Bekijk het origineel

Landelijk Verband van Studieverenigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Landelijk Verband van Studieverenigingen

5 minuten leestijd

Verslag van de vergadering van het

gehouden te Utrecht op 00 Maart 1949

De voorzitter, Ds. P. J. Dorsman, cpent de vergadering, laat zingen Psalm 119:17, gaat voor in het gebed en leest Jeremia 7.

In het openingswoord bepaalt de voorzitter ons bij de chaos van deze tijd in het Oosten en Westen. Alle conferentie's mislukken, omdat wij God verlaten hebben. De mens zit op de troon, zelfs de Zondag wordt gebruikt tot vergadering en conferentie. Gods oordelen rusten daarop. Waar de overheden voorgaan in het kwaad, wat dan te verwachten van de jeugd. Onkunde omtrent God en Goddelijke zaken en van onze eigen lands-historie.

De voorzitter wekt de aanwezigen op tot naarstig onderzoek van Gods Woord en tot bestudering van onze beginselen. Vreest God en houdt Zijn geboden.

Alsnu wordt de secretaris gelegenheid gegeven tot het lezen der notulen.

Vragen en voorstellen: Voorstel IJselmuiden om een beknopte uiteenzetting van het Program van Be­ ginselen. Besloten wordt daarover te spreken met Ds. P. Zandt, die deze artikelen in De Banier - uiteenzet. Meerdere bekendheid van het Jubileumfonds door plaatsing in De Banier van doel en streven. Er wordt steeds in De Banier de aandacht daarop gevestigd. De secretaris zal een nieuwe opwekking plaatsen in overleg met de Hoofdredacteur. Gaarne zag Teuge-Terwolde het woord „fonds" verdwijnen en daarvoor een ander woord, b.v. Jubileum-, , kas" in de plaats komen. Er zijn enkelen, die zich aan het woord fonds ergeren, omdat dit ligt op het terrein van verzekeren.

Voorstel contributie. Besloten werd de contributie te verlagen van één gulden per jaar op vijftig cent per lid voor aangesloten Studieverenigingen en het reisgeld niet meer te verrekenen.

Vervolgens werd met al|gemene stemmen besloten de Kiesverenigingen, die jaarlijks een vrijwillige bijdrage geven, het recht te geven van stemmen voor één afgevaardigde.

Verkiezing: In het bestuur werd gekozen de heer P. Bijl van Nujnansdorp.

In de middagvergadering trad op Ds. J. van Dijk van Gameren met het onderwerp: „In isolement ligt onze kracht";

Spreker bepaalde ons bij de roep om eenheid en de leus: Eendracht maakt macht. Heerschappij en macht is de mens door God gegeven. Adam bezat dezelve van God onder God. Door de verleiding wilde hij naast God en boven God en dat is zo heel de historie door. De mens op de troon en God veracht. Coalitie Israël, Egypte en Assyrië, en zo is het ook heden ten dage.

Spreker schetste een gedeelte van onze volkshistorie. Het verbond van Prins Willem met de Potentaat der potentaten. Dan komt er antithese, omdat God de vijandschap zelve gezet heeft. De levende kerk is steeds het voorbeeld van smaad en hoon en vervolging. Vijftig duizend martelaren hebben hun leven gelaten voor deze beginselen. Lees en herlees het boek van A. v. d. Velden „De Wonderen des Allerhoogsten"; het kan niet genoeg aanbevolen worden.

Daarna behandelde spreker de stromingen van deze tijd: materialisme, en humanisme.

Goethe zegt: de mensheid gaat steeds vooruit. Doch de mens blijft steeds dezelfde. Alle ontwikkeling ten spijt, zijn de gevangenissen vol.

Vervolgens belicht hij Rome en ht y gevaar wat van die zijde dreigt. In honderd jaar vijf bondgenoten gehad en bedrogen. Een voorman van de P. V. d. A., de huidige bondgenoot van Rome, zegt: Romme is niet oprecht, Rome heeft ons bedrogen. Ten slotte belichtte spreker de beginselen der Staatkundig Gereformeerde Partij. Niet negatief, maar positief is het optreden der S.G.P. Zij heeft volk en overheid wat te zeggen. In isolement, dit is in beginselvastheid, ligt onze kracht.

Die beginselvastheid is verlaten door A.R. en C.H., hetgeen met voorbeelden wordt aangetoond. Spreker .v/ekt op tot studie van de beginselen der S.G.P. met de belijdenis en beleving: „Als ik zwak ben, dan ben ik machtig", kunnen we deze beginselen uitdragen overal waar God on ^ plaatst, zowel de arbeider in fabriek-^ en kantoor als onze afgevaardigden 111 de Tweede Kamer en de Gemeenteraden.

Wat hebt gij voor deze beginselen over?

-De voorzitter bedankt Ds. J, v. Dijk voor deze wel doorwrochte rede. Op een vraag om deze rede uit te geven is Ds.*van Dijk genegen dit te overwegen als eerst Calvijn's „Christelijke Vrijheid" is uitverkocht. Er zijn nog ruim duizend exemplaren. Terstond werden er vijf en tachtig besteld. De nieuwe uitgave: A. v. d. Velde „De Wonderen des Allerhoogsten" is persklaar en zal zo mogelijk rog dit jaar worden uitgegeven. Het is in de nieuwe spelling geschreven en ingedeeld in twee delen. Eerste deel behandelt de Vaderlandse Geschiedenis in acht Hoofdstukken.

Tweede deel: bevattende vijf Hoofdstukken en wel: Ie. Kerk en Staat, Synode van Zd.-Holland, Synode van Gelderland; 2e. De Overheid; 3e. Plichten der Onderdanen; 4e. Een vast verbond; 5e. Gods daden niet vergeten.

Voorzien van inhoudsopgave over:1. Jaartallen; 2. Aangehaalde schrijvers (80) met verwijzing naar de bladzijden; 3. Opgeluisterd met negen platen; 4. Moeite noch kosten zijn gespaard om 't werk gemakkelijk leesbaar te maken voor onze vereni- gingen. Intekenen is reeds mogelijk. Bij de rondvraag werd een vraag gesteld over de mogelijkheid tot verbod van voetballen op Zondag, welke vraag door Ir. van Dis werd beantwoord.

Hierna werd nog gezongen Psalm 60:7 en sloot Ds. J. van Dijk, op verzoek, de vergadering met dankgebed.

Secr., N. Weeda.

Kraaierstr. 18, Leiden, Giro 170717. P.S. Vrienden en. Kiesverenigingen die niet aanwezig waren, helpt ons de boeken te plaatsen. We rekenen op Uw hulp. Bestelt nog heden. Bij 10 ex. Joh. Calvijn: „Christelijke Vrijheid" ƒ 17.50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1949

De Banier | 8 Pagina's

Landelijk Verband van Studieverenigingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1949

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken