Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 125

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 125

3 minuten leestijd

;

VAN HET GELOOF.

117

Vraag. Hoe openbaart God het vonnis der rechtvaardiging aan de ziel der uitverkorenen ? Antw. 1. Niet door eene onniiddelIijI<e stem uit den hemel, in een droom of gezicht, gelijk Gods stem aan Abraham, Gen. 15 1. Vrees niet Abram, Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. 2. Noch door eene buitengewone verborgen aanblazing van Gods Geest, gelijk de Heere oudtijds tot de profeten sprak, als David zegt, 2 Sam, 23 3. De Geest des Heeren heeft door mij gesproken, en Zijne rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Echter wordt den geloovige dit vonnis op eene krachtdadige 3. wijze bekend gemaakt, a. uitwendig, door het Evangelie. Het Evangelie is als een pardonbrief, want alle de profeten geven getuigenis, dat een iegelijk die in Christus gelooft vergeving van zonden ontvangen zal in Zijnen naam. Hand. 10 43. Daartoe zendt ook de Heere Zijne boden des vredes, met dien last, Jes. 40 Troost, 1, 2. troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen spreek naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat hare ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor hare zonden b. inwendig, door den H. Geest, hetzij dat Hij den geloovige doet zien wat dingen hem van God geschonken zijn, 1 Cor. 2: 12; waaruit zij eene zekere sluitrede kunnen opmaken, dat zij gerechtvaardigd zijn, en vrede met God hebben, Rom. 5:1; hetzij dat Hij hun eene bevredigde gemoedsgestaite schenkt, waardoor de vorige beroering, die hen had aangegrepen, gestild en geene beschuldiging gehoord wordt, daar zij genieten de rechtvaardigheid, vrede, blijdschap en sterkte, door den H. Geest, Rom. 14: 17 hetzij dat Hij hen door eene verborgen overreding, het vonnis der rechtvaardigmaking de ziele inboezemt, met vele opgehelderde en gevoelige genade, sprekende tot hen op deze of geene wijze: Ziel, Ik ben uw heil, Psalm 35 3. Zoon, zijt welgemoed, uwe zonden zijn u vergeven. Matth. 9 2. Hierop ziet de belofte, Hosea 2 13. Daarom ziet, Ik zal ze lokken, en zal ze voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken. Vraag Wanneer maakt God dit vonnis der rechtvaardigmaking aan de uitverkorenen bekend ? Antw. 1. Bij den aanvang, in dezelfde stonde, wanneer de zondaar door het geloof met Christus als zijn Hoofd vereenigd wordt, en dus deel krijgt aan Zijne gerechtigheid want die bezwaard zijnde met zijne zonde, door het geloof de gerechtigheid, van Christus aangrijpt, kan niet anders dan van God vrij verklaard worden. Joh. 1 12. Zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk .

'

.

:

:

:

:

;

;

:

:

:

.

'

.

;

:

die in Zijnen

naam gelooven.

den voortgang, zoo dikwerf als Gods kinderen over bedreven zonden zich verootmoedigen, en in het geloof tot het bloed van Christus toevlucht nemen, 2 Sam. 12 12. Toen zeide David tot Nathan Ik heb gezondigd tegen den Heere; en Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uwe zonden weggenomen, gij zult niet sterven. 1 Joh. 1 9. Indien wij onze zonden belijden. 2.

Bij

:

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 125

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken