Bekijk het origineel

De VERJARING van Hare Majesteit, de Koningin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De VERJARING van Hare Majesteit, de Koningin

5 minuten leestijd

Hare Majesteit, de Koningin, staat ij het verschijnen van dit nummer an „De Banier" aan de vooravond an Haar verjaardag. Zo de Heere wil en wij leven zullen wiJ met Hare ajesteit op 31 Augustus aanstaande het heugelijk feit van Hare verjaring mogen gedenken,

Wfl achten het een groot voorrecht, dat er op de Nederlandse troon mg immer een nazaat van het doorluchtige Huis van Oranje is gezeten.

Vijf lange en bange jaren liggen er achter ons, waarin de verjaring onzer Koningin niet openlijk herdacht en gevierd mocht worden. In heel Nederland was dat toen ten strengste verboden. Niemand mocht er in die jaren op die dag het bij ons volk zo geliefde oranje dragen. Elk vertoon van enige genegenheid jegens onze Vorstinne werd scherp bespied en, zo het werd waargenomen, bestraft, Op geen toren in heel ons land wapperde in die tijd op 31 Augustus onze vlag.

Nochtans is het met al hunne straffe maatregelen de Duitsers niet gelukt om de liefde voor de Telg uit hel doorluchte Huis van Oranje uit de harten der Nederlanders te bannen, Integendeel, Deze hebben er niet weinig toe bijgedragen, dat de band tussen ons volk en het Huis van Oranje zoveel te vaster en hechter werd.

In die bange dagen gingen velen onder ons volk eerst beseffen, wat het Huis van Oranje voor Nederland betekende en nog betekent,

Inderdaad, niemand zal het kunnen ontkennen, dat het Huis van Oranje oor het Nederlandse volk van grote betekenis was en is.

Welke dure verplichtingen heeft ons volk toch aan het geslacht van Oranje! De voorzaten onzer Koningin hebben in de lange en menigwerf zo hachelijke oorlog van tachtig jaren offers van geld, tot het tafelzilver toe, en wat nog al meer zegt, zelfs die van goed en bloed vrijwillig gebracht voor de zuivere religie en Neerlands vrijheid. Dat wordt maar al te vaak snood vergeten. Hoe velen immers geven er blijk van, dat zij vergeten zijn, dat Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag en dat «ok Graaf Lodewuk zi, n leven voor ons vaderland gegeven heeft Hoe velen ook houden gans met m gedachtenis, dat de Vader des Vaderlands, Prins Willem van Oranje, die ggjj y^g^ verbond met de Potentaal al'er Potentaten gesloten had, ter wille van ons volk zijn leven gegeven ^eefl, toen hij door de kogel van de sluipmoordenaar Balthazar Gerards ^^ lafhartig vermoord werd.

Daarenboven zijn er nog zo talloos ^^j^ bladzijden in onze volkshistorie ^^^ ^^ ^. ^^^^^ ^ ^^^ j^ ^ • j ^ ^ ƒ door ^^^^ „liddel ..^^«rianas van het Huis van Oranje ^^^^ j-ochten ^^^^^^^^^^ Ds A ^^j^..^ j^^^j^ ^^^^^^ j, , , „„ . ' •• ' , „ d. Velden j-^ i. heeft i £ 7 ^ » 2 ^ ï l u S S S , ' „ , . , . , ^j , . keer op keer te recht de aandacht .^^^^^^^^ j^ij heeft daarin zeer naar baarheid opgemerkt, dat Neerlands het niet in gedachtenis e'n ere houdt de vele wonderen en grootse daden, ^^jj^^ ^^ Allerhoogste door ons Vorstenhuis Nederland en diens volk ten goede heeft willen verrichten,

Met zijn welversneden pen heeft hij ons zulks op zulk een treffende wijze beschreven, opmerkende, dat het de ondankbaarheid gekroond zou ziJn, lindien het Nederlandse volk dit ooit zou vergeten.

Koningin Wilhelmina nu is uit dat zo doorluchte geslacht gesproten. Zip mag door 's Heeren nederbuigende: goedheid nog op onze troon gezeten zijn. Dat is wat groots 1

Hoevele monarchen u i toch zijn i • i na de f^'^ste wereldoorlog en ook later de kronen van hunne hooMen gevallen! ^^ liegen dagen achter ons, waarm f en met recht kon spreken, dat de straat rollen.

De Heere heeft na vijf jaren van zware beproeving Haar uit den vreemde: weder tot Haar volk en Haar troon, terug willen voeren. En dat, bij het klimmen Harer jaren gezond en wel, En dat, terwijl er van Haar naaste verwanten geen één wordt gemist, ja, de kring van Hare kleinkinderen aanmerkelijk is uitgebreid geworden. zodat de bange vrees, welke er wel eens onder ons volk geheerst heeft, dat er eenmaal geen spruit uit Haar Hulis zou zijn, die Neerlands troon beklimmen zou, tot dusverre door ae feiten deerlijk beschaamd is geworden.

Welk een groot voorrecht is Hare Majesteit geschonken, dat Zij nu weder op de eigen vaderlandse bodem temidden van Hare kinderen en kleinkinderen, omringd door eigen volk, Hare verjarüng mag vieren, al is dan ook de tijd ontzaggelijk erntig en doet dan ook de toekomst zich onheilspellend donker aanzien, zodat te voorzien is, dat de verjaardag voor Hare Majesteit niet zonder grote zorgen zal zijn.

Och, dat ons volk en de Koningin er toe verwaardigd mochten worden, om al hunne begeerten, zorgen en noden met smeking, gebeden en dankzegging aan de troon der genade bekend te maken.

Dat het Hare Majesteit gegeven moge worden, - al is er veel, wij kunnen het zelfs bij deze gelegenheid niet verzwijgen, dat wij o zo gaarne gans anders zagen — Haar verjaardag nog in lengte van dagen te mogen vieren en dat Haar bovenal geschonken worde om in de wegen van Hare godvruchtige voorouders te wandelen.

Dat Zij nog vele jaren voor Hare kinderen en kleinkinderen, die de blijde getuigen van Hare verjaring mogen zijn en voor ons volk gespaard moge blijven en dat TM tevens de krof^n over Nederland en Indië beide landen ten goede tot het einde Haars levens moge dragen. Daartoe zal bovenal van node zijn, dat er naar Gods Woord en Wet geregeerd wordt, want voor Overheid en onderdaan geldt het Woord des Heeren in gelijke mate, dat daar zegt: „Werpt uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden" en wederom: , , Ken Hem in al uwe wegen en Hij zal uwe paden recht maken".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1947

De Banier | 8 Pagina's

De VERJARING van Hare Majesteit, de Koningin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1947

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken