Bekijk het origineel

Zions roem en sterkte - pagina 51

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zions roem en sterkte - pagina 51

2 minuten leestijd

;

;

;

;

: ;

;

VAN DE MENSCHWORDING VAN GODS ZOON.

43

Met dankbare erkentenis over Gods verbazende menschen-

3.

waarover engelen en inenschen zich eeuwig verwonderen 1 Joh. 4 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijnen eeniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Vraag. Hoe wordt dit artikel verdeeld ? Antw. In twee deelen I. het eerste handelt van de vervulling der belofte, aangaande de komst van den Messias: Wij belijden dan, dat God de belofte die Hij den Oudvaderen gedaan had, door den mond Zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende Zijn eigen eeniggeboren en eeuwigen Zoon in de wereld, ten tijde door Hem bestemd II. het tweede handelt van de menschwording zelve, waarin A. eerst wordt voorgedragen, a. dat de Zone Gods niet in schijn, maar in wezen de menschelijke natuur heeft aangenomen Dewelke eens dienstknechts gestalte aangenomen heeft, en den mensch gelijk geworden is waarachtig aannemende eene ware menscheiijke natuur, met al hare zwakheden uitgenomen de zonde b. uit wie ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria c. door wiens kracht: door de kracht des Heiligen Geestes, zonder toedoen des mans d. ziel en lichaam beide En heeft niet alleen de menscheiijke natuur aangenomen, zooveel het lichaam aangaat, maar ook eene ware menscheiijke ziel, opdat Hij een waar mensch zoude zijn B. daarna de bewijzen die tot staving van deze waarheid dienen tegen de wederpartijen Daarom belijden wij (tegen de ketterij der Wederdoopers die loochenen dat Christus menschelijk vleesch van zijne moeder aangenomen heeft), dat Christus is liefde,

zullen,

:

.

.

:

:

:

:

:

deelachtig geworden des vleesches en bloeds der kinderen dat Hij een vrucht der lendenen Davids is, zooveel het vleesch aangaat; geworden uit het zaad Davids naar het vleesch; eene vrucht des buiks van Maria geworden uit eene vrouw eene spruite Davids eene scheut uit de wortelen van Isai gesproten uit het geslacht van Juda afkomstig van de Joden zooveel het vleesch aangaat uit den zade Abrahams, aangezien Hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, ;

;

;

;

:

;

en is in zijnen broederen in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde; alzoo dat Hij in der waarheid onze Immanuël is, God met ons. Vraag. Wie is mensch geworden ? Antw. I. In het algemeen kan men zeggen God is mensch geworden, 1 Tim. 3 16. GOD is geopenbaard in het vleesch. :

:

2.

In het bijzonder, niet het goddelijk

Hij, die mensch wordt. wat niet zou kunnen zijn, indien het gansche wezen mensch geworden was b. ook niet de Vader, of de H. Geest, maar de persoon des Zoons, dat is de eeuwige natuurlijke Zone Gods, Gal. 4:4. In de volheid des tijds heeft God Zijnen iZoon uitgezonden. Joh. 1 14, Het Woord is vleesch geworden. Vraag. Waarom is de Zone Gods, en niet de Vader of de Heilige Geest mensch geworden ? o.

Middelaar

is

tusschen

wezen,

nademaal

God en menschen

;

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

Zions roem en sterkte - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1914

Abraham Kuyper Collection | 348 Pagina's

PDF Bekijken