Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Terwijl ik dit schrijf is het avond en gelukkig wat koeler dan het geweest is, want vandaag was het heel erg warm. Bij jullie zeker ook wel? Het beste wat jullie op zulke warme dagen kunt doen, is, naast het maken van het nodige huiswerk, rustig te blijven zitten en de raadsels op te lossen. Dan vermoeien jullie jezelf niet en loop je ook geen gevaar van te verdrinken, gelijk dat het geval is bij die jongens, die zonder toezicht gaan zwemmen. Het zal mij ten minste niet verwonderen, als we straks weer in de bladen van verdrinkingsgevallen zullen lezen. Ik zal dan ook maar geen vacantie nemen, wat het maken en het geven van raadsels betreft, en laat daartoe de nieuwe opgaven volgen.

OPGAVE 169

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. de vader van Haman; b. de vader aller gelovigen; c. de man naar Gods hart; d. een der twee bouwmeesters van de tabernakel, de ark enz., van de stam van Dan; e. de grootmoeder van Jacob; f. een koning, die wel een ander hart kreeg, doch geen nieuw hart; g. de maand, waarin Israël uit Egypte trok. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Welke is de andere bekende naam van de vrouw, die in het vorige raadsel wordt bedoeld ? 3. Uit elke zin een woord te kiezen, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte van een bekende tekst geven uit het boek der Psalmen: a. Toen daverde en beefde de aarde. b. En een vreze kwam over alle ziel. e. Strikken des doods bejegenden mij. d. En ik was in de geest op de dag des Heeren. e. Wie is een rotssteen dan alleen onze God? f. Schep mij een rein hart, o God. Ouderen: 1. Gegeven is het Volgende: 2, 21, 22, 23 is de overgrootvjader van koning Salomo van vaderszijde; 10, 8, 18, 3, 9, 12 is een vrouw geweest van Abraham; 1, 20, 14, 4, 17, 13 is iemand, die in plaats van de enige, ware God, de afgoden dient; 15, 7 is een deel des Bijbels; 19, 11, 6, 5 is een logé; 16 is de eerste letter van de naam van Samuels moeder. Welk tekstgedeelte kunt ge uit het bovenstaande verkrijgen? 2. Maak uit: ARCHIPEL + RUPS — L — E — R, de naam van iemand, tot wie de boodschap van Paulus kwam: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt, 3. Zoek een gedeelte van een tekst, wanneer het volgende bekend is: 11, 10, 15, 18, 5, 9 is de naam van een in het N.T. voorkomende lederbereider; 14, 16, 3, 8, 4 is een roofdier; 1, 20, 22, 13, 17 zijn handelingen; 12, 6, 7, 2, 21 betekent de maat nemen; 19, 5, 6, 1 is een hoofddeksel.

RECTIFICATIE:

In opgave 168 voor de jongeren, nr. 1 is vorige week door plaatsing van 'n foutieve regel een storende fout ontstaan. Zij luidt als volgt: 1. Maak uit ELI en DAL de naam van een ontrouwe vrouw uit het Oude Testament.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. De volgende week zullen bij leven en welzijn de namen bekend gemaakt worden van hen, die een prijs behaald hebben met het oplossen van de raadsels der opgaven 161 tot en met 1^.

We gaan nu verder met het verhaal van de zendelingen, die zich temidden der Nieuw-Caledoniërs bevonden. Ze hadden de schamele hutten der inboorlingen gezien, alsook hun vrouwen en kinderen, benevens de aanplantingen met cocospalmen en bananenbomen. Ze zagen echter nog meer en dat was om iemand de haren te berge te doen rijzen van schrik en ontzetting. Onder een dikke, breedvertakte boom zagen zij namelijk de verbleekte beenderen en schedels liggen van mensen, die door de wilden waren verteerd. En ze zagen nog meer. Zij ontdekten, dat enkele mensenlij ken zo in de grond begraven waren, dat alleen het hoofd met verwrongen gelaatstrekken boven de aarde uitstak. Die lijken waren gerookt en werden alzo bewaard, om ze later op te eten als geen voldoend vers vlees voorhanden zou zijn, gelijk de zendelingen later gewaar werden. Het laat zich indenken, dat er grote moed toe behoorde om zich onder 'n volk met zulke barbaarse, onmenselijke gewoonten te gaan vestigen. Ja, meer dan menselijke moed was er toe nodig. De Heere moest Zelf de zendelingen bekrachtigen om bij hen de moed niet in de schoenen te doen zakken en onverwijld naar het schip, dat nog steeds op de rede voor anker lag, terug te keren. Zij kregen dan ook de kracht en de moed om te blijven.

Volgens afspraak zouden twee bruine helpers met hun vrouwen op het eiland blijven en, getrouw aan hun belofte, wezen de hoofdmannen hun een plaats aan, waar zij hun woning konden bouwen. Het hoogste opperhoofd beloofde, dat hij hen onder zijn bescherming zou nemen en dat ze alzo voor geen kwaad hadden te vrezen. De weinige zaken, die ze nodig zouden hebben in dit vreemde land, waren spoedig van het schip gehaald en alzo was aan alle afspraken voldaan.

Toen kwam de ure van scheiding. Wie zal kunnen zeggen, wat er omging in het hart van die mannen, die zoveel hadden te verloochenen; wat in het-hart van de Samoa-eilanders, die zouden blijven, wat in het hart der zendelingen, die weer zouden vertrekken ! Neen, we zullen het niet groberen om weer te geven wat er bij zulk een hartroerende scheiding omging in de harten dier mannen, die elkaar misschien nooit meer levend hier aan deze zijde van het graf zouden weerzien. Eén voorrecht echter bleef hun over, dat was het onwankelbare geloof aan de alomtegenwoordigheid en almacht van die God, Wiens dienstknechten zij zich wisten. In het geloof in Hem, Die gezegd heeft: „Ik ben met u alle de dagen, tot de voleinding der wereld", gaven zij zich aan zijn leiding onbedongen over. Wel gevoelden zij zich van Hem diep afhankelijk, maar dat gevoel was geen zwakheid; integendeel, die afhankelijkheid was juist hun kracht en in het besef daarvan hadden ze ernstige behoefte om eerst gezamenlijk het aangezicht des Heeren te zoeken, voordat ze van elkander gingen. Het was een roerend tafereel, daar op dat verre eiland, voor het eerst mensen te zien buigen voor de Heere des hemels en der aarde; roerend, die blanken en bruinen samen te zien neerknielen aan het strand der zee en de harten te horen uitstorten voor Hem, Die aan Zijn discipelen en in hen aan Zijn kerk van alle eeuwen het bevel gegeven heeft: Gaat henen in de gehele wereld; predikt het Evangelie alle creaturen. En ook: Onderwijst al de volkeren, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes. De oudste der zendelingen ging voor in het gebed. Innig roerend was die taal des harten. Ernstig droeg hij zijn medebroeders, die achterblijven zouden, op aan de troon der genade, voor hen smekende, dat de Heere ze genadiglijk voor elkander en voor het werk der zending mocht sparen en dragen. Krachtig ook was zijn bede om zegen op de zo moeilijke, ja, van mensenzij de bezien, zo onmogelijke arbeid. En toen het „Amen" door hem werd uitgesproken, vond dat zo betekenisvolle en inhoudrijke woord weerklank in de harten van allen. d z T D b a g n d t g z

ie daar geknield aan het strand der ee neerlagen. oen was net uur der scheiding daaij e blanke zendelingen gingen aan oord van het sciiip, dat spoedig het nker lichtte en wegvoer. Hun bruinekleurde helpers bleven op hun ieuwe post, maar tuurden hun scheiende broeders zo ver ze konden met ranen in de ogen na. Toen zij geheel uit het gezicht verdwenen waren, begaven zij zich naar de hun aangewezen plaats, waar zij direct aanstalten begonnen te maken voor het bouwen van een woning. Wij zullen in het vervolg D.V, zien wat zij meemaakten. Helaas is er bijna geen ruimte meer over voor de s n f j

CORRESPONDENTIE I j

Daarom slechts een paar antwoordjes. Corrie Hoogesteger te 's-Gr. En hoe is het gegaan met het bessenplukken? Heb je er wat mee verdiend? Leen en Piet Bakker te H. Jullie zuit in de oplossingen wel gezien hebben, dat van raadsel 165, jongeren 1, de oplossing is: Sem, Cham en Jafet. Nog wel gefeliciteerd met je nieuwe zusje. ! I Iw I i ' i J |S : v

Roodborstje te B. Het maken van een onderwerp kost inderdaad veel tijd, Maar dat komt toch zeker niet zo dikwijls voor in het jaar, naar ik denk? In Utrecht zou je me niet gevonden hebben. ; | I t j ^

Jopie Janse te O. Van harte welkom, Jopie. Doe maar goed je best en blijf getrouw meedoen. Hierbij moet ik het laten voor ditmaal. Hartelijk groeten. | ' ^ l

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's