Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een telegram van  Dr Drees aan de Indonesische  minister-president

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een telegram van Dr Drees aan de Indonesische minister-president

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dezer dagen heeft onze minister-president, dr. Drees, namens de Nederlandse regering een telegram gezonden aan de Indonesische minister-president Mohammed Natsir.

In dat telegram werd onder meer uiting gegeven aan de „grote verontrusting" en „teleurstelling" der Nederlandse regering en gewaagd van de diepe schok, welke de militaire actie op Ambon het Nederlandse volk heeft gegeven en op het einde een beroep gedaan op zijn Indonesische ambtgenoot om „alsnog er toe mede te werken, dat de strijd wordt gestaakt en langs vreedzame weg naar een oplossing gestreefd wordt." Zo heeft de Nederlandse regering dan eindelijk ten opzichte van Ambon voor ons volk en de wereld iets van zich laten horen. Wij vragen, waarom is dat thans pas gedaan, waarom niet veel en veel eerder en dat op veel en veel krachtiger wijze dan nu geschied is, want in aanmerking nemende de gruweldaden, welke de Indonesische regering jegens Ambon en zijn bevolking pleegt, komt het telegram wel zeer laat en is het uiterst zwak van toon.

Het heeft toch heel veel te zeggen, dat dr. Drees in zijn telegram wel gewaagt van de nog bestaande verantwoordelijkheid der Nederl. regering voor een aantal nog niet gerepatrieerde Ambonnese militairen, maar met geen woord rept over het zelfbeschikkingsrecht. Daarop had in het telegram nu juist eens in de eerste plaats gewezen dienen te worden alsook niet minder daarop, dat de Indonesische regering, met schending van de in het accoord van de Haagse Ronde- Tafel-Conferentie door haar gedane beloften op zulk een allerwreedste manier met haar troepen tegen Ambon optreedt door het van uit de lucht en van uit de zee te laten bombarderen. Stellig, wij ontkennen niet, dat, zoals het telegram vermeldt, de mihtaire actie op Ambon het Nederlandse volk een schok heeft gegeven en dat er meer dingen in gezegd worden die op zichzelf genomen onze goedkeuring wegdragen, maai dit houdt alle-minst in, dat de inhoud van het telegram ons heeft kunnen bevredigen. Het is daar zelfs verre van daan. In het telegram van Dr. Drees treffen wij de navolgende zinsnede aan:

„Maar vooral gevoelt het Nederlandse volk zwaar de verantwoordehjkheid voor het feit, dat het door overdracht van de souvereiniteit de zorg voor het welzijn van de Ambonnese bevolking uit handen gegeven heeft."

Deze zinsnede verdraagt zich volstrekt niet met de waarheid. Tegenover het , , uit handen geven staat toch artikel 2 van het accoord op de souvereiniteitsoverdracht, dat aan de Nederlandse regering niet alleen een positieve taak toekent, maar ook de verplichting op haar legt inzake de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht betreffende de Indonesische volken en staten; staat evenzeer de toeziende en verplichtende taak van de Commissie van de Organisatie der Verenigde Naties inzake Indonesië. Wij voor ons hebben nooit enig vertrouwen gehad noch in 't een noch in 't andere. Wij zijn immer de mening toegedaan geweest, dat, indien aan de Indonesische regering de souvereiniteit over Indonesië overgedragen was, zij, gezien haar vorige gedragswijze, waarbij het ene accoord na het andere door haar geschonden is, ook het Haagse accoord door haar als een vodje papier behandeld zou worden en hebben ook nimmer van de Commissie van de Organisatie der Verenigde Naties, die zich immer zeer partijdig ten nadele van Nederland gedragen heeft, enige verwachting gehad.

Maar met onze regering en de haar steunende partijen is dit gans anders gesteld. De regering heeft het meermalen uitgesproken, dat zij voor de beide laatstgenoemde instanties grote verwachtingen koesterde en daarin een groot vertrouwen stelde. Daarom had men alle recht om te verwachten, dat de regering in haar telegram bij beide instanties met alle kracht voor het zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volken, in dit speciale geval, bepaaldelijk voor dat van Ambon was opgekomen.

Bovendien is er nog een andere reden waarom zulks verwacht mocht worden. Nederland heeft grote verplichtingen tegenover Ambon.

Het kan er onmogelijk vrede mede hebben, dat Ambon en de Ambonnezen op genade en ongenade als het ware met huid en haar aan haar onderdrukkers worden uitgeleverd.

Hier rust op Nederland een ere-plicht, die het te vervullen heeft. Te allen tijde te vervullen had na zijn val, en nu wel in 't bijzonder te vervullen heeft, nu Ambon op zulk een cynische als wrede wijze door de republiek van Indonesië wordt aangevallen, te meer waar het Ambonnese volk in zijn overgrote meerderheid de Christehjke religie heeft aangenomen. Nu was stellig een krachtig woord der regering op haar plaats geweest. Jam- mer genoeg heeft het daaraan in het regeringstelegram ten enenmale ontbroken. Het is dan ook zeer te hopen, dat de regering daartoe alsnog zal overgaan en dat als zulk een krachtig getuigenis met woorden niet baat, andere maatregelen om een algehele onderdrukking der Ambonnezen te voorkomen door haar getroffen zullen worden. Stellig zullen er onder meer wel doortastende maatregelen genomen moeten worden, welke voor de veiligheid der Ambonnese militairen, die nog niet gerepatrieerd zijn en derhalve nog niet naar Ambon hebben kunnen terugkeren, dringend wenselijk zijn. De regering heeft ten minste — dit mag wel enige verwondering wekken — erkend, dat zij nog altijd verantwoordehjkheid draagt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's

Een telegram van  Dr Drees aan de Indonesische  minister-president

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's