Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 117

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 117

3 minuten leestijd

;

VAN HET GELOOF.

109

Een nederig en gansch volvaardig overgeven en toeëigenen van aan den Heere, om met ziel en lichaam Hem te gehoorzamen, Hoogl. 6:3. Ik ben mijns liefsten, en mijn liefste is mijn, die onder de leliën weidt. Jerem. 3 22. Ziet hier zijn wij, wij komen tot U want Gij zijt de Heere onze God. 2.

zich

:

;

Vraag. Welke is de beteekenis van het woord Batach ? Antw. Dat beteekent eigenlijk zoodanig vertrouwen, waardoor iemand reeds in een veilige staat of plaats gesteld zijnde, zich daarop verlaat, verzekerd zijnde dat hem niets kan of zal schaden, 2. God is mijn heil. Ik zal vertrouwen, en niet vreezen. Jes. 12 •

.

.

:

Vraag. Hoe beschrijft gij deze daad des geloofs ? Antw. Al dat zeker vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest, door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij, uit loutere genade, alleen om de verdienste van Christus wille. Dit noemt de Schrift de volle verzekerdheid des geloofs, Hebr. 10 22. :

Vraag. Wat gaat er met dit vertrouwen gepaard ? Antw. 1. Een gemoedigd verlaten van zichzelven op den Heere, Psalm 56 10. Dit weet ik dat God met mij is. Psalm 37 Wentel uwen weg op den Heere, en vertrouw op Hem, 5. •

.

.

:

:

maken. Vrede en blijdschap des gemoeds,

Hij zal het

17. En het Jes. 32 vrede zijn, en de werking der gerechtigheid en zekerheid tot in eeuwigheid, Jes. 61 10. Ik ben zeer vroolijk in den Heere, mijne ziel verheugt zich in mijnen God want Hij heeft mij bekleed met de kleederen des heils, den mantel der gerechtigheid Heeft mij omgedaan. Een roemen in den Heere, over Zijne goedheid, Jes. 45 25. 3. In den Heere zullen gerechtvaardigd worden, en zich beroemen het gansche zaad Israëls. Een moedig uitdagen van alle vijanden, als die hen niet 4 scheiden kunnen van de liefde Gods, en van Christus, Rom. 8 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? vers 38, 39. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere. 5. Een roemen in de verdrukking, Rom. 5 3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. 6. Een zeker verwachten van den hemel, en zijne zaligheid, 2 Tim. 1 12. Want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag, Cap. 4 18. En de Heere zal mij verlosssen van alle booze werk, en bewaren tot Zijn hemelsch koninkrijk! 5.

werk der gerechtigheid

:

zal

:

:

:

:

:

:

Vraag. Welk onderscheid vertrouwen des geloofs?

is

er

dan tusschen

dit tweeërlei

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 117

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken