Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Indrukken uit Canada

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Indrukken uit Canada

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

INGEZONDEN

Geliefde vrienden Vaderlaiid, in het oude

Door 's Heeren goede hand over ons mogen wij samen nog in een goed« welstand verkeren. Het mocht ons strekken tot diepe vernedering, zoveel weldaden te ervaren. Wij mogen elke week De Banier ooi hier ontvangen en met genoegen d' verschillende artikelen lezen. Ja, wl, leven mee. O.a. verblijdde het ons t( vernemen, dat de Partij-voorzitter kort geleden zijn 70ste verjaardaS in gezondheid mocht gedenken. NoJ van harte gefeliciteerd. Ds. Zandt De Heere gedenke u voorts op u^ hoge leeftyd in uw veelomvattende werkzaamheden. Hij zegene u eJ stelle u ten zegen voor land en volk en kerk. Ook verheugde ons de goede uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Wel, wij zijn nu bijna al weer 2 jaren hier in Canada. Vele lezers van De Banier zullen belangstellend zijn hoe het hier alzo is. Wij willen allereerst bekennen, dat het zeer moeilijk is 'n indruk weer te geven van zulk een groot land. Het is over het algemeen gesproken een goed land, ja een mooi land, alhoewel er in het Noorden lange en koude winters met veel sneeuw zijn. Hier, in het Zuiden van Ontario, is het klimaat haast wel te vergelijken met dat van Nederland, 's Zomers iets warmer en 's winters iets kouder. En toch weer anders dan in het oude Vaderland. Ontario is één van de meest bevolkte provincies. Ongeveer 3.000.000 inwoners in een provincie, tweemaal zo groot als Duitsland.

Elk heeft één of meer auto's. Hier zijn er ± 1.000.000 en nog steeds worden er nieuwe rijbewijzen uitgegeven. De hoofdwegen zijn goed. Het reizen per auto gaat zeer gemakkelijk over grote afstanden, daar de hoofdwegen met no.'s zijn aangegeven, zodat men duizenden mijlen soms kan rijden op hetzelfde no. Wat de huisvesting betreft: voor vele emigranten goed; anderen minder goed. De taal brengt vooral de eerste tijd vaak veel bezwaren mede, ja soms moeilijkheden. B.v. een farmer zei tegen een emigrant: „Bill, put the buil in the stable". Na enige tijd ziet de farmer de stier nog in het land springen en loopt kwaad naar Bill, die druk de stal poetste. Deze had het zo begrepen, dat hij de stal poetsen moest enz.

Wat het kerkelijk leven betreft is 't zeer moeilijk om hier een indruk van te geven. We zouden haast zeggen: Alleszins godsdienstig over het algemeen; alhoewel het kerkbezoek voor het merendeel niet groot te noemen is. Gezien de gebouwen is dit vroeger groter geweest. Wij bezochten het vorige jaar een Canadese kerk. De dienst begon even na 11 uur en om 12 uur, stonden wij al weer op straat. Er waren 11 personen aanwezig.

Vele emigranten hebben het kerkelijk zeer moeilijk. Anderen passen zich gemakkelijk aan. Op vele plaatsen is hier een Chr. Ref. Church. Dit is hetzelfde als in Nederland de Gereformeerde Kerk.

Begrijpelijk is, dat vele Geref. Hervormden, Chr. Gereformeerden en van de Geref. Gemeenten zich hier niet thuis gevoelen. Deze vrienden, die de schriftuurlijke, bevindelijke waarheid beminnen, hebben het in deze vaak heel moeilijk. Velen lezen thuis een predikatie, met hun gezin of enkele vrienden. Anderen komen samen in een kerkgebouw.

Ook vanuit de Ver. Staten van Amerika wordt deze nood gevoeld. O.a. komen ds Hegeman, ds Zijderyeld en ds Lamain zo af en toe hier in Canada om de verstrooiden op te zoeken. Wij mochten ds Hegeman 't vorige jaar herhaalde malen beluisteren.

Ook ds Zijderveld van Grand Rapids is hier verschillende keren geweest om het Woord te bedienen. O vrienden, wat is dat een voorrecht, om zo eens weer onder de zuivere bediening van Gods Woord samen te zijn. Het_ vorige najaar werden wij uitgenodigd door de kerkeraad van de Old Chr. Ref. Church in Grand Ra- Pids, waar ds Zijderveld als predikant staat, voor een samenspreking over de geestelijke noden der emigranten. W§ hebben 8 dagen in Gr. Rapids vertoefd en dat met zeer veel genoegen. Er velen van Ses Heeren volk ontmoet en met dezen over de wegen des Heeren gesproken. Ds. Groenewegen zingt er van: Al komen ze ook uit verre landen, hun harten smelten ras ineen. Ja, dat zijn onvergetelijke dagen voor ons geweest. We hebben met ds Zijderveld en de kerkeraad een samenspreking gehad. Na onderzoek naar genadestaat en beweegredenen besloot de kerkeraad ons uit te zenden voor missionaire arbeid onder de emigranten. U zult kunnen begrijpen, dat dit in zulk een groot land een veelomvattend werk is. In de omgeving van Hamilton komen wij Zondags samen in een kerkgebouw, dat wij voor dit doel lenen. Het werd ons zeer welwillend in gebruik gegeven.

Was ons getal eerst zeer klein; het groeit nog steeds aan. Meerdere vrienden toch, die hier van hoorden, gaven de wens te kennen hier in deze omgeving te komen wonen. Zo maar even mogelijk zoeken wij woning en werk voor dezen, wat ons voor velen gelukt ook, zodat ons getal nu reeds een honderdtal is. Wij hopen plaats te vinden voor meerderen, wat soms heel moeilijk is. De Heere mocht ons ook in deze gedenken.

In April j.l. is ds Zijderveld hier weer enkele dagen geweest en is hier een gemeente geïnstitueerd. Ook zijn er enkele kinderen gedoopt en de ambten ingesteld. Een onvergetelijke avond was voor ons die van 25 April; ds Zijderveld sprak toen over Psalm 4 : 7b. Wij mogen nu elke Zondag tweemaal voorgaan en op 'n avond in de week catechisatie houden voor de jeugd.

Sommige vrienden hebben om hier te komen wonen een grote reis gemaakt van 2500 km.; o.a. is er een familie 14 dagen met een auto onderweg geweest in sneeuw en ijs enz. Ze hadden gehoopt de reis in vier dagen te kunnen doen; ze hebben met vele moeilijkheden te kampen gehad, maar het doel werd bereikt. Ook de Gereformeerde Gemeenten komen op verschillende plaatsen samen. De Heere mocht ons voorts gedenken en bijeenbrengen; ja de bede uit Psalm 106 mocht vervuld worden: Wil ons nog overal verspreid, genadig weer bijeen vergaderen. Hijzelf moge nog toebrengen, ook hier, tot die gemeente, die zalig wordt, tot verheerlijking van Zijn Naam, tot heil voor arme zondaren, tot vertroosting van Zijn volk.

Wel vrienden, wij eindigen voor ditmaal. Ontvangt onze hartelijke groeten. Zijt de Heere in alles bevolen. Wij bevelen ons in de voorbede dergenen, die bidden geleerd hebben. Uw vriend,

J. HAMSTRA

R.R.I. Copetown, Ont., Canada. Onderschrift. Wij ontvingen uit Canada ^en brief voor De Banier van de heer Hamstra, die zich vele vrienden onder de S.G.P.ers heeft iverwofrven en eertij ds in het Noorden van ons land een grote plaats in de S.G.P. innam en wiens vertrek inzonderheid in Friesland daar nog op de dag van heden betreurd wordt. Met genoegen verlenen wij aan die brief een plaats in De Banier, in de stellige overtuiging, dat velen onzer lezers hem met grote belangstelling zullen lezen, begerig als zij zijn om iets naders omtrent de heer Hamstra en diens wedervaren in Canada te vernemen.

De Redactie van „De Banier"

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's

Indrukken uit Canada

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1950

De Banier | 8 Pagina's