Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Algemene vergadering van Woensdag 10 Mei 1950

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemene vergadering van Woensdag 10 Mei 1950

20 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onder zeer grote belangstelling hield de S.G.P. verleden week, op de tiende Mei, haar Algemene Vergadering te Utrecht in de grote zaal van Tivoli. Van heinde en ver waren de afgevaardigden en leden der kiesverenigingen, onder wie wij tal van predikanten van onderscheidene kerkformaties opmerkten, naar de oude Domstad, waaraan voor de S.G.P. zovele herinneringen verbonden zijn, opgetrokken.

Te ruim elf uur opende de voorzitter. Ds. P. Za-ndt, de vergadering. Na verzocht te hebben Psalm 119 : 1 te zingen, ging de voorzitter voor in gebed en las daarna Psalm 119 : 1-15. Vóór het uitspreken van zijn rede, stelde de voorzitter vervolgens voor om aan H.M. de Koningin het navolgende telegram te zenden:

De Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij op Woensdag 10 Mei . 1950 te Utrecht bijeen, betuigt haar aan­ hankelijkheid aan Uwe Majesteit en Uw doorluchtig Huis en wenst U Gods onmisbare zegen toe.

Ds. ZANDT, voorzitter Ir. VAN DIS, secretaris

Dit voorstel werd door de Vergadenag met algemene steramen aangenomen.

Namens H.M. de Koningin werd het hieronder volgende schrijven ontvangen :

Soestdijk, 11 Mei 1950

Aan het Hoofdbestuur van de Staatk. Geref. Partij

Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen U Haar hartelijke dank over te brengen voor het zeer gewaardeerde telegram, Hare Majesteit toegezonden ter gelegenheid van de op Woensdag 10

Mei j.l. te Utrecht gehouden Algemene Vergadering. De Particuliere Secretaris van H.M. de Koningin, W. J. Baron van Heeckeren van Molecaten. Hierna sprak de voorzitter uit, getiteld: een rede

„DES HEEREN WET".

Met grote aandacht werd deze belangrijke, principiële rede aangehoord. Van de inhoud behoeven wij hier geen verslag te geven, omdat ze reeds in druk verschenen is en voor ieder tegen de lage prijs van 25 cent bij de N.V. De Banier, Postbus 2019 te Utrecht, verkrijgbaar is. Direct na het uitspreken der rede, bracht de Partijsecretaris, Ir. van Dis, namens de vergadering de voorzitter hartelijk dank voor zijn rede en verzocht tevens of ds. Zandt bereid was om de opbrengst ervan belangeloos ten behoeve van de Partijkas af te staan. De voorzitter zeide dit verzoek gaarne in te willligen, waarop hem ook hiervoor door de Partijsecretaris de dank der vergadering werd overgebracht en waar^ bij de vergadering tevens werd opgewekt om deze rede te kopen en ze te_ helpen verspreiden tot verbreiding' der beginselen.

De voorzitter verzocht hierop de vergadering te willen zingen de verzen 2 en 6 van Psalm 25, terwijl ondertussen een collecte werd gehouden.

Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan het lid van het Hoofdbestuur, de heer D. Kodde, die in verband met de terugkeer van een groot aantal militairen uit Indië, die wegens gewetensbezwaren geweigerd hadden zich te laten vaccineren, als vader van één der teruggekeerden, woorden van grote waardering sprak voor het werk der beide Kamerleden, ds. Zandt en ir. van Dis, omdat zij bij voortduring de belangen dezer militairen bij de Regering bepleit hadden en alles in het werk hadden gesteld, dat zij ongevaccineerd zouden terugkeren. De beide Kamerleden brachten de heer Kodde hartelijk dank voor de waarderende woorden, door hem gesproken.

Hierna werden de notulen der vorige Algemene Vergadering, zoals deze in De Banier van 5 Mei 1949 afgedrukt zijn, zonder op- of aanmerkingen door de Vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Alsnu kwam de hóofdbestuursverkiezing aan de orde. Aan de beurt van aftreden waren ds. Zandt en ds. Mie-' ras. Op voorstel van de afgevaardigde der kiesvereniging Lange Ruige Weide-Waarder werd door de vergadering met algemene stemmen besloten om in deze bijzondere gevallen, waar het de voorzitter gold en ds. Mieras, die verleden jaar pas met grote meerderheid van stemmen was gekozen, doch wegens de volgorde van het rooster nu reeds aan de beurt van aftreden was, beiden bij acclamatie te herkiezen. Ds. Zandt had tevoren gezegd, dat hij daartoe niet wilde overgaan, indien er maar één lid was, dat er bezwaar tegen maakte. Dewijl hij dit* tot drie malen toe herhaalde en niemand bezwaar maakte, constateerde hij als voorzitter, dat ds. Mieras en hij bij acclamatie herkozen waren.

Zowel ds. Zandt als ds. Mieras namen deze herbenoeming aan. Alsnu werd er pauze gehouden. De middagvergadering werd geopend met het zingen van Psalm 84 : 3, waarna de voorzitter aan de partijsecretaris verzocht zijn jaarverslag te willen geven.

Deze voldeed aan dit verzoek. Achtereenvolgens werd in dit verslag gewezen op de gunstige uitslagen der verkiezingen voor de Gemeenteraden van 1949 en voor die der Provinciale Staten van 26 April 1950, welke voor de S.G.P. respectievelijk een zetelwinst opleverden van 60 en 1. Voorts bleek uit het jaarverslag, dat er sedert de vorige Algemene Vergadering 18 nieuwe kiesverenigingen zijn opgericht, welke alle vermeld werden. Eveneens werden het totaaS aantal kiesverenigingen genoemd en de aantallen in de onderscheidene provinciën.

Vervolgens werden enkele werkzaamheden van het Partijbureau vermeld, waarbij er op gewezen werd, dat het in het voornemen ligt om verstrekte adviezen aan Gemeenteraadsleden ook voor andere belangstellenden beschikbaar te stellen, gelijk met de Zondagswet is gebeurd. Nadere mededelingen zullen hieromtrent t.z.t. worden gegeven. Vervolgens werd bekend gemaakt, dat er nog 6 kiesverenigingen zijn, waarvan de secretarissen de hun toegezonden lijst ter voldoening aan art. 16 der Partij statuten nog niet ingevuld hebben teruggezonden. Ten sterkste werd er op aangedrongen deze lijst alsnog spoedig te zenden. Ook werd alle kiesverenigingen een circulaire toegezonden met betrekking tot de juiste adressen, waarheen de penningmeesters de contributies voor de Partij en de bijdragen voor het Partijbureau moeten sturen. Op deze circulaire komt onderaan een desbetreffend schrijven voor, hetwelk de secretarissen werd verzocht om aan de penningmeesters hunner kiesverenigingen door te geven voor het geval dit nog niet mocht gebeurd zijn, gelijk in enkele gevallen gebleken is.

Het Hoofdbestuur vergaderde tweemaal alleen, namelijk op 9 Januari 1950 en 4 April 1950, en eenmaal, nl. op 5 April 1950 met de afgevaardigden der onderscheidene Provinciale Verenigingen. Ook van de kiesverenigingen te Groningen en Hoogeveen waren van elk een afgevaardigde uitgenodigd, zodat op deze gecombineerde vergadering tien provinciën door afgevaardigden vertegenwoordigd waren. •»

Ten slotte werden mededelingen gedaan over de uitgegeven lectuur in het afgelopen jaar, waaruit bleek, dat er een zeer grote hoeveelheid door de kiesverenigingen is verspreid, waarvoor een erkentelijk woord van dank zeker op zijn plaats is.

Met de wens, dat de Heere met de S.G.P. mocht optrekken en geven, dat de beginselen der Reformatie meer en meer mogen doorwerken, werd dit jaarverslag, waarin ook nog de aandacht er op gevestigd werd, dat de voorzitter, ds. Zandt, bij leven en welzijn in 1950 zijn 25-jarig jubileum als lid der Tweede Kamer zal mogen herdenken, besloten. Zonder op- of aanmerkingen werd dit verslag door de vergadering goedgekeurd, waarna de voorzitter de Partijsecretaris namens de vergadering er dank voor bracht. Hierna gaf de Penningmeester der Partij, de heer W. Jansen, zijn financieel verslag, waaruit bleek, dat de resultaten over 1949 alleszins bevredigend te noemen zijn, hetgeen wel voornamelijk te danken is aan de met de N.V. De Banier gesloten overeenkomst.

Na vervolgens eerst een overzicht te hebben gegeven van de door de Duitsers in 1941 opgevorderde gelden der Partij, welke zaak nog steeds niet is afgewikkeld, werd er op gewezen, dat de kiesverenigingen in groter aantal hun contributies over 1949 hebben betaald dan in vorige jaren. Desniettemin werd van een beduidend aantal de contributie pas in 1950 ontvangen. Ook werd de aandacht ei; ^op gevestigd, dat verscheidene kiesverenigingen de haar toegezonden nota's betreffende in 1948 geleverd verkiezingsdrukwerk erg laat hebben voldaan. Deswege werd er bij de besturen der kiesverenigingen met klem en nadruk op aangedrongen om het het laatst afgeleverde verkiezingsdrukwerk direct na ontvangst der nota's te betalen. Ten slotte somde de Penningmeester een aantal cijfers op, waaruit bleek, dat het boekjaar 1949 met een batig saldo sloot en dat er uit de Partijkas een aanzienlijk bedrag ten behoeve van de verbreiding der beginselen werd uitgegeven. Met een kort principieel woord besloot de Penningmeester zijn verslag. "' Ook dit jaarverslag werd zonder opof aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd, waarna de Voorzitter de Penningmeester namens haar dank bracht voor de door hem verrichte arbeid.

Namens de Verificatiecommissie, bestaande uit de heren D. van Beusekom en W. F. Mulckhuysen, werd alsnu schriftelijk verslag uitgebracht. Hieruit bleek, dat beiden de boeken en bescheiden van Penningmeester en Partijsecretaris hadden nagezien en alles in orde bevonden hadden. Ook deze beide heren werd door de Voorzitter dank gebracht voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Ter vergadering werd. vervolgens 'n nieuwe commissie be^noemd tot het nazien der boeken over h^t jaar 1950, bestaande uit de heren J. van de Poel te Amsterdam en M. Kalle te 's Gravenhage als primi en de heren A. G. Ligthart te 's Gravenhage en A. Schouls te Leiderdorp als secundi.

De collecte, op de Algemene Vergadering voor de Partijkas gehouden, bracht een mooi bedrag op, nl. ƒ 1521, 53; hetgeen gezien de moeilijke tijdsomstandigheden, voorwaar niet gering is. Er blijkt wel zeer duidelijk uit, dat de leden der S.G.P. de door haar voorgestane beginselen een warm hart toedragen en er nog wel heel wat voor over hebben, alsook dat de leiding van het Hoofdbestuur gewaardeerd wordt. Alsnu werd voortgegaan met het behandelen der vragen en voorstellen. Allereerst kwam aan de orde een voorstel van het Hoofdbestuur met betrekking tot artikel 18 van het beginselprogram. Aangezien de eeu­ wenoude T)and tussen Nederland en Indië door de spuvereiniteitsoverdracht verbroken is, stelde 't Hoofdbestuur voor om het bestaande ari'~ kei 18 te wijzigen en aan het nieuwe artikel 18 de navolgende redactie te geven:

Artikel 18.

De Staatkundig Gereformeerde Partij, betreurende het verbreken van de eeuwenoude band tussen Nederland en Indië, verklaart zich tegen een verder afstaan van enig Nederlands gebiedsdeel en voor een hechte band tussen Nederland en West-Indië in het. verband van het Koninkrijk der Nederlanden. De overheid bevordere de prediking van het Evangelie in die gebiedsdelen, waar zij zeggenschap heeft en zorge voorts voor een goede defensie.

Dit voorstel vond algemeen bijval en werd dan ook zonder discussie met algemene stemmen door de Vergadering aangenomen. Hierna kwam aan de orde een vraag van de Provinciale Vereniging Zuid- Holland, in verband met de geloofsvervolging in Spanje ten aanzien van de aldaar wonende Protestanten, welke aldus luidde:

De Provinciale Vereniging Zuid- Holland, zich stellend achter het Hoofdbestuur in zake het protesteren tegen de geloofsvervolging in Spanje, gelijk in de Tweede Kamer en in De Banier heeft plaats gevonden, stelt de vraag of het niet wenselijk en mogelijk ware om de om des geloofs wille vervolgde Protestanten op de een of andere wijze te steunen en daartoe een actie te beginnen.

In zijn prae-advies op deze vraag gaf het Hoof dbesti^p te kennen, dat het wel sympathiek'staat tegenover hetgeen door de Provinciale Vereniging Zuid-Holland wordt gevraagd, maar dat het desniettemin van mening is, dat het niet op zijn weg li^t om dienaangaande zelf een actie op touw te zetten. Het Hoofdbestuur vond het beter om eventueel bestaande acties finantiëel te steunen.

Ter vergadering gaf de Voorzitter aan prof. Wisse, als lid der S.G.P., gelegenheid om inzake de geloofsvervolging in Spanje een bredere toelichting te geven, aangezien prof. Wisse deze kwestie zeer ter harte gaat en zich daarvoor bijzonder interesseert.

Prof. Wisse, hieraan gevolg gevend, begon met er op te wijzen, dat een vergadering als de S.G.P. thans hield, in Moscou niet mogelijk zou zijn, doch evenmin in 'Madrid, de hoofdstad van Spanje. Hij wees er op, dat hij nauw contact onderhield met de vervolgde Protestanten in Spanje, door middel van brieven, die in verscheidene talen tot hem kwamen. Hieruit bleek, dat er wel degelijk van vervolging om des geloofs wil aldaar sprake is. Na voorts bij de historische ontwikkeling van het Protestantisme in Spanje sedert 't begin der 19e eeuw te hebben stilgestaan, wees spr. er op, dat Franco in 1945 in de grondwet wel 'n artikel opnam, waarin staat dat niemand vanwege zijn godsdienstige overtuiging in Spanje mag lastig gevallen worden, maar dat practisch van de handhaving van dit artikel niets terecht kwam, toen de Protestanten op grond van genoemd artikel overgingen tot het openen hunner ker­ ken. Van roomse zijde ging men a valse voorstelling geven, dat men [ deze Protestantse kerken te do( - had met communistische cellen, de kop moest worden ingedrukt ï^ it verboden moesten worden. Het wei l echter weldra door de pers, ook hj « te lande, wereldkundig gemaakt, < J deze voorstelling in flagrante stri met de waarheid was. Het w^, toen voor Rome moeilijk om de » loofsvervolging te ontkennen, werd echter van roomse zijde weder gezegd, dat die vervolging i'üch aan de ctaat, noch aan de ti te wijten waren. Intussen echt ging de vervolging door en nam vorm van een inquisitie aan. Er ^^'e den er afgeranR(4d, in kerkers stopt en zelfs doodgeknuppeld. 0( werden er Protestanten door \ e i n i it B d g o D v T z werkgever ontslagen, als bekei b werd, dat zij een godsdienstige s g menkomst der Protestanten haddi z bezocht. Ook huwelijken zijn l Spanje onmogelijk tenzij men beivi s zen kan, dat men rooms is; terw v de Bijbel er bij tienduizenden exei d plaren verbrand werd. a

Prof. Wisse rnaakte voorts een 've gelijking met Tsjecho-Slowaki Hongarije en andere, door de So jet-Unie beheerste landen. Daar ze gen de communisten precies hetzei de als Rome in Spanje. Ook in g b s , landen toch bestaat volgens de wla godsdienstvrijheid, maar in de prai 1 tijk wordt daar een zodanige inte a prefatie aan gegeven, dat er vj l godsdienstvrijheid vrijwel niets ov r blijft. Spreker wees er daarna o dat het vervolgen der Protestant n om des geloofs wille in Spani voortvloeit uit de pretentie, é Rome alleen de waarheid heeft ( feitelijk het Christendom is, waa mede het Protestantisme is veroo deeld en op geen verdraagzaamhe aanspraak mag maken. Waar Rot echter in de minderheid is, doet E me een beroep op het liberalistisc humanistisch beginsel van geli recht voor allen en eist het god dienstvrijheid voor, zichzelf op. Komende tot het verlenen van stei aan de vervolgden, deelde prof. Wi se mede, dat o.m. ook het zenden va Bijbels in de Spaanse taal op ffoj prijs wordt gesteld. Dat kost echh veel geld. Ook de Heidelberger Cat chismus en het „Kort Begrip" zi len in de Spaanse taal gedrukt en heen gezonden worden. Gaarne v spreker giften voor dit doel in oi vangst nemen en aan het juiste adrj doorgeven. Zijn adres is: Prof. Wisse te Doorn.

De Voorzitter zegt prof. Wisse tei zeerste dank voor hetgeen hij te be de heeft gebracht en voor hetgee hij in het belang der vervolgden i Spanje heeft gedaanten ondersteui vervolgens het voorstel van pro Wisse om deze vervolgde Protestai ten te steunen.

Naar aanleiding van de gehouden r de werden er ten aanzien van ( steun, uit de vergadering enkele o merkingen gemaakt, met het gevol dat men ook zijn stèungelden ki sturen aan het Partijbureau, postg ro 186302, ten name van de secr taris der S.G.P., Frankenslag 123 's Gravenhage, die ze dan aan pro Wisse zal overmaken.

Eenvoudiger zal het echter zyn o de giften direct maar aan prof. W) se-te sturen. Een afgevaardigde uit het Noorde des lands verklaarde, dat hij het v? ei selijk achtte om het door prof. Wiss gesprokene in druk te doen verschl nen, daar er vooal in het Noorde des lands velen zijn, die niet aaf rden willen, dat er in Spanje gevervolgingen zijn. /. Wisse gaf op deze vraag ten oord, dat hij dit punt genoteerd . w k h a n

erna kwam aan de orde punt 2 „ de vragen en voorstellen der esverenigingen, betreffende het •ven van een toelichting op het benselprogram der S.G.P. in boekt voorstel luidde «Is volgt: Berkenwoude, Leerdam, Leeuwarden, Nieuwe Tonge en Schevenin- d gen stellen voor om de toelichting op het beginselprogram, welke in De Banier gegeven wordt, in boekvorm uit te geven. elichting. Daar het zeer bezwaarlijk is om alle Banieren te bewaren en deze bovendien in het m gebruik erg onhandig van formaat zijn, terwijl de betreffende artikelen bovendien met tussenpozen verschijnen, achten voornoemde Kiesverenigingen het hoog nodig, dat deze zeer gewaardeerde artikelen als bochure of in boekvorm telgen niet te hoge prijs verkrijg- Ibaar worden gesteld.

zijn prae-advies merkte 't Hoofdstuur op, dat door aanvaarding m bovengenoemd voorstel inderlad in een lang gevoelde behoefte ] worden voorzien. Het H.B. veraarde zich dan ook bereid — onder lorbehoud dat de Algemene Vergaring er halar goedkeuring aan ichtte — om het voorstel uit te voe n

g zij opgemerkt, dat het H.B. het geven in boekvorm van de verienen artikelen in De Banier veel rkieselijker achtte dan het geven' n beknopte leidraden, daar deze it aan het verlangen naar de noditoelichting zullen voldoen, i Voorzitter gaf dit voorstel in bereking, waarbij bleek, dat de verdering in overgrote meerderheid 3t het voorstel en het prae-advies n het H.B. instemde, zodat het ngenomen werd. Aan de afgevaar- ? de der kiesvereniging te Alblasrdam werd toegezegd, dat met de or hem naar voren gebrachte operkingen, nl. dat de toelichting, slke reeds in De Banier tot nu toe rschenen is, alvast zal worden uitgeven en dat er een register in genomen zal worden, rekening zal )rden gehouden,

ï Voorzitter gaf voorts te kennen, t het niet gemakkelijk is om beouwbai-e bronnen aan te geven. Er in er slechts enkele, die wel de almene richtlijn aangeven, maar inke bijzonderheden, vooral met beekking tot vraagstukken van deze 'd, geen direct antwoord geven, wrts bespreekt de Voorzitter erbij een vraag, die menigmaal lar voren wordt gebracht, nl. of 't et mogelijk is van De Banier weer n dagblad te maken, ï voorzitter wijst op de grote moeikheden, die hieraan verbonden n, niet het minst de financiële, larmede het dagblad van voor de rlog ook reeds te kampen had. lans klemmen die financiële bezwan nog zoveel te sterker. Hoezeer i voorzitter het zelf ook wenselijk u achten, moet hij zeer tot zijn ijt vanwege de grote bezwaren het itraden om tot een dagblad over te an, daar dit onze krachten verre boven gaat. )orts merkt de Voorzitter op, dat i, hoewel het standpunt van de afvaardigde van de kiesvereniging | Kampen volkomen begrijpende en aarderende, het 'uitgeven van benopte leidraden moet ontraden. Wat ij op dit gebied gezien heeft, strekt llerminst tot aanbeveling en kan aar zijn oordeel op de duur niemand erdedigen.

oorts wees de Voorzitter er' op, dat ls men inlichtingen wil hebben, hetij als Gemeenteraadslid of als lid er Partij, men zich wenden kan tot e Partijsecretaris, die steeds inlichingen verstrekt • heeft als men hem r om gevraagd heeft.

p een verzoek van de afgevaardige der kiesvereniging te Zaandam, m-de verslagen onder Partij nieuws terk te bekorten, deelt de Voorzitter ede, dat er anderen zijn, die op dee verslagen wel degelijk prijs stelen. Echter moet op beknoptheid angestuurd worden, gelijk de Algeene Vergadering verleden jaar dan ok reeds besloten heeft en ook in de oop van het jaar terdege is gedaan. ierna komt aan de orde een vraag etreffende de afschaffing van de Verzekeringswetgeving. e luidde als volgt: Rotterdam, Banier I, wijst er op, dat de loongrenzen voor verplicht verzekerden zullen verhoogd worden of reeds verhoogd zijn, zodat nog weer meer gelden in de verzekeringsfondsen zullen terecht komen. Gevraagd werd of er geen weg is om van de hatelijke dwangverzekeringswetten af te komen. et prae-advies van het Hoofdbestuur luidde: Gelijk bekend kan "zijn, heeft de S.G.P. door middel van haar afgevaardigden in de Tweede Kamer herhaaldelijk tegen de dwangverzekeringswetgeving haar ernstige, principiële en materiële bezwaren ingebracht en op afschaffing aangedrongen. Het enige wat in deze strijd tegen genoemde wetgeving kon bereikt worden, was vrijstelling voor gewetensbezwaren van de verzekering. Het H.B. ziet geen andere wettige weg om te trachten van deze wetgeving af te komen, dan tot heden gevolgd is. Voorts dient afgewacht te worden wat de plannen tot reorganisatie van het verzekeringsstelsel, welke bij de Regering in behandeling zijn, zullen brengen.'

Een afgevaardigde van één der kiesverenigingen te Rotterdam merkt op dat hetgeen bereikt werd, nl. vrijstelling voor de gewetensbezwaarden, al een grote uitkomst voor dezen is. De Voorzitter beaamde dit ten volle en zeide, dat de invloed van de S.G. Kamerleden in deze zeer gunstig gewerkt heeft. De Vergadering aanvaardde het prae-advies van het Hoofdbestuur. Bij de rondvraag kwamen voorts verscheidene onderwerpen ter sprake, zoals o.m. de bedrijfspensioenverzekering, de samenvoeging van gemeenten, de t.b.c-bestrijding en tie publiekrechtelij ke bedrij f sorganisatie welke of naar genoegen der vraagstellers werden beantwoord, of verwezen werden naar het Partijbureau om ze daar schriftelijk in te dienen. Alsnu kwam de beurt aan ds. Smits voor het spreken van een slotwoord. Gezien het vergevorderde uur, (het was al bijna half vijf gewoden) volstond deze met een korte, principiële toespraak, waarin hij stilstond bij de donkere tijden, die wij beleven op kerkelijk en staatkundig gebied. Alle reden is er, zo zei spreker, om het ons volk toe te roepen: Hoort de roede en wie ze besteld heeft. Spreker stond stil bij de weldaden, die de Heere eens aan Nederland bewezen heeft; hoe met een handjevol Geuzen ons volk van Rome's tyrannie werd bevrijd en tot zulk een aanzien kwam, dat het aan de spits der volkeren stond. Dit aanzien is echter verdwenen. Met Jeremia zouden wij kunnen zeggen, dat de kroon van ons hoofd is afgevallen. De Heere betoont nu nog wel Zijn grote lankmoedigheid, maar daaraan zal eens een eind komen. Dan komt de algehele verderving, dan zullen de oordelen in ongekende mate ons treffen. Och, dat er eens verootmoediging kwame, met de betuiging: Wij hebben God op 't hoogst misdaan, wij zijn van 't heilspoor afgegaan; ja, wij en onze vaderen tevens. Ds. Smits wees voorts op de noodzakelijkheid van de bearbeiding door de Heilige Geest, die de Geest der genade en der gebeden is en stond er bij stil, hoe het Gods volk tot diepe smart is als zij er aan ontdekt worden, dat zij tegen een goeddoend, heilig en rechtvaardig God gezondigd hebben. Wat een voorrecht, aldus spreker, als er nog bidders mogen gevonden worden. Bidders voor eigen noden, maar ook voor die van land en volk, van kerk en staat.

Spreker wees met alle beslistheid af het aanbod om in een interkerkelijke samenkomst tezamen met de pastoor de in "de oorlog gevallenen te herdenken. Spreker houdt het met Hellenbroek en Brakel, die de paus de antichrist noemden. Tenslotte verzocht ds. Smits om de Partijvoorzitter, die pas 70 jaar mocht worden, in de gebeden te gedenken en hem met zijn mede-afgevaardigde in de Tvreede Kamer, ir. van Dis en alle andere vertegenwoordigers der S.G.P. op te dragen aan de troon der genade, opdat ze kracht mogen ontvangen voor het vervullen van hun moeilijke taak. Spreker besloot met er op te wijzen, dat alle heil-gelegen is in het wederkeren tot de Heere, in het te voet vallen voor Hem, Die het in Zijn Woord ons toeroept: Wendt u naar Mij, o alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want Ik ben God en niemand meer.

Spreker liet daarop zingen Psalm 89 : 13 en eindigde daarna op verzoek van de voorzitter, die hem ten zeerste dank bracht voor zijn toespraak, met dankgebed.

Hiermede behoorde deze aangename Vergadering wederom tot het verleden en ondernamen de afgevaardigden eni leden, die in zeer groten getale met allerlei vervoermiddelen naar Utrecht gekomen waren, de terugreis naar hun haardsteden. De regelingscommissie, door en uit de kiesvereniging te Utrecht aangesteld, die een vermoeiende dagtaak achter de rug had, kon echter nog niet weg. Die moest nog blijven om de munten te tellen, wat een heel karwei was. Ze kwamen er echter dooi*heen en waren met ons verblijd over de flinke opbrengst der gehouden collecte.

Namens het Hoofdbestuur, ja namens de gehele Vergadering brengen wij langs deze weg onze warme dank aan de Kiesvereniging te Utrecht voor de voortreffelijke wijze, waarop ze zich van haar taak gekweten heeft. Insgelijks betuigen wij onze dank aan de Politie en de directie van „Tivoli", die beiden er toe hebben bijgedragen om alles in goede orde te doen verlopen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 mei 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene vergadering van Woensdag 10 Mei 1950

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 mei 1950

De Banier | 8 Pagina's