Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Trooster

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Trooster

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven. (Johannes 14 : 16a)

De Heere Jezus Christus, Die had ontvangen van de Heere HEERE een tong der geleerden, opdat Hij wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken, heeft Zijn discipelen heerlijk vertroost in Zijn afscheidsredenen, vóór Zijn ingang in het lijden en Zijn uitgang te Jeruzalem. Hij heeft troostvol gesproken: In het Huis Mijns Vaders zijn vele woningen; Ik ga heen om u plaats te bereiden. Oók heeft de fleere Jezus geschonken de belofte van de Heilige Geest en dienaangaande heeft Hij gezegd het Woord: Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven. Toegezegd werd de Voorbede bij de Vader: wanneer Ik zal zijn in het Huis mijns Vaders en als voorbiddende en dankende Hogepriester zal zitten ter rechterhand Gods, dan zal Ik bidden voor u! Ik zal bidden en de Vader, Die Mij altijd hoort, zal dan geven als louter vrije genadegift een andere Trooster, n.l. de Geest der Waarheid, de HeiUge Geest (vs. 17, 26).

Hij zal geven eei^ andere Trooster: Jezus, die tijdens Zijn omwandehng op aarde, bij de jongeren was als de vertroosting Israels, zou straks van hen gescheiden zijn en zijn verhoogd op Zijn hemeltroon; dan zou de Heilige Geest in Christi plaats als een andere Trooster bij en in Zijn kerk als in Zijn tempel zijn. De Heilige Geest zou doen smaken Zijn troostvolle gemeenschap en nimmer van Zijn volk scheiden, naar het Woord (vs. I6b): opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.

De Heilige Geest is de Leermeester en Trooster der treurigen Sions. Voor de bedroefden vanwege Gods- en Jezusgemis, die uitzien naar de hun gepaste en algenoegzame Zaligmaker. Voor hen, die met zielsverlangen begeren de toe-eigening van het heil des Heeren, omdat zó en zó alleen hun ziel zal worden vertroost en leven. De Heilige Geest bedient Zijn troostambt door zaligmakend in het hart der bedroefden te arbeiden door hen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel en hen vat te geven aan de beloften des Evangelies; Hij past op Zijn tijd Christi kruisen zoen-verdiensten, het bloed en de gerechtigheid van Sions Borg krachtdadig aan hun hart toe..

De Geest bepleit in hun harten de kracht van het Kruisoffer tot volkomen verzoening met God; Hij getuigt: Het is óók voor u volbracht; Hij geeft te geloven de vergeving der zonden, het tot God zijn wedergebracht door het bloed der kruises, zodat wordt geproefd de vrede Gods en wordt geroemd: Wij zijn des Heeren! De Heilige Geest vertroost het ellendige en arme volk Gods, warmeer het wordt aangeklaagd door satan, de verklager der broederen, door de Wet en het veroordelend getuigenis der consciëntie; Hij spreekt van genade en ontferming ter wille van het bloed des Lams en doet geloven: goddeloos nochtans rechtvaardig voor God in Christus. Uit hart en mond klimt dan op de roem der vrijgekochten door Jezus' bloed: Zó is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn. Waarlijk, de Heilige Geest is de Trooster, die de „missers" maakt tot „bezitters" van Christus en van al Zijn heilsweldaden en doet delen in de zaligheid des Heeren. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.

De Heilige Geest is de Trooster van Gods kerk in het strijdperk van dit leven, waarbij zij wordt omringd door de doodsvijanden: satan, die uitzendt zijn vurige pijlen; de wereld, die Sion gram is; de zonde en het eigen vlees en bloed. Hoe bang kan het in de strijd tegen die doodsvijanden zijn voor het hart! Hoe wordt er dan gevreesd voor een eeuwig omkomen! Maar ziet! Wat een zaligheid, als alsdan de troostende Geest vertroosting «komt te schenken door aan de ziel toe te passen een troostwoord als dit: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed: Ik heb de wereld overwonnen; of het woord: de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Veel wederwaardigheden en rampen zijn des vrom'en lot in het jammer- en tranendal der aarde; lijden, nood en kruis worden hem daarin niet bespaard. Hoe donker kan Gods weg en leiding wezen met Zijn kerk. Maar welk een heugelijk voorrecht is het, alsdan wanneer de Heere Zijn vertroostingen schenkt en de Heilige Geest zich als Trooster door het Woord openbaart. Hij geeft alsdan licht over des Heeren wegen en geeft te verstaan, dat de Heere kastijdt ten nutte, opdat de Zijnen Zijner heiligheid deelachtig worden en verstaan zullen, dat de kastijding van zich geeft een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, die door dezelve geoefend zijn.

De Trooster troost door te schenken stilheid tot God, eenswillendmakende genade, geduld en lijdzaamheid en leert belijden: Uw doen is enkel majesteit. Hij leidt op tot het inzicht: Ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Hoe wordt het geestelijk leven van des Heeren kinderen menigwerf bestreden, waarbij zich voordoen allerlei vragen. Mag ik werkelijk verkeren in de staat der genade? Ben ik waarlijk in Sion geboren en zaligmakend ontdekt? Is God mijn God en heb ik aandeel aan de Heere Jezus en Zijn weldaden?

St. M. d. Br.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Trooster

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's