Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 299

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 299

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

355

doen eindigen, met beroep van de vrouw op den kantonrechter, Gold zulk eene regeling, het zoude te vreezen zijn, dat in vele gevallen de man op weinig deugdelijke gronden de ontbinding zou uitspreken, zoodat de vrouw zich vaker tot den kantonrechter zoude moeten wenden, dan volgens de voorgedragen bepaling de man de rechterlijke tusschenkomst zoude behoeven in te roepen. Bovendien is de vrees niet ongewettigd, dat, ook wanneer de man minder deugdelijke gronden voor de ontbinding had, de vrouw zich bij zijne beslissing zoude nederleggen, zoodat een toestand zoude geboren worden, die kwalijk ware te rijmen met de handelingsbevoegdheid aan de vrouw toegekend: het ontwerp zou dan feitelijk, wat met de eene hand gegeven was, weder met de andere terugnemen. In verband nu met de vereenvoudiging der procedure kan reeds te dezer plaatse worden medegedeeld, dat de ondergeteekende veel gevoelt voor hetgeen in het voorlaatste lid van deze paragraaf van het Voorloopig Verslag omtrent de bevoegdheid des mans opgemerkt is. Welke goede gronden aangevoerd kunnen worden om den man, die zich misdraagt, onbevoegd te verklaren het verzoek tot den rechter te richten, bij nader inzien schijnt het raadzaam ook een minder deugdzaam echtgenoot de gelegenheid niet te ontnemen voor de moreele en physieke belangen van vrouw en huisgezin op te komen. In dien gedachtengang kan het gansche derde lid van het artikel vervallen. Maar deze verbetering kan ook en het is om deze reden, dat zij in dit verband besproken wordt tot vereenvoudiging der procedure leiden. Immers, wanneer alleen de vraag te beslissen blijft, of de arbeid dan wel de omstandigheden, waaronder deze wordt verricht, nadeelig moeten geacht worden voor vrouw of huisgezin, zal de rechter in de meeste gevallen uitspraak kunnen doen na man, vrouw en werkgever te hebben gehoord. Althans schijnt het onnoodig de oproeping van andere personen, van naaste te

schijnt niet aanbevelenswaard.

bloedverwanten, verplichtend te stellen. De rechter zal deze opoordeelt hij haar noodig, toch nog kunnen gelasten. Het tweede lid is thans mitsdien zóó geredigeerd, dat de oproeping van anderen dan de vrouw zelve en den werkgever, met wien zij de arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, facultatief roeping,

is gelaten.

Doordat de verplichte oproeping van de naaste bloedverwanten thans uit de bepaling is verdwenen, zal ongetwijfeld veel omslag en tijdverlies, worden vermeden, zonder dat, althans in den regel, de beslissing moeielijker zal zijn. Na deze vereenvoudiging schijnt het niet te vreezen, dat de voorgedragen regeling in de practijk eene

doode

Ook

letter blijken zal.

de vrees niet gewettigd, dat de bepaling geen doel op grond dat de vrouw onmiddellijk nadat de arbeidsovereenkomst door den kantonrechter ontbonden is verklaard, eene even nadeelige arbeidsovereenkomst zal kunnen aangaan, zelfs met schijnt

zal treffen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 299

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken