Hogerzeil, Ds. Kravenbelt Ds. Renier, en de heeren Meynink. Hessel en Van Limmk dienen geïnsinueerd te worden. Maar nog verder geraakte het van dit systeem af.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 95

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's