Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

SLIEDRECHT

Op uitnodiging van de Kiesvereniging „Tot de Wet en de Getuigenis" te Sliedrecht hoopt op Vrijdag 27 October 1950, des avonds half acht, in de Chr. Geref. Kerk, Ds v. Dijk van Gameren een tijdrede uit te spreken.

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Ten overvloede moge aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland medegedeeld worden, dat de betalingen van de Statenverkiezing, inzake strooibiljetten en aanplakbiljetten moeten geschieden op de girorekening 39123 ten name van A. Vlasblom, Oostsingel 141 te Delft De contributiën voor het Prov. Bestuur moeten per postwissel betaald worden aan de penningmeester D. Bogaard, Valkeniersweg 5 te Rotterdam-Zuid. Daar het jaar bijna verstreken is, moge ik op beide betalingen wel aandringen.

A. VLASBLOM

Delft, Oostsingel 141, Tel. 2889

STATENKIESKRING DORDRECHT

Bovengenoemde vereniging hield haar zomervergadering op Zaterdag 9 September J.l. te Giessendam in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente. Te 4.30 uur opent de voorzitter, de heer J. Vermeulen Hz. van Kinderdijk, de vergadering door te laten zingen Psalm 119 : 72. Na het lezen van Jesaja 24 gaat hij voor in gebed.

De aanwezigen wordt een hartelijk welkom toegeroepen, in het bijzonder Ds. v. Dijk van Gameren, die deze middag een politieke rede zal houden.

In het openingswoord van de voorzitter wordt gewezen op de beroering der tijden. Temidden van alle ellenden mo- gen wij hier nog samen zijn. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij nog niet vernield zijn, want wij hebben het er niet beter afgebracht dan zij, die voor Gods rechterstoel zijn gedaagd. Mocht het ons brengen op die plaats van de Psalmist, waaruit we gezongen hebben: „Als 't mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in Uw geboden". Dat Woord houdt stand in eeuwigheid. Christus heeft het Zelf gezegd: „Al zullen hemel en aarde voorbij gaan; Mijn Woord zal geenszins voorbij gaan".

Mochten temidden van alle ellende, die wij beleven, in oorlogen, geruchten van oorlogen enz., onze ogsn zijn op Hem; wie weet. Hij mocht Zich wenden. Mochten daartoe de geringe pogingen van onze vergadering dienstbaar gesteld worden.

Na het lezen der notulen vraagt de afgevaardigde van Hei- en Boeicop hoe het puntenstelsel werkt, zoals geschiedt is bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hem wordt tot tevredenheid een en ander uitgelegd.

De secretaris deelt mede, dat 3 nieuwe kiesverenigingen zijn ingeschreven, nl. Ameide, Asperen en Vianen.

Daarna krijgt Ds. van Dijk het woord tot het houden van zijn rede. Tot uitgangspunt neemt spreker Psahn 127: „Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwHeden; zo de Heere de stad niet bouwt, tevergeefs waakt de wachter".

De vergissingen zijn uit 's mensen brein ontsproten en vinden hun oorzaak in onze diepe val in Adam. Psalm 127 spreekt van bouwen en bewaren, spreekt niet alleen van het stoffelijke, maar ook over kerken en gemeenten. Buiten de Heere zijn al onze werken tevergeefs. Hoe geniaal de conferentie van de Verenigde Naties is, onder al de papieren op de conferentietafel ontbreekt het richtsnoer Gods. God is van de troon gehaald en de mens er op gezet. Hier geldt het: „Zij hebben Mij verlaten, wat wijsheid zouden zij hebben? "

God heeft voor het Staatkundig terrein Zijn ordinantiën gegeven. Dat Woord des Heeren is als een baken in de woelige wereldzee God heeft de wet der Tien Geboden gegeven en deze geboden zijn verdeeld in twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden; de tweede wat wij onze naaste schuldig zijn. De wereld keert 't om en tracht in de eerste plaats de tweede tafel te onderhouden, in tegsnstelling met Adam, die uit hefde tot God de liefde tot de naaste betrachtte. Deze wet geldt zowel voor de kerk, de staat als de maatschappij. Het was een grote vergissing van Luther, toen hij zeide: „Er is een rijk Gods van de kerk en van de wereld". Deze twee moeten gescheiden bhjven, dus naast elkaar. Calvijn heeft daarentegen de overheid, de kerk en de staat als één geheel beschouwd.

Dr. A. Kuyper heeft echter het voetspoor van Calvijn verlaten, wat duidelijk bhjkt uit artikel 3 van het program van beginselen der A.R. partij. Immers daarin staat geschreven, dat de A.R. de eeuwige beginselen van Gods Woord belijden op staatkundig terrein, zó evenwel, dat het staatsgezag noch rechtstreeks, noch door de uitspraak van enige kerk, aan Gods ordinantiën gebonden is, maar alleen in de consciëntiën der overheidspersonen. Spreker brengt duidelijk naar voren, dat aldus de kerk van Christus uitgeschakeld is en daarvoor in de plaats gesteld de consciëntie der overheidspersonen.

De gebondenheid van het staatsgezag aan Gods ordinantiën wordt losgemaakt en men krijgt een zodanige vrijheid, dat de godloochenaar op de openbare straat mag propageren zijn godslasterlijke taal als: „God is het grootste kwaad".

Is het wonder, dat Rome zo innig verknocht is met de z.g. zonen der Reformatie uit deze eeuw? De vruchten van de godsdienstvrijheid, welke de A.R. voorstaat, illustreren zich in de niachtsuitbreiding van Rome. De Heere blaast er in. Voor de S.G.P. is het eerst nodig: Buigen voor de ordinantiën Gods. „Gij zult", daar ligt de eis voor ieder, zowel voor overheid als onderdaan. Deze eis is de norm niet alleen voor de kerk, maar ook voor de staat.

En laten wij niet vragen of die eis in de praktijk uitvoerbaar is. Artikel 36 is tot stand gekomen in een tijd, dat Rome overmachtig was en Jie brandstapels rookten.

Uitvoerig staat spreker stil bij de amputatie door de A.R. van genoemd artikel. Voorts wordt stilgestaan bij drieërlei regering; nameUjk het koningschap, een regering door de voomaamsten en een volksregering. De democratie is esn grote vergissing; de symptomen zijn in België duidelijk naar voren gekomen, waar de minderheid getriumfeerd heeft over de meerderheid inzake de koningskwestie. Onze vaderen hebben niet gestreden voor godsdienstvrijheid, maar voor de maintenering van de zuivere beginselen. De gruwelijke vergissing is gezien in ons land in 1795, toen door de vrijheid Oranje verstoten is. Beziet men de toestand in de vijf jaren na de oorlog, moet men dan niet tot de conclusie komen, dat er vergissing op vergissing is vanwege de Godsverlating. De oordelen Gods hangen laag O Nederland let op uw zaak, zegt de S.G.P., echter niet in zelfverheffing. De wereld zegt — en niet tsn onrechte — „het perspectief is donker". De levende kerk heeft echter een toekomst, want de poorten der hel zullen die gemeente niet overweldigen. De grootste vergissing zal zijn, wanneer wij menen in te gaan en zullen horen: „Ik heb u nooit gekend".

Een ernstig woord richt spreker tot de aanwezigen; inzonderheid tot degenen, die kinderen hebben, om hen te wijzen op de wonderdaden des Heeren en eindigde zijn rede met er op te wijzen, dat Christus met Zijn kerk is tot de voleinding der eeuwen.

Op deze rede volgde een vruchtbare bespreking. De voorzitter zegt ds van Dijk hartelijk dank voor zijn ernstige en principiële rede, zowel als voor de beantwoording der verschillende vragen.

In de rondvraag wijst de heer Minkeles van Giessendam op de slechte opkomst op de vergaderingen en vraagt daarvoor een oplossing. Deze kan gevonden worden door het houden van actuele onderwerpen.

De penningmeester dringt aan op betaling der contributies.

Nadat de collecte, die na de vergadering zal gehouden worden, is aanbevolen, wordt gezongen Psalm 119 : 30 en eindigt Ds. van Dijk met dankgebed.

C. SLIJKHUIS, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's