Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Waarde neven en nichten,

Wat gaat het toch snel met die raadsels! Nauwelijks heb ik de oplossingen binnen, of het is al weer tijd om de nieuwe oplossingen in te zenden. Want zo ver zijn wij thans weer, dat de oplossingen van de opgaven 182 tot en met 185 aan Oom Koos kunnen worden gestuurd. Dit is nu eens een mooie gelegenheid voor allen, die de raadsels wel geregeld oplossen, maar het daarbij laten en dus de oplossingen niet inzenden, om dat nu ook eens te gaan doen. Ge weet, dat ge daarmede een mooi leesboek kunt winnen; want ieder krijgt op zijn tijd een beurt. Geef dus de moed niet op als ge enkele maanden moet wachten, want de prijs komt.

Bovendien zal er nu eens een extra prijs beschikbaar gesteld worden voor elke tien nieuwe neven en nichten. Melden zich dus tien nieuwelingen aan, dan krijgt één ervan een aardig presentje, melden zich er twintig, dan worden voor die twintig twee van zulke presentjes beschikbaar gesteld.. Komen er dertig dan drie enzovoort, enzovoort.

Wie van elke tien het krijgt, moet aan Oom Koos overgelaten worden. Het zal op een rechtvaardige wijze geschieden. Voorwaarde is echter, dat de nieuwelingen minstens vier maanden moeten meedoen. Het presentje wordt dus pas na vier maanden uitgereikt.

Het zal geen boek zijn, doch iets anders, wat ieder gaarne zal willen hebben en ook best zal kunnen gebruiken. Wanneer men hieraan wil meedoen, doch de opgaven 182 tot en met 185 niet meer alle heeft, dan zende men alleen de oplossingen van de raadsels der opgaven, die men wel heeft, desnoods alleen van opgave 185, die men hieronder vinden kan. Met het oog hierop is de termijn op vier maanden gesteld, in plaats van op drie, zoals aanvankelijk in het voornemen lag. Wil men proberen dit presentje in bezit te krijgen, dan is het nodig, dat men nu al de oplossingen gaat inzenden.

Nodig is, dat men buiten op de enveloppe en ook aan het hegin van de brief met de oplossingen vermeldt het woord NIEUW.

Behalve voor dit present kunnen alle hierboven bedoelde nieuwe neven en nieuwe nichten vanzelfsprekend ook in aanmerking komen voor het winnen van een gewone prijs in de vorm van een mooi leesboek.

Komt, jongens en meisjes, slaan jullie de handen eens aan de ploeg en maakt, dat er binnenkort een heleboel brieven op mijn tafel liggen, waarop vermeld staat: NIEUW." Hier volgen thans de nieuwe raadsels:

OPGAVE 185

Jongeren:

1. Door een andere rangschikking der letters van de uitdrukking CHAM- LIEBE, kan men de naam verkrijgen van een koning, die in het Oude Testament wordt genoemd.

2. Uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord te zoeken, zo, dat de woorden met elkaar een tekst vormen uit het boek Genesis: a. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. b. Geef den keizer wat des keizers is. c. Van den beginne is het alzo niet geweest. d. Man en vrouw schiep de Heere, opdat ze elkaar tot hulp en steun zouden zijn.

e. Wie, wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? f. Uit den zade Jacobs heeft de Heere het volk Israels doen voortkomen. g. De Heere Jezus voer na zijn opstanding ten hemel op. h. En al het volk zei: Amen. i. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. j. Juich aarde, juich de Heer' alom.

3. Noem de naam van: a. één der vrouwen van Lamech; b. de echtgenoot van Ruth; c. het land, dat Aquila en Priscilla hadden moeten verlaten (zie Handelingen); » d. de vader van Simson; e. de grootvader van Saul; f. een vaardig schriftgeleerde uit het geslacht van Aaron ten tijde van Artahsasta, koning van Perzië; ^ g. de broeder van Maria en Martha. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? De naam komt voor in de eerste vijftien hoofdstukken van Genesis. Wie weet waar?

Ouderen:

1. Een gedeelte van een tekst bestaat uit 33 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 17, 16, 32, ' 14, 12, 28 is een bekend richter over Israël; 31, 29 is het land van Job; 30, 1, 18, 15, 4, 21, 6 is iemand, die gesteld is over anderen Het woord komt dikwajls voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament; 2, 22, 11, 9, 27, 25 werd koningin van Perzië; 7, 20, 8, 33, 5 is een uiteenspattende vuurpijl; 26, 10, 23, 24, 3 behoort bij een schoen; 19 is de eerste letter van de naam van één der godvruchtige koningen Israels.

2. Maak uit BILHA - f MARA + N -f E de naam van een persoon, genoemd in Numeri en van een stad in Mesopotamië.

3. Maak uit BERSEBA + CHAM - M - |- E de naam van een landstreek, waar een vrouw regeerde en van een plaats uit de Handelingen der Apostelen.

De oplossingen van de opgaven 182 tot en met 185 kunnen ingezonden worden aan OOM KOOS, POSTBUS 2019 te UTRECHT.

Adïie Hak te Nw. L. wordt vriendelijk bedankt voor het toezenden van zilverpapier en capsules. Het wordt aan een goed adres doorgezonden. Als men postzegels zendt, gelijk Heintje v. d. Hoorn uit M. kortgeleden deed, dan moet men ze vooral goed sorteren, dus van 10 cent, 6 cent enzovoort in een afzonderlijk zakje doen, anders kunnen ze niet aangenomen worden. Thans het verhaal.

In het vervolg van het gesprek, dat de twee bruine zendelingen met het opperhoofd voerden na hun terugkeer, zeide de oudste hurmer: Gij hebt ons bescherming en veihgheid toegezegd, ons een stuk grond aange-wezen, waar wij mochten bouwen en in plaats dat wij het terugvinden zoals wij het verlieten, nu wij enkele dagen van huis zijn geweest, is er van heel onze woning niets meer te zien. Ja ook al onze bezittingen, huisraad, klederen, boeken enz. zijn verdwenen en daarom vragen wij: Waarom hebt ge, o opperhoofd, uw woord gebroken?

De forse taal van de Samoees miste haar uitwerking niet. De toom van het opperhoofd bedaarde en maakte plaats voor verlegenheid. Hij antwoordde:

De voornaamsten van mijn volk meenden, dat zij, die tot uw godsdienst bekeerd waren, verraders van onze stam waren geworden en eisten hun dood. Toen ge samen door het woud waart gevlucht, meenden wij, dat ook gij aan de andere zijde zoudt blijven en uit spijt over de ontvluchting van hun prooi hebben mijn mannen uw bezitting vernield. Meer kan ik er niet van zeggen! Opperhoofd, sprak de zendeling, gij weet en hebt het eenmaal zo krachtig ervaren, dat wij onder de bescherming staan van de God van hemel en aarde. Die de Almachtige is! Waarom blijft gij u toch van Hem afkeren? Uw goden zijn niet anders dan hout en steen, die u niets zullen baten; het vertrouwen op hen ontzinkt u bij de dood en dan zult ge het eerst recht ervaren, hoe vreselijk het zal zijn te vallen in de handen van de levende God. Buig u toch voor Hem en smeek, dat Hij u lere Hem lief te hebben; dan alleen zult ge het ware geluk kennen!

Daarop besprak de zendeling het geluk van hen, wier God de Heere is, wees op de Heere Jezus als op de enige Redder van zondaren en eindigde met nogmaals ernstig te vermanen en getrouw te waarschuwen. Lang had hij gesproken, maar het scheen of zijn woorden op een ijzeren pantser afstuitten. Het opperhoofd bleef koel en onbeweeglijk en zei tenslotte: Ik zal met mijn voorvaderen gelukkig zijn in de verblijfplaats onzer goden, die ons evenzeer belonen als uw God het u zal doen! Duidelijk bemerkte de zendeling, dat hij uit eigen kracht geen invloed vermocht uit te oefenen op dat stugge en koude hart. En dat kon ook niet. Als de Heere er Zelf niet aan te pas komt, zal geen mens de Heere te voet vallen, zelfs al zou er een engel uit de hemel komen om hem te overtuigen van de waarheid van Gods Woord. Neen, Gods Geest alleen vermag het hardste hart te verbrijzelen, zodat het zich in ootmoed voor de Heere buigt, zijn zonden belijdt en de Heere recht en gerechtigheid toekent. Mocht die Geest des Heeren als de Geest van Christus ook onze harten bewerken tot roem Zijns Naams en onze zielen tot zaligheid. Voor ditmaal weer genoeg. Met vriendelijke groeten

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's