Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Bij de brieven, welke ik ontvangen heb, waren er ook enkele van nieuwelingen. Het zijn de volgende: Sien de Visser te H., Willem en Gijsbert Nieuwenhuizen te W., Corrie Droogendijk te Z., Floor de Visser te H., Dina Ploeg te E., Joh. Z. van Wijk te G.

Jullie bent allen hartelijk welkom. Doet ijverig mee en goed je best, dan zal het oplossen steeds gemakkelijker gaan. Zijn er nog meer, die de oplossingen willen inzenden? Doe het dan, want juist nu is er weer gelegenheid voor, daar de oplossingen van de raadsels der opgaven 178 tot en met 181 ingestuurd mogen worden. Schrijf dan buiten op de enveloppe het woord NIEUW, dan wordt er niet één vergeten bij het vermelden in de krant. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 181

Jongeren:

1. Wie weet de naam van de rentmeester der stad Corinthe, die een christen was en namens wie Paulus de groeten deed?

2. Welke naam kunt ge krijgen door een andere rangschikking van de letters der uitdrukking LAMBOSA.

3. Noem de naam van: a. de man, die gedwongen werd het kruis van de Heere Jezus te dragen; b. het dal, waar een deur der hoop gevonden werd; c. de man, die des nachts tof Jezus ging om Hem te vragen over de wedergeboorte; d. de naam van een afgod ten tijde van koning Achab, welke deze koning het volk Israël deed dienen; e. de grootvader van Bathseba, iemand van grote schranderheid, doch de verrader van David; f. een oom van Jacob van moederszijde; g. een neef van Abraham; h. een zoon van Jacob, die de stamvader is van het geslacht, waaruit de oude profetes Anna voortkwam; i. een Romeins keizer ten tijde van stadhouder Pontius Pilatus. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte bestaat uit 22 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 4, 5, 12, 9 is de naam van de stamvader der Kanaanieten; 11, 10, 8 is een zwak alcoholhoudendende drank, door Paulus aanbevolen voor de maag en menigvuldige zwakheden; 1, 21, 2, 7 was een profeet, die de Baaipriesters slachtte; 6, 20, 3 is een waterbewoner; 19, 15, 18 is-een gedeelte van een stad; 14, 16, 17, 13 bevindt zich aan het dak van een huis; 22 is de eerste letter van de gelovige, die voor Paulus de brief aan de Romeinen geschreven heeft.

2. Neem uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat deze woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Nieuwe Testament: a. Hij zoekt het verlorene. b. Ga heen en vertoon uzelf aan de priester. c. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? d. Gij zult de Naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken. e. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont.

. Gegeven is het volgende: 11, 4, 2, 8, 13 was een belangrijke stad in het land der Filistijnen, waarheen Ahazia boden zond om de afgod te vragen; 5, 7, 3 was een inhoudsmaat bij Israël; 10, 12, 6 is een metaal; 9, 1 is een afkorting voor Nederland. Welk woord kunt ge uit deze gegevens verkrijgen en waar staat dit woord in het Oude Testament vermeld? e w H a o o I m d m z h w

De oplossingen der raadsels van de opgaven 178 tot en met 181 kunnen ingezonden worden aan OOM KOOS, POST­ BUS 2019, UTREGHT.

We gaan nu verder met het verhaal.

Wij waren er bij gebleven, dat de wilden van hun opperhoofd toestemming gekregen hadden om met Jozef en de overige inlandse christenen te doen wat ze wilden. Ook hebben wij gezien, dat de wilde heidenen juichten, daar ze nu weer eens een echt kannibalenfeest konden vieren!

Waar de hel juichte, waakte echter de Koning der kerk. De inlandse christenen hadden door een halfslachtige uit hun midden, die hun vergaderingen bezocht maar ook de besprekingen der vijanden bijwoonde, het vonnis vernomen, dat over hen uitgesproken was. Begrijpelijk is het, dat angst en vreze hun hart vervulden. Wanneer zou de storm over hun hoofden losbarsten? Wat zou de toekomst brengen? Eén der meest wankelmoedigen zei: O Jozef, waart ge maar niet naar Samuel gegaan, dan was dit tenminste niet gebeurd!

De oudste der bruine zendelingen nam eindelijk het woord en stelde voor een psalmvers te zingen.

Mogelijk vraagt ge, za zei hij, zullen we nu zingen, onder zulke omstandigheden? Ja, vrienden, wij zullen zingen en wel een van de liederen, die zo menigmaal het hart van des Heeren volk hebben versterkt in uren als het hun van buiten of van binnen bang was, namelijk:

Geef 't wild gediert', dat niets in 't woên ontziet. De ziele van Uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet.

Ernstig en plechtig klonk dit schoon, aandoenlijk lied in de stilte van de avond, vooral daar het werd gezongen met het gevoel van de indruk van het ogenblik. Daarna nam de zendeling het woord en sprak de bedreigde kudde des Heeren toe uit de woorden van Psalm 68: Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch vi'orden als vleugelen ener duive. Hij bepaalde zijn hoorders bij de bewarende almacht Gods, reeds getoond aan Israël in Egypte, bij de genadige hulp des Heeren aan dat Israël bewezen in de ondersteuning temidden der dienstbaarheid, maar ook in de uitleiding van onder het slavenjuk en paste dat met wat hij meer sprak toe op de omstandigheden, waarin men samen verkeerde. Nadat men was neergeknield en zich in de hoede des Almachtigen had aanbevolen, had meerdere kalmte de plaats ingenomen van de straks geopenbaarde angstigheid en konden de beraadslagingen worden hervat.

Er waren er onder de aanwezigen, die voorstelden gezamenlijk met de vrouwen en kinderen hun intrek te nemen in het zendingshuis en daar de daden der vijanden af te wachten. Jozef was echter van andere gedachte. Hij wees er op, dat de stamgenoten, waaronder Samuel nu verkeerde, tot hem gezegd hadden, dat allen, die hier verdrukt werden, bij hen een veilige schuilplaats zouden vinden en daarom vond Jozef het 't beste om de wijk te nemen naar de naburige stam. Hoe zullen wij ontkomen? vroeg één der anderen. Onze vijanden toch zullen op ons loeren en alle moeite aanwenden om ons te vangen.

Ik geloof, hernam Jozef, dat wij gezamenlijk moeten gaan. Plet is wel waar, dat dan de aandacht der vijanden te meer op ons zal gevestigd zijn, maar ze zullen toch ook meer ontzag voor ons hebben. Vooral als de zendelingen ons willen geleiden. Dat zal indruk maken! Na nog het voor en tegen te hebben overwogen, na nogmaals de Heere om wijsheid alsook om bescherming te hebben gebeden, werd besloten het voorstel van Jozef op te volgen.

Ieder ging naar zijn woning en bracht zijn draagbare have bijeen, nam vrouw en kinderen mede en begaf zich weer naar het zendingshuis, zonder dat aan iemand enig leed geschiedde. Doch pas was men bijeen en sprak één der zendelingen: Vrienden, laten wij nogmaals bidden en de Heere smeken ons te geleiden op de gevaarvolle tocht of de storm brak los. De vijanden verzamelden zich rondom het zendingshuis en eisten de uitlevering van alle aanwezigen. Wat zou men doen?

Blijven en de zendelingen mede in gevaar stellen, of tezamen dadelijk naar buiten gaan en het wagen door de vijand heen te breken, als dit kon? Tot het laatste werd besloten.

De zendelingen traden vooruit, daarop volgden de weerloze vrouwen en kinderen, de ouden van dagen en zwakken en achteraan kwamen de krachtige mannen en jongelingen, gewapend met de wapenen, die men had kunnen meenemen. De vijanden stonden een ogenblik versteld. Daar hadden zij niet op gerekend! Wat er verder gebeurde zullen wij bij leven en welzijn in het vervolg verhalen. Voor ditmaal allen hartelijk gegroet van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 september 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 september 1950

De Banier | 8 Pagina's