Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Doordat De Banier een week niet verschenen is, is het al weer een tijd geleden, dat ik voor jullie geschreven heb. Tenminste zo schijnt het mij toe, want in werkelijkheid is het maar een paar weken geleden. De meesten of anders velen van jullie zullen nog wel vacantie hebben. Dan worden er vacantiereisjes gemaakt, dan gaat men uit logeren, maar dan zijn er ook altijd, die beweren geen tijd te hebben om de raadsels op te lossen en de oplossingen in te zenden.

Mochten er zulken ook nu weer zijn, laat ik ze dan de raad mogen geven om de raadsels mee te nemen. Is het dan eens regenachtig of koud weer, dan heeft men een goede bezigheid met het oplossen der raadsels en behoeven jullie zich dus niet te vervelen. Bovendien kan het zijn, dat je bij familie bent, waar ook kinderen zijn. Die kunnen dan ook mee doen met de raadsels en als hun ouders nog niet op De Banier geabonneerd zijn, is het best mogelijk, dat ze zich er op gaan abonneren. Daarbij is De Banier gebaat en ik krijg er dan weer nieuwe neven en nichten bij. Die heb ik nooit genoeg. Zijn er dus nog, die willen meedoen, laat ze dan de oplossingen maar inzenden, zodra daartoe de gelegenheid is. Thans ga ik over tot het geven van de nieuwe raadsels.

OPGAVE 175.

Jongeren: 1. Welke wet zou men de grondwet van het volk Israël kunnen noemen? 2j Uit welke plaats zond Mozes twaalf mannen om Kanaan te verspieden? (zoek in het boek Numeri). 3. Een woord, dat' aan Israels geschiedenis ontleend is, bestaat uit vijftien letters. Welk woord wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 1, 9, 12, 14, 15 wordt door de schoenmaker gebruikt. 2, 3, 11, 7 is een ander woord voor fruit. 5, 6, 8 is een schamele woongelegenheid. 13, 10 is een voegwoord. 4 is gelijk aan 11.

Oudereni 1. Welk teikstgedeelte uit het tweede boek der Kronieken kunt ge verkrijgen als het volgende bekend is: 3, 11, 5, 6, 7 is de naam van Elisa's vader. 1, 2, 13, 12, 4, 11, 8 is een rivier in Palestina. 15, 17, 9, 16 wijst op verlaagde temperatuur. 14 is een water bij de hoofdstad van Nederland. 10, 8 is een afkorting van een lengtemaat. 2. Een gedeelte van een tekst uit het boek der Psalmen bestaat uit vier en twintig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit het navolgende: 19, 3, 2, 15, 7 gaat gepaard met verhoging van temperatuur. 22, 9, 16, 14, 11 is de naam van een Arabier ten tijde van Nehemia. 1, 6, 15, 5, 18, 4, 20, 21 is de vrouw van een herder. 10, 12, 13 is een gevaarhjk oorlogswerktuig. 17, 23, 24 is een onbepaald voornaamwoord. 3. De naam van een vorst, voorkomend in het boek van een der profeten Israels, bestaat uit drie en twintig letters. Hoe luidt deze naam als het volgende bekend is: 6, 8, 11, 15, 13, 23, 14 was een arme man naar de wereld, bedekt met zweren. 7, 5, 16, 4, 18, 9 was een richter Israels, die 600 Filistijnen versloeg. 22, 10, 17, 12, 3, 21, 1 drukt een sterk verlangen uit om iets in zijn bezit te krijgen. 19, 2, 20 is een deel van een kippenhok.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

We gaan nu verder met het verhaal, waarbij we zullen zien, dat de arbeid der bruine zendelingen niet ongezegend bleef. Op zekere avond namelijk, nadat de dienst in het zendingshuis geëindigd was, bleek een der paria's van het ongelukkige, zwarte volk zo bewogen te zijn, dat hij zich niet kon bedwingen, maar herhaaldelijk uitriep: mijn zonden, mijn zonden! Een der bruine zendelingen vroeg hem: wat is het, dat u zo kwelt? Waarop de man antwoordde: Reeds lange tijd heb ik ingezien, dat ons leven als heidenen een gruwelijk leven is, dat onze zogenaamde goden geen goden zijn en wij ons ernstig schuldig maken voor de hoge God, die gij ons predikt. Maar die indruk, hoewel zij mij soms verontrustte, was toch zo, dat ik meende, door het nalaten van de verkeerde gewoonten van het heidendom, de hoge God des hemels te kunnen tevreden stellen. Thans echter, nu er gesproken werd van de heiligheid Gods en Zijn rechtvaardigheid, valt het me als een last op de ziel, dat ook mijn zonden voor Hem in het gericht komen en dan kan ik niet bestaan, dan ben ik veroordeeld en daarom gevoel ik mij zo diep ongelukkig! Groot was de blijdschap der zendelingen; er kwam hoop op vrucht voor de eeuwigheid op hun arbeid en terwijl ze inwendig tot de Heere zuchtten om zegen, spraken ze tot de verslagene van geest over de redding, die er in Christus mogelijk is voor degenen, die zichzelven leren veroordelen. Dat gaf wel enige kalmte in het gemoed van de bedrukte, maar zijn vraag was toch: Is dat ook voor mij? Laat u dat een vragen worden voor de Heere, antwoordde de zendeling, smeek om de werking des Heiligen Geestes, die u alleen kan onderwijzen in de weg der zaligheid en die in Zijn Woord zegt: die Mij zoekt zal Mij vinden en die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere.

Deze belofte heeft de Heere ook aan deze Nieuw-Caledoniër vervuld. Na veel worstelens toch mocht hij van een zoeker een vinder worden. Een vinder van God door de Heere Jezus Christus, zodat hij een vrede leerde smaken, die alle verstand te boven gaat. Reeds van het ogenblik af, dat hij zijn hart had uitgestort voor de zendeling, toonde zijn levenswandel de ernst van zijn zoeken, daar hij al de heidense gewoonten en zeden naliet en meer dan eenmaal tot zijn vroegere vrienden sprak van wat er in zijn ziel omging. Nadat hij vrede voor zijn ziel had mogen bekomen, hielp liij de zendelingen in hun werk en mocht het voorrecht smaken, dat velen met graagte naar hem luisterden, als hij hen sprak van des Heeren ontfermende zondaarsliefde. Zo werd er meer dan een van de verachte slaven des volks een vrijgemaakte des Heeren; ook een enkele van de gewone leden van de stam kwam tot geestelijke kennis der Waarheid. Toen dan ook het zendelingenschip voor de tweede maal op het eiland landde, smaakten de bruine zendelingen het grote voorrecht een tiental eilandbewoners te zien gedoopt en met die gedoopten aan te zitten aan de tafel des Heeren, waar het Heilig Avondmaal werd genuttigd. Dat ook de blanke zendelingen innig verblijd waren over deze eerste oogst op het grote eiland, behoeft niet met zovele woorden vermeld te worden. Evenmin dat er een gemeenschappelijke godsdienstoefening werd gehouden voordat het schip weer vertrok, een godsdienstoefening, waarin alle belangen, zowel geestelijke als stoffelijke, aan de Heere ernstig werden opgedragen. Waar de Heere echter zaligmakend komt te werken, zit de vijand niet stil. De satan is toch een geduchte tegenstander van het werk Gods. Alles wendt hij aan om, zo het mogelijk ware, dat werk te vernietigen. En al weet hij zeer goed, dat dit niet kan, toch kan hij niet nalaten om te trachten dat werk zoveel maar in zijn macht en vermogen is, te verstoren en te verwoesten. Daarvoor gebruikt hij ook mensen. Zo ook op Nieuw Caledonië. Fel laaide de vijandschap op, vooral tegen de gewone leden van de stam, die het Christendom van harte hadden mogen omhelzen. Deze gingen immers in het vervolg met hun mede-Christenen uit de slaven als broeders om en dat was in de ogen der anderen een vreselijk kwaad.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's