Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Practijk der godzaligheid - pagina 265

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Practijk der godzaligheid - pagina 265

2 minuten leestijd

:

257 # ,

voor een ure ofte ander-half, om met haer eyghen herte te wercken, tot hare verootmoedinghe ende versoeninghe, ende oock om Gode in 't bysonder nae hare bysonderen staet, door den ghebede aen te soecken; ende dan wederom bijeen komen, als vooren tot driemaels

den dach.

toe in

Ende

siet aldus hebben wij bevonden, dat met goeden ordre, ende stichtinghe, een particulieren Vasten-dach, van een gantsch Huys-ghesin, bequamelijck kan beleydt worden. Daer toe wij alleene dit noch voeghen, dat het dickwils ook seer stichtelijck is, ende veel vruchts schaft, dat men, in plaetse van eenighe andere deelen der Schriftuere te lesen, op den Vastendach als de Huys-genooten bijeen komen, voor de hant neme de thien gheboden, Exod. 20, endeneffens elck eene van die gheboden, ondersoecke de sonden, die daer tegen strijden; ghelijck daer van exempelen ghestelt zijn, in verscheiden verklaringhen der thien gheboden en navolghens de selve den Huysghenooten toe-eyghene, na dat sy daer in schuldich zijn, met heylighe schult-bekentenisse, ende belofte van beteringhe. Ende tot dien eynde is het nut, de thien gheboden in drieën te verdeden; om die in de drie bij -een-komsten des Vasten-dachs af te handelen; nemende d'eerste reyse ter handt d'eerste tafel voor de tweede reyse, het vijfde, seste ende sevenste ghebodt: voor de derde, de resterende gheboden. Ende soo wat Huys-vader dit conscientieuselijck beproeven sal, die sal sich te gheener tijdt van sijne moeyte beklaghen, maer altijts bekennen moeten, dat hij noyt tijdt profijtelijcker heeft weten te besteden. VI [. Nu wat belanght den Danckdagh, daer mach dat selve beleyt in gebruyckt worden; edoch, met dit onderscheyt, dat in desen dach, de heylighe Uijdtschap ende het singhen, predomineren moet; ghelijck in den Vasten-dach de heylighe droeffenisse ende het bidden; dan tot den Danck'dagh belanghen sonderlinghe dese drie dinghen: 1. Heylighe verheugingh^, over alle de weldaden Godts tot ons 5.

:

:

waerts. 2. Heylighe lovinghe en groot-makinghe des naems Godts, over het goede dat de Heere ons ghedaen heeft. 3. Heylighe opofferinghe onzes zelfs, met al wat ons aenkleeft, aen Gode; ghelijck tot den Vasten-dach, dese drij oefteninghen sonderlinge belanghen a. Heylige verootmoedinghe over onse misdaden, h. De betrachtinge onser versoeninge met Godt. c, Ende heylige ghebeden ende verbintenissen onser zielen, tot gehoorsaemheydt, ende derhalven, ten aensien van dese onderscheyden oeffeninghen ende betrachtinghen, soo valt daer noch dit onderscheydt, dat de Huys-ghenoten niet alleene bij een en komen, om de voorghemelde heylighe plichten te betrachten; maer oock als feeste te houden midts de creatueren Godts met vreuchde te nutten; ende daerom soo hebben de Huys-ghenooten op dien dag, langher t'samen bij een te wezen, ende te blijven, dan wel op den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

Practijk der godzaligheid - pagina 265

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1909

Abraham Kuyper Collection | 272 Pagina's

PDF Bekijken