Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

D. BETREFFENDE DEPUTAATSCHAPPEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

D. BETREFFENDE DEPUTAATSCHAPPEN

13 minuten leestijd

a. Emeritikas

De synode besloot

a. de koppeling van de uitkeringsgrondslag aan het minimumtraktement van een predikant met tien dienstjaren ook voor de komende drie jaren te handhaven;

b. deputaten op te dragen de generale synode van 1992 van advies te dienen omtrent mogelijke wijzigingen in stelsel en overige voorwaarden. Vanwege de principiële alsmede de specifieke vaktechnische aspecten zich door deskundigen te laten bijstaan.

b. Theologische Hogeschool

De synode besloot

a. hartelijk dank te betuigen aan prof. dr. B.J. Oosterhoff voor de wijze waarop hij sinds de vorige synode zijn arbeid aan de Theologische Hogeschool heeft verricht;

b. nu nog niet over te gaan tot benoeming van een opvolger in de vacature prof. dr. B.J. Oosterhoff;

c. drs. H.G.L. Peels opnieuw te doen benoemen door het curatorium tot wetenschappelijk hoofdmedewerker in de oudtestamentische vakken voor de periode van drie jaar met dien verstande, dat hij ook de doctoraal-colleges (tot nu toe gegeven door prof. dr. B.J. Oosterhoff) voor zijn rekening neemt;

d. goedkeuring te hechten aan de benoeming van drs. J.C.L. Starreveld tot wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Hogeschool;

e. goedkeuring te hechten aan de herbenoeming van dr. T. Brienen en drs. J.W. Maris tot wetenschappelijke medewerkers aan de Theologische Hogeschool,

f. goedkeuring te hechten aan de herbenoeming van drs. W. Meijer tot docent aan de Theologische Hogeschool in een aantal oudtestamentische vakken;

g. goedkeuring te hechten aan de herbenoeming van prof. dr. M. Boertien tot studiebegeleider voor het bijvak Judaica;

h. de naam „Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland” te wijzigen in „Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland”, aangezien „Theologische Universiteit” de officiële aanduiding geworden is van een bijzondere instelling voor wetenschappelijk onderwijs in de theologie, en de naam „Hogeschool” een andere inhoud heeft gekregen dan voorheen;

i. het curatorium op te dragen van de naamsverandering van de Theologische Hogeschool kennis te geven aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en aan alle instanties die daarvoor in aanmerking komen,

j. in verband met de praktische vorming van de studenten uitbreiding van de stageperiode tot drie maanden te aanvaarden overeenkomstig de richtlijnen, aangegeven in het aanvullend rapport van het curatorium.

c. Deputaten financieel van de Theologische Universiteit

De synode besloot

a. deputaten op te dragen beleid te ontwikkelen ten aanzien van de mogelijke besteding van het studiefonds en daarover op de volgende synode te rapporteren;

b. deputaten op te dragen te participeren in de door deputaten Emeritikas aan te vangen studie.

d. Evangelieverkondiging onder Israël

De synode besloot

a. deputaten te danken voor het verrichte werk en hun handelingen goed te keuren en daarbij uit te spreken dat, hoewel er goede dingen in de paragraaf „bezinning” van het deputatenrapport staan, niet ingestemd kan worden met het desbetreffende bezinningsstuk in zijn geheel;

b. deputaten op te dragen bij het voortzetten van hun bezinning en in continuïteit met het verleden met name te denken aan de volgende onderwerpen, in déze volgorde:

1. de roeping van Israël volgens het Oude Testament,

2. de bijbelse gegevens inzake „de rest”,

3. de manier waarop in het gehéle Nieuwe Testament over Israël wordt gesproken;

c. deputaten op te dragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van vruchtbare contacten met andere deputaatschappen in zusterkerken die zich eveneens bezighouden met de evangelieverkondiging onder Israël en met instanties zoals „Christian Witness to Israel”, en zo mogelijk deze contacten daadwerkelijk te leggen om elkaar van dienst te zijn ten behoeve van het werk in Israël.

e. Buitenlandse Zending

De synode besloot

a. de aftredende broeders ds. K.J. Velema, P.J. Posdijk en Jb. Sikma te bedanken voor de jarenlange gewaardeerde inzet voor het werk van deputaten,

b. de algemeen voorzitter, de drie sectievoorzitters, de eerste secretaris, de tweede secretaris, de eerste penningmeester en de tweede penningmeester te benoemen;

c. de volgende taakomschrijving van de algemeen voorzitter te aanvaarden: „De algemeen voorzitter leidt de moderamen- en deputatenvergaderingen, waar o.a. de beoordeling van en de goedkeuring van het werk van de secties plaatsvindt. Om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven is het noodzakelijk dat hij de vergaderingen van de secties bijwoont. Ook als het gaat om zaken van meer algemene aard is het van belang dat de algemeen voorzitter goed geïnformeerd is, hetgeen zijn aanwezigheid op commissie-vergaderingen, die van betekenis zijn voor het zendingsbeleid, eveneens noodzakelijk maakt. Daarbij zal hij leiding moeten geven aan de bezinningsconferenties. Deputaten kunnen op de algemeen voorzitter een beroep doen hen te vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden.”;

d. de kerken van Boskoop, Hilversum-Centrum en Leiden eervol te ontslaan van hun positie als zendende kerken;

e. deputaten op te dragen inzake het verzoek van BPLS/Gereja Toraja Mamasa om zich gemeenschappelijk te bezinnen op de mogelijkheid van de bekleding van ambtelijke posities door de zusters in de gemeente zich in verbinding te stellen met de deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en de correspondentie met buitenlandse kerken, zulks met het oog op het bepaalde in artikel 51 sub A 5 en 6 K.O.;

f. deputaten op te dragen zich nader te oriënteren op een nieuw zendingsterrein en de arbeid daarop mogelijk aan te vangen. Nu de synode besloten heeft om correspondentie aan te gaan met de Dutch Reformed Church in Botswana, doet zich de mogelijkheid voor om onafhankelijk van de samenwerking met een kerk in Zuid-Afrika zendingswerk te verrichten in Botswana. Dit dient nader onderzocht te worden. Bij een positieve uitkomst van dit onderzoek is ook zendingsarbeid in Botswana een reële mogelijkheid;

g. deputaten op te dragen eveneens een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om zendingswerk te verrichten in samenwerking met Die Geref. Kerk van D'kar onder de Bosjesmannen in Botswana, onafhankelijk van samenwerking met een kerk in Zuid-Afrika;

h. uit te spreken dat, mochten deputaten hulpverlening in noodgevallen niet kunnen voorzien, deputaten zending in dat geval gemachtigd zijn zich met instemming van deputaten hulpverlening tot de diaconieën te wenden.

f. De steunverlening aan de kerken in de polders rond het I Jsselmeer

De synode besloot

a. deputaten op te dragen nader overleg te plegen met de kerk van Harderwijk ten behoeve van de lastenverdeling;

b. deputaten op te dragen de mogelijkheid te onderzoeken en na te streven om te komen tot samenvoeging met het deputaatschap voor Onderlinge Bijstand en Advies.

g. Onderlinge bijstand

De synode besloot

a. de deputaatschappen voor de onderlinge bijstand en voor kerkbouwaangelegenheden met ingang van 1 januari 1990 tot één deputaatschap samen te voegen onder de naam „Deputaatschap voor Onderlinge Bijstand en Advies”;

b. dit deputaatschap op te dragen de werkzaamheden van de afzonderlijke deputaatschappen in 1989 mede in de rapportage aan de generale synode 1992 te betrekken;

c. deputaten op te dragen de kerken nogmaals schriftelijk te herinneren aan de uitspraak van de generale synode 1974, artikel 87 waarin gewezen werd op de noodzaak geen bijstandsvergende verplichtingen aan te gaan alvorens de steun is toegezegd.

h. Kerkbouwaangelegenheden

De synode besloot deputaten te verzoeken hun besluit ten aanzien van de financiële ondersteuning van de kerkbouw te Zeewolde opnieuw in overweging te nemen.

i. Radio-kerkdienstuitzendingen

De synode besloot deputaten op te dragen de kerken te dienen met het verstrekken van informatie betreffende de mogelijkheden en grenzen aangaande het gebruik van de lokale omroep.

j. Geestelijke verzorging van varenden

De synode besloot deputaten op te dragen

a. te bevorderen dat elke gemeente aan het water met een haven een ouderling aanwijst die tot taak heeft pastorale contacten met varenden te leggen en te onderhouden;

b. het werk onder de varenden zo te organiseren dat zoveel mogelijk varenden worden bereikt en er een goed overzicht van het werk wordt verkregen, waarbij aan de predikant voor de varenden een belangrijke plaats gegeven moet worden.

k. Geestelijke verzorging van de militairen

De synode besloot inzake de Ned. Prot. gemeente te Zeven/Seedorf uit te spreken:

a. het contact vooralsnog te onderhouden;

b. deputaten op te dragen het gesprek met de kerkeraad voort te zetten ten einde te kunnen vaststellen of het officieel contact kan worden gecontinueerd,

c. de kerkeraden op de mogelijkheid te attenderen, dat men in plaats van een normale attestatie een attestatie voor militairen c.q. een reisattestatie afgeeft, zodat het ambtelijk contact met hen kan worden onderhouden, en bij inkomende leden na te gaan of zij de belijdenis van onze kerken nog steeds van harte onderschrijven;

d. deputaten op te dragen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met andere vergelijkbare deputaatschappen uit de gereformeerde gezindte zorg te dragen voor de geestelijke verzorging van onze militairen die in het buitenland, met name in West-Duitsland, moeten dienen.

I. Contact met de kerkjeugd

De synode besloot uit te spreken

a. dat er in de kerken verontrusting en zorg leeft, omdat de grondslag van de CGJO in het werkmateriaal en de activiteiten van de CGJO onvoldoende tot uitdrukking komt;

b. dat de formele opstelling van de CGJO niet juist is, omdat zij geen gehoor geeft aan deputaten, terwijl die naar hun instructie de taak hebben om aan de jeugd Schriftuurlijke voorlichting en leiding te geven èn kerkelijke begeleiding aan het werk van de jeugdorganisaties te geven met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid ervan;

c. dat de kerkelijke begeleiding van deputaten betekent dat zij niet zonder meer gesprekspartner van de jeugdorganisaties zijn, maar de stem van de kerk om de jeugdorganisaties te stimuleren en te corrigeren;

d. dat de bezinning van de deputaten inzake het jeugd- en jongerenwerk, zoals die te vinden is in 3.2.3. van het deputatenrapport een goede basis is voor een voortgaande bezinning op het jeugd- en jongerenwerk.

De synode besloot deputaten op te dragen

a. met de CGJO te spreken over de genoemde bezwaren, zoals die in de uitspraak a en b onder woorden zijn gebracht;

b. met de CGJO te spreken in de geest van uitspraak c en op basis van uitspraak d, in de verwachting, dat de CGJO zich wil houden aan haar grondslag en dat de aan deputaten opgedragen kerkelijke begeleiding in de bezinning en verwerking gestalte zal krijgen;

c. de volgende synode van advies te dienen in het licht van de uitkomst van het gesprek;

d. als er een vruchtbaar gesprek met de CGJO op gang is gekomen, een gesprek te voeren met de CGJO en het LCJ, nadat beide organisaties gesprekspunten hebben aangedragen;

e. de verschilpunten te taxeren en te proberen deze weg te nemen.

De synode besloot voorts een schrijven aan de CGJO te richten waarin de besluiten van de synode worden meegedeeld en toegelicht en waarin een dringend appel op de CGJO wordt gedaan om in werkmateriaal en activiteiten de grondslag ten volle te honoreren en verder met de deputaten te spreken binnen het kader dat de synode aangeeft.

De synode besloot goedkeuring te verlenen aan het voorstel van deputaten om IFES-Nederland in eerste instantie voor de komende drie jaar een subsidie te verlenen van ten hoogste f. 14.000,- per jaar.

De synode besloot deputaten op te dragen het onderzoek naar de leef- en denkwereld van de jongeren van onze kerken voort te zetten en af te ronden en toestemming te verlenen tot publikatie over te gaan zoals in het rapport is vermeld onder 5.1.

m. Kerk en onderwijs

De synode besloot deputaten op te dragen

a. de regionalisatie tot een hoofdpunt van beleid te maken en opnieuw die classes, die afwijzend reageerden op het verzoek een classicale commissie in te stellen, op te wekken dit alsnog te doen;

b. de bezinning aangaande het reformatorisch en gereformeerd (vrijgemaakt) onderwijs systematischer op te zetten en om te werken;

c. de bezinning aangaande de samenwerkingsschool waar nodig om te werken en daarna de kerken toe te zenden.

n. Algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden

De synode besloot

a. de beschrijving taken en bevoegdheden Beheerscommissie gezamenlijk Bureau deputaten ADMA, Hulpverlening en Kerk en Bedrijfsleven, overeenkomstig het voorgelegde concept goed te keuren;

b. de participatie in Stichting „De Poort” te continueren. De financiële bijdrage voor de periode 1990-1992 te stellen op f. 1,30 per lid per jaar gedurende de tijd dat de Stichting „De Poort” (nog) geen subsidie ontvangt. Na toekenning van subsidie volgt nader overleg met deputaten financiële zaken omtrent wijziging van de bijdrage;

c. deputaten op te dragen de kerken duidelijk te informeren over de samenwerking van „De Brug”/„Het Anker” en „De Poort”;

d. deputaten op te dragen de samenwerking tussen „De Brug”/„Het Anker” en „De Poort” nauwlettend te volgen c.q. te bevorderen.

o. Kerk en bedrijfsleven

De synode besloot deputaten op te dragen om in de definitieve vorm van „Een pastorale handreiking bij zondagsarbeid” serieus rekening te houden met zowel de in het rapport van de synode-commissie als ook de tijdens de bespreking ter synode gemaakte opmerkingen.

p. Uitgave van de kerkorde

De synode besloot

a. deputaten te machtigen een supplement op de editie-1984 uit te geven, waarin de wijzigingen en aanvullingen waartoe de synoden van 1986 en 1989 besloten, worden opgenomen;

b. aan de scribae synodi op te dragen de deputaten zo spoedig mogelijk na de sluiting van de synode te informeren inzake de wijzigingen en aanvullingen waartoe de synode besloot.

q. Financiële zaken

De synode besloot

a. deputaten op te dragen de begrotingen van alle kashoudende deputaatschappen te beoordelen;

b. deputaten op te dragen voorlopige voorstellen te doen aan de generale synode met betrekking tot de begrotingen van de kashoudende deputaatschappen en de daaruit voortvloeiende besluiten over de minimumbijdrage der kerken en het budget van de quaestor;

c. deputaten op te dragen om hieromtrent aan de synode van 1992 een voorstel tot wijziging van hun instructie voor te leggen;

d. de toegestane accountantskosten voor de periode 1987-1989 te verhogen met f. 5.345, 25; de accountantskosten voor de periode 1990-1992 te limiteren tot f. 68.000,- inclusief B.T.W.;

e. deputaten te verzoeken in hun advies inzake de predikantstraktementen op te nemen dat de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag wordt uitgebreid met een bedrag voor waardevrij wonen en het bedrag voor de premieheffing A.O.W. en A.W.W.;

f. deputaten op te dragen om in de jaarlijkse brief inzake predikantstraktementen een aantal indicaties op te nemen inzake bijzondere diensten, zoals catechese, preekbeurten enz. alsmede inzake kostenvergoedingen zoals auto- en telefoonkosten enz.;

g. deputaten te verzoeken om het rechtspositiereglement voor kerkelijke werkers aan te passen.

r. Kerkelijk-administratief bureau

De synode besloot uit te spreken dat de adressenbestanden eigendom zijn en blijven van de kerkeraden en dat deze adressenbestanden derhalve slechts gebruikt kunnen en mogen worden voor het doeleinde waartoe de kerkeraden de adressen van hun leden hebben afgegeven.

s. Kerkelijke archieven

De synode besloot

a. aan de diverse deputaatschappen op te dragen volgens artikel 8 van het Reglement voor de archieven hun archiefstukken die betrekking hebben op hun arbeid vããr de synode van 1983, aan het synodale archief over te dragen;

b. met cassatie van het desbetreffende besluit van 1956 deputaten op te dragen het onderzoek inzake de restauratie van het verkoolde archief van de vooroorlogse synoden voort te zetten en tot een zo verantwoord mogelijk einde te brengen.

t. Evangelisatie

De synode besloot een dringend beroep te doen op de kerken vertegenwoordigd in de Stichting Evangelisatie Oost-Vlaanderen om samen met deputaten Evangelisatie zich te bezinnen op mogelijkheden om het werk in België te coördineren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1990

Ambtelijk Contact | 24 Pagina's

D. BETREFFENDE DEPUTAATSCHAPPEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1990

Ambtelijk Contact | 24 Pagina's

PDF Bekijken