Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Zoals afgesproken is, zal ik thans de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 178 tot en met 181 een prijs behaald hebben. Het zijn:

1. Adrie Hak te Nw. L. 2. ]ohan van Wijk te G. 3. Cor Suijker te B. 4. Izak Verwoert te O. 5. Adri en Wim de Vreugd te K. 6. Kees Blankesteijn te L. 7. Detty Schoonhoven te A. 8. Jan den Hertog te Z.

Elk van de hierboven genoemden krijgt een boek, dat zij mogen uitzoeken uit het hier volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. De kerk in Schotland; 4. Willem Farel 1; 5. Willem Farel II; 6. De oude schoolmatres.

Voor jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur; 2. Water en vuur; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Het uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén dorp en toch twee.

Voor meisjes:

1. Dienende liefde; 2. Sterren in de nacht.

Voor kleine jongens en meisjes:

Zoals opa sprak. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem een briefkaart met een postzegel van 6 cent er op en stuur die aan Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht. Schrijf er op welk boek je wilt hebben en verzuim ook niet om je naam en volledig adres er duidelijk op te vermelden. Denk er om, dat je een afzonderlijke briefkaart moet sturen en dus geen brief.

Vervolgens ga ik er toe over om twee nieuwelingen te noemen. Het zijn Hannie Copier te B. en Joh. Poutoelse te W. Beiden zijn jullie hartelijk welkom. Neem maar de raadsels, welke jullie het gemakkelijkst vinden en geef vooral de moed niet gauw op. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 187

Jongeren:

1. Een bekende naam uit het Oude Testament bestaat uit zeven letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 1, 5, 3, 2 is een dier, dat zich niet gauw twee maal aan dezelfde steen stoot; 4, 6, 7 is een bloeiwijze (komt voor bij het koren).

2. Neem uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zodat deze woorden tezamen een gedeelte ge­ ven van een tekst uit het boek Genesis. a. Behandel de jongeling met zachtheid. b. Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. c. De toorn Gods wordt geopenbaard over de zonden der mensen. d. De arend zweefde over zijn jongen. e. Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. f. Al veranderde de aarde haar plaats. g. Zijn stem was gelijk de stem veler wateren.

3. In het boek Genesis, hoofdstuk 24 tot en met 26 komt een naam voor, die gelijkluidend is met de naam van een plaats op het eiland Sumatra in Oost Indië. Welke naam is dat?

Ouderen:

1. Gegeven is het volgende: 11, 6, 1, 8 was de naam van een gelovige vrouw in de gemeente te Cenchrea; 15, 13, 16, 12, 5, 2, 9 is een plaats in Noord-Holland; 3, 7, 10, 2 is gelijk 14, 4, 6, 8 is een genotmiddel. Welke naam, uit 16 letters bestaande, kunt ge uit deze gegevens verkrijgen?

2. Een gedeelte van een tekst uit het Nieuwe Testament bestaat uit 28 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 11, 24 is het geboorteland van Job; 6, 4, 16, 7, 17, 22, 5, 9 is een gevaarlijk dier, dat in tropische gebieden in de rivieren voorkomt. Komt voor in Leviticus; 19, 3, 20, 8, 21 is een wapen, dat in Israël gebruikt werd; 12, 25, 10, 14 zijn fijne, zachte vederen; 27, 2, 26 is een boom; 28, 1, 23 is plaats op de Veluwe; 13, 18, 2, 9 betekent nobel; 15 is de eerste letter van de bijnaam van Thomas.

3. Maak uit JUBAL - f ADA +E - A twee andere namen, voorkomende in het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsels nog NIET ingezonden worden. Tot slot volgt het verhaal. mogen

We zagen, dat de oudste der Samoëse zendelingen zwaar gewond ter aarde was gestort. Toen de wildon bij hem gekomen waren, begonnen zij hem te bespotten en waren ze een middel in satans hand om zijn laatste ure te bemoeilijken.

aar is nu uw God, Die over de winden gebiedt? zo vroegen ze. Waarom eeft die God u niet bewaard voor onze raak? Want wreken zullen wij ons op u. Nog enkele ogenblikken en ge wordt p ons feest verslonden, als een bewijs, dat onze goden machtiger zijn dan uw God!

Als scherpe pijlen doorsneden deze woorden de ziel van de ter aarde liggende zendeliing en een ogenblik scheen het alsof satan de overwinning zou behalen. Die woorden toch: „Waar is nu uw God, Die over de winden gebiedt? " grepen hem zo machtig aan.

Maar de Heere waakte. Hij gaf de ziel Zijiier tortelduif aan het wild gedierte niet over. De zendeling mocht toch in die laatste ure de waarheid ondervinden van de woorden: „Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude". Onder het zuchten tot de Heere:

Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden.

ndervond de getrouwe gezant des Evanelies de vertroostingen des Heeren. Hij erd teruggeleid in al de weg, die de eere met hem gehouden had, gevoelde, at het des Heeren werk was, dat in em was gewerkt, mocht door genade e kracht ervaren van de woorden uit én der Psalmen: „Hij kan en wil en zal n nood, zelfs bij het naderen van de ood, volkomen uitkomst geven" en kreeg alzo zich aan de Heere vast te lemmen als ziende de Onzienlijke.

Nu kreeg de zendeling ook de geloofsmoed om de hem omringende heidenen als volgt aan te spreken: Mannen, gij kunt mij bespotten, gij kunt de eer mijns Gods aanranden; maar de Heere zal het zoeken. Mijn God, Die het u eenmaal getoond heeft, dat Hij niet alleen over de winden gebiedt, maar ook het gebed van Zijn volk hoort, zal u straffen, indien gij u niet bekeert. En wat mij betreft, gij kunt mij pijnigen en doden, aar in leven en sterven ben ik door vrije genade het eigendom van mijn getrouwe God en Zaligmaker, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil mijns hemelsen Vaders! Als uw laatste foltering mijn lichaam pijnigt en dit onder die pijniging bezwijkt, vaart mijn ziel op tot mijn Heere, Die mij eeuwiglijk Zijn gunst zal doen smaken in Zijn zalige tegenwoordigheid. Als mijn lichaam door u is verslonden, zal toch mijn stof worden bewaard tot de jongste dag, want het is even hetzelfde of het door mensen wordt verslonden of door het gewormte der aarde en aan het eind der dagen zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen en mijn ogen zullen Hem zien en niet een vreemde. Maar wat zal dan uw lot zijn? O mannen, hoe vreselijk zal het u zijn te vallen in de handen van de levende God, vooral daar ge het Woord des heils, u door mijn mond gebracht, hebt verworpen en veracht! Dan zal er geen slachtoffer zijn voor uw zonden! Langzaam vloeiden de levenskrachten van de gewonde weg. Had hij tot nu toe met heldere stem gesproken, deze stem werd steeds zwakker, de ademhaling benauwder en afgebroken stamelde hij nog: Heere. . vergeef. . het hun. . want zij. . weten.... niet .... wat. . zij. . doen....

Tot nu toe hadden de wilden staan luisteren. Ze konden niet, wat ze gewild hadden, aan dat leven met geweld een eind maken; ze moesten horen het laatste getuigenis van de man, die hen zo menigmaal had vermaand. Maar, toen de betovering, waarmede zij bevangen waren — zoals zij het noemden — gebroken was, nam één hunner zijn bijl en gaf de gewonde een slag op het hoofd, waardoor »aan diens leven een einde werd gemaakt. Weldra jubelde zijn ziel mede in het koor der gezaligden.

Voor ditmaal moet ik het hierbij weer laten. Bij leven en welzijn tot volgende week. Met vriendelijke groeten aan alle neven en nichten,

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1950

De Banier | 8 Pagina's