Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

I OOM KOOS

Beste neven nichtenl

De vaqanties zijn al weer achter de rug. Ieder van jullie gaat weer naar school, indien ge daar nog op gaat. Er moet nu -weer hard geleerd en gewerkt worden om straks een mooi rapport te krijgen. Zorgt echter, dat ge ook tijd hebt voor , het oplossen en opsturen der raadsels. En nu maar ijverig aan het werk met

OPGAVE 180

Jongeren:

1. Door een andere rangschikking van de letters der uitdrukking lEMJARE kan men de naam verkrijgen van een bekend Bijbels persoon. Wie is die persoon?

2. De volgende zinnen zijn gegeven: a. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. b. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden geenszins. c.Toen het nu avond geworden was en duisternis de aarde bedekte. d. De dag was voorbij, de avond viel in. e. De Heere jnaakt het land woest. f. En is van Simon gezien. g. Mijn Woord zal niet ledig tot Mij wederkeren. Welk tekstgedeelte uit Genesis kunt ge uit deze zinnnen verkrijgen door uit elk er van één woord te nemen?

3. Noem de naam van: a. iemand, die in de gevangenis kreeg te erkennen, dat de Heere God is; b. de stamvader der Edomieten; c. Jacobs grootmoeder; d. de koning van Basan; e. de plaats 'waar Jacob God van aangezicht tot aangezicht gezien • heeft; f. de zoon van Boaz en Ruth; g. de zuster en de dochter van Absalom; h. een zuster van David; i. een afgod der Ammonieten (zie Amos); j. een zoon van Jacob, wiens naam uit negen letters bestaat; k. een tovenaar uit het boek der Handelingen. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een gedeelte van een tekst bestaat uit 20 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 6, 9, 3, 5, 12 is een roofvogel; 2, 16, 15, 11, 17 behoort bij een rivier; 13, 7, 20 is een plaats op de Veluwe; 18, 19, 14, 4, 10, 8 betekent uur; 1 is de eerste letter van de naam van Paulus' geboorteplaats.

2. Maak uit SATURNUS + F + O - S -)- T de naam van een gelovige uit het Nieuwe Testament, over wier aankomst Paulus zich verblijdde. '

3. Zoek uit de hieronder volgende zinnen een woord, zodat de woorden gezamenlijk een tekstgedeelte geven uit het boek der Psalmen: a. De Heere heeft hemel en aarde gemaakt; zij zullen ook door Hem vernieuwd worden. b. De hemelen zullen toegerold worden. c. Hoe machtig zijn Zijn wonderen. d. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. e. Eens iegelijks werk zal openbaar worden. f. Vergeet de hoop Uwer ellendigen niet. g. En het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

De oplossingen dezer raadsels, nog NIET ingezonden worden. mogen

Thans gaan wij verder met het verhaal over het wedervaren van de bruine zendelingen op Nieuw-Caledonië. We hebben gezien, dat deze mannen met grote vreze vervuld waren omtrent het lot van Samuel en dat ten slotte één der bekeerlingen. Jozef geheten, zich bereid had verklaard om een onderzoek naar Samuel in te stellen. Ook zagen wij, dat het Jozef gelukken mocht Samuel te ontmoeten en dat laatstgenoemde naar. de welstand van de zendelingen vroeg. Jozef antwoordde hem hierop, dat alleen het best maakten en dat aller ongerustheid hem naar de verblijfplaats van Samuel had gedreven. En wat de vijandschap van de stamgenoten betrof, kon Jozef hem meedelen, dat deze nog wel ondervonden werd, ja zelfs erger was geworden, maar'dat de Heere hen tot hiertoe had bewaard voor een overval als Samuel ten deel gevallen was. Onder deze gesprekken waren de beide vrienden in het dorp aangekomen, waar Samuel een toevluchtsoord gevonden had. De bewoners zagen vreemd op, dat er een vreemdeling bij Samuel was en meenden, dat het weer een vluchteling was. Ze ontvingen Jozef vriendelijk en waren er weldra van overtuigd, dat ze niet met een vluchteling als Samuel te doen hadden. Toch zeiden ze tot Jozef: Als er weer iemand evenals Samuel last heeft van vijanden, laat hem dan gerust komen, we zullen goed voor hem zijn. Samuel bracht Jozef naar zijn kleine woning. Lieflijk en vriendelijk lag deze te midden van een aardige vruchtentuin en hoge bananen. Daar werd tussen die beiden veel gesproken, voornamelijk van des Heeren goedheid en trouwe zorg, alsook van eigen onwaardigheid en van beschaamdheid en verootmoediging onder des Heeren weldaden, van gebed en gebedsverhoringen. Voordat Jozef weer naar de zijnen terugkeerde, werd ernstig het aangezicht des Heeren gezocht en Zijn genadige bescherming afgesmeekt. Zonder bijzondere omstandigheden bereikte Jozef weder het zendingshuis en had, zoals te begrijpen is, veel te vertellen. Hartelijk waren de zendelingen verblijd over het goede nieuws, dat ze mochten vernemen. En daar ze de Heere er in wilden erkennen, dat Hij Jozefs tocht zo voorspoedig had gemaakt, werd op hun voorstel door alle aanwezigen de volgeade Psalm aangeheven:

Hij, die op Gods beschenning wacht. Wordt door de hoogste Koning Beveiligd in de duist're nacht, Beschaduwd in Gods woning! ' Dies noem ik God zo goed als groot Voor hen, die op Hem bouwen! Mijn burg, mijn toevluéht in de nood. De God van mijn betrouwen.

Gesterkt in het geloof gingen de aanwezigen huiswaarts, prijzende onderweg de Heere in hun harten, - dat Hij zo goed vóór Samuel gezorgd had en dat Jozef behouden teruggekomen was. De vijand echter zat ook niet stil. Enkele dagen na Jozefs terugkomst brak over zijn hoofd de storm los. De heidenen hadden namelijk vernomen waar hij geweest was en wat hij gedaan had, waardoor ze in woede ontstoken waren. Dadelijk werd er beraadslaging gehouden en het algemene oordeel was, dat men Jozef bij het opperhoofd moest aanklagen.

Vol blijdschap begaven ze zich naar diens hut, want nu hadden zij, naar zij meenden, een echte beschuldiging. Toen het opperhoofd voor de ingang van zijn hut verschenen was, sprak één van de vijanden der christenen: Opperhoofd, wij hebben een gewichtige ontdekking gedaan. Jozef, de christenhond, is een verrader van onze stam geworden. Een verrader van onze stam, vroeg het opperhoofd. Hoe weet ge dat?

Hij is naar de naburige stam geweest, waarmede wij op gespannen voet leven. Daar heeft hij in schijn naar die Samuel gezocht, die van hier gevlucht is, maar zekerlijk heeft hij met die vijanden tegen ons samengespannen. Kunt ge dit laatste bewijzen? vroeg het opperhoofd.

Neen, was het antwoord. Zekere bewijzen hebben we er niet voor. Maar wat zou hij er anders gedaan hebben? Dat is waar, sprak de hoofdman, hij kon er niet anders doen en daarom moet de verrader sterven. Ik geef u volle vrijheid met hem te doen naar uw eigen wil. Hiermede was het vonnis van Jozef getekend. De arme heidenen konden zich niet voorstellen, wat de betrekking is, die voortvloeit uit de gemeenschap der heiligen en zo konden ze ook niet verstaan, dat Jozef naar de naburige stam was geweest alleen om Samuel te zien en te spreken. Ze moesten wel aan , een andere reden denken.

Maar opperhoofd, sprak er een, als die Jozef een verrader is, zijn eigenlijk alle aanhangers der nieuwe leer ons door de witte en de bruine zendehngen gebracht het evenzeer. Want het kan niet anders of de ontwerpen van hun verraad worden in hun vergaderingen gesmeed. Wat moeten wij met die anderen doen? Ook hen geef ik aan uw willekeur over, zei het opperhoofd, want ze zijn toch allen gelijk. Alleen de zendelingen blijven onder mijn bescherming!

De wilden juichten van blijdschap. Nu zouden ze hun woede mogen koelen aan hen, die ze zo diep verachtten! Nu hadden ze gelegenheid een kannibalenfeest te vieren, zoals ze in lang niet gekend hadden.

De volgende week zullen wij bij leven en welzijn zien wat er verder gebeurde. Voor ditmaal eindig ik weer met de hartelijk groeten aan al mijn neven en nichten. •

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1950

De Banier | 8 Pagina's