Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 272

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 272

3 minuten leestijd

;

ARTIKEL XXXIV.

264

Het water heeft een verzachtende kracht, zoo neemt bloed en Geest de hardigheid van 's menschen hart weg Ik zal u een nieuw hart geven, in de wedergeboorte, Ezech. 36 26. in het binnenste van u, en Ik zal het steenen hart uit uw vleesch wegnemen, en zal u een vleeschen hart geven. 2. Het water heeft eene verkoelende en verkwikkende kracht zoo worden onze harten, tegen de hitte van Gods toorn en de kracht der verdrukkingen, verkwikt en verkoeld, door het bloed en den Geest van Christus, Psalm 23 Hij voert mij zachtkens aan zeer stille 2, 3. wateren; Hij verkwikt mijne ziel. Daarom bad de bruid, Hoog!. 2:5. Ondersteunt gijlieden mij met de appelen. Het water heeft eene genezende kracht; dus is het bloed en 3. de Geest van Christus tot genezing van onze gebreken, Jes. 53 5. Door Zijne striemen is ons genezing geworden Psalm 147 3. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hunne smarten. 4. Het water heeft een vruchtbaarmakende kracht zoo maakt Christus' bloed en Geest onze dorre harten bekwaam om vruchten der gerechtigheid te dragen, Gode aangenaam, Jes. 44 Ik zal 3, 4. water gieten op de dorstigen, en stroomen op het droge Ik zal Mijnen Geest op uw zaad gieten, en Mijnen zegen op uwe nakomelingen en zij zullen uitspruiten tusschen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Het water heeft eene reinigende kracht, om al de onzuiverheid 5. des lichaams weg te nemen dus reinigt ons het bloed en de Geest van Christus van de schuld en vuiligheid der zonde, 1 Cor. 6 11. Dit waart gij sommigen maar gij zijt afgewasschen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den naam des Heeren Jezus, en door den Geest onzes Gods.

Antw.

1.

Christus'

:

;

:

:

:

;

;

:

;

;

;

:

;

Vraag. Hoe betoogt het artikel deze overeenkomst, van het teeken met de beteekende zaak ? Antw. In dezer voege Gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwascht, wanneer wij daarmede begoten worden, hetwelk op het lichaam desgenen, die den doop ontvangt, gezien wordt, en besprengt hem, alzoo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet door den H. Geest, dezelve besprengende en zuiverende van hare zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods overeenkomstig 1 Joh. 1:7. En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van onze zonden Efeze 5 26. Opdat hij haar heiligen zoude, haar gereinigd hebbende met het bad des waters, door het woord, Openb. 1 Die ons van 5. :

:

;

:

onze zonden gewasschen heeft

in

Zijn bloed.

Heeft het uiterlijk water in den Doop dan niet kracht tot zuivering der zonde, zoodat door het water, of de toediening des waters, de genade aan den doopeling gebracht wordt ? Antw. 1. Geenszins noch de wateren van den Frat, al zijn zij de .*.

eene

Vraag.

ingestorte

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 272

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken