Bekijk het origineel

„Het evangelie van Christus eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Het evangelie van Christus eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.”

3 minuten leestijd

Rom. 1:16.

De Heere des oogstes spreekt tot allen, die Hij als arbeiders in Zijnen oogst uitstoot: gaat henen in de geheele wereld, predikt het evangelie allen creaturen.

Hun taak is dus het evangelie te prediken onder de volken, waarheen zij gezonden worden.

Wanneer zij zich nu van hun taak kwijten, zal hun arbeid, al geschiedt hij in zwakheid en in vrees en in vele beving, , niet ijdei zijn. Het evangelie van Christus is toch, als de apostel schrijft, eene kracht Qods tot zaligheid een iegelijk die gelooft. Immers door middel van het evangelie komt de Heere Jezus Christus tot de Zijnen, verlost hen uit de banden der zonde en neemt hen op in Zijne gemeenschap. Daarom zegt de psalmist: „Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uwe majesteit en Uwe heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in Uwe heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uwe rechterhand zal U vreeselijke dingen leeren. Uwe pijlen zijn scherp, volken zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden."

Hoe bemoedigend is deze wetenschap voor de arbeiders, die de Heere des oogstes in Zijnen oogst uitstoot!

Niets kan hen dan ook weerhouden het evangelie van Christus te prediken. Zij staan toch in het vaste geloof dat het woord, dat uit 's Heeren mond uitgaat niet ledig tot Hem zal wederkeeren, maar doen zal hetgeen Hem behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. Ja zij weten het, dat, al schijnt alles het te weerspreken, er een volk zal zijn, dat, wanneer het de redenen des Heeren zal gehoord hebben, verrijzen zal uit het stof des doods en in blijde verrukking zal uitroepen: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt; die den vrede doet hooren; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet hooren; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning!

Doch nu kan hunne rede en hunne prediking niet zijn in bewegelijke woorden der menschelijke wijsheid. Want zij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat zij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; dewelke zij ook spreken, niet met woorden, die de menschelijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke tezamenvoegende (1 Cor. 2).

Wel blijkt het dus aan hen ten duidelijkste dat noch hij, die plant iets is, , noch hij die nat maakt, maar dat alle eere alleen toekomt aan God, Die den wasdom geeft. Doch, zoo spreken de gezanten van Christus: wij hebben onzen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes, en niet uit ons. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn toch alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid !

De Heere geve dat er, ook in onze dagen, zulke gezanten mogen uitgaan om het evangelie te brengen aan de blinde heidenen, opdat ook onder hen gezien worde dat het evangelie van Christus eene kracht Gods tot zaligheid is een iegelijk die gelooft ! De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Dat daarom de ge-

meente des levenden Gods den Heere des oogstes bidde, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst uitstoote! Hij zal opstaan, Hij zal Zich ontfermen, wanneer de tijd om genadig te zijn, wanneer de bestemde tijd gekomen is.

Is er dan een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruischen als de Libanon. En de volken zullen klappen in de hand, zullen Gode juichen met eene stem van vreugdegezang.

M.

K. P. D.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1907

Alle Volken | 4 Pagina's

„Het evangelie van Christus eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.”

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1907

Alle Volken | 4 Pagina's

PDF Bekijken