Bekijk het origineel

Als het begon te lichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als het begon te lichten.

3 minuten leestijd

Matth. 28 : 1.

Paschen is het feest der overwinning. „Christus heeft overwonnen! Mijn ziel! vat nieuwen moed!" Zoo vangt een paaschzang aan. En met reden. Nieuwen moed, ook voor het Zendingswerk.

Donker was het in Jozefs hof, waar het gesloten, verzegelde graf werd bewaakt door de bende soldaten, die te zorgen hebben, dat niemand des Heilands lichaam uit de spelonk roove. Maar „als het begon te lichten", worden de wachters verdreven en in lichtglans daalt de engel neer, dre den steen van de deur des grafs afwentelt. De gestorvene verrezen! Zoo predikt ook dat graf Straks, wanneer de vrouwen komen en den steen zien verwijderd van de opening.

Donker was het in het hart dier vriendinnen des Heeren, als ze komen om Zijn lichaam te zalven. Slechts hare liefde schit-. tert nog als een eenzame ster aan den . nachtelijken hemel. Maar „als het begon te lichten" is de dageraad harer hope en haars geloofs aangebroken en weldra zal de ziel, die kan zeggen: „Ik zoek U in de dageraad" zich verheugen hl 't blijde licht van den juichenden morgén.

Donker was het in de harten van des Heilands discipelen. Ze hadden gehoopt, dat Hij Israël verlossen zou, maar 't duistere graf had al hun hoop geroofd en hunne verwachting afgesneden en tie vale sluier van den nacht had hun alle uitzicht benomen. Maar „als het begon te lichten" op den eersten dag dep week, wordt ook uit hunne ziele de schaduw verdreven en de dageraad met gloeiend morgenrood predikt de victorie van de macht des lichts op de duisternis van twijfel en moedeloosheid.

Donker was het in elk hart, dat, in zonde en schuld neergebogen, vroeg: Is de losprijs betaald? Is er nog hope voor zondaren, in zichzelf verloren en bij zichzelf veroordeeld ? Maar „als het begon te lichten", daagt de morgen voor de ziel, die een levenden Heiland behoeft en Dien slechts vindt in Hem, „Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt". En als.de Levensvorst Zijne levensstroomen uitgiet over het hart, dat, verslagen en bedroefd, klaagt: „De morgen, ach, wanneer? " dan zal hun, die des Heeren Naam vreezen, het licht opgaan in hunne duisternis en daar zal genezing zijn onder de vleugelen van Hem, Die als de Zonne der gerechtigheid reeds van ouds door de profetie was aangekondigd.

Donker is het in de heidenwereld. Afgoderij en beeldendienst, zonde en ongerechtigheid, ellende en wee alom. Duisternis bedekt de aarde en de nacht van verlorenheid is somber en bang.

Maar „als het begint te lichten", . dan rijst leven uit de dooden, dan worden graven geopend, dan worden dooden levend gemaakt door de almachtige kracht van den

Levensvorst, Die overwonnen heeft en Die uitgaat van victorie tot victorie en Die de zegepraal behaalt in al Zijne gekenden, die Hij vergadert uit alle oorden, waarheen Hij Zijnen gezanten den weg bereidt.

Donker is het in de Toradjalanden. De strijd is aangebonden en de overwinning is — des Heeren. Een levende Zaligmaker, van Wien levenskracht uitgaat tot wat ligt in den dood, Dien hebben wij noodig en

— Die is er, Gode zij dank.

Paschen is het feest der overwinning! Mijn ziel, vat nieuwen moed! „Het begint te lichten". Zendingswerk is Gods werk. Zalig, in geloof te mogen medearbeiden en uit te zien naar het licht, dat aan de kim verrijst.

H.

v. I.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1916

Alle Volken | 9 Pagina's

Als het begon te lichten.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1916

Alle Volken | 9 Pagina's

PDF Bekijken